Toimintaympäristö

Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergialasi sekä näyttöteollisuuden lasinjalostustarpeisiin. Glastonin tuotteiden ja palvelujen kysyntä on riippuvainen lasin kysynnästä ja lasinjalostajien kapasiteetista. Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella 2021-2025 vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia.

Lasin käyttö rakentamisessa lisääntyy kaupungistumisen myötä. Erityisvaatimukset laseille kasvavat muuttuvien ympäristötekijöiden, kasvavien turvallisuusmääräysten sekä energiavaatimusten johdosta. Ajoneuvoteollisuudessa lasin suhteellinen osuus autoissa on kasvussa ja varsinkin ohuen lasin käyttö lisääntyy. Aurinkoenergian, älylasien sekä energiatehokkaiden eristyslasiyksiköiden kasvua tukevat kasvava ympäristötietoisuus ja investoinnit uusiutuvaan energiaan.

Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuudelle. Suurin osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan arkkitehtuurilasiteollisuudelle (volyymissa mitattuna).

Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen.

 

Kuuntele CSO Sasu Koivumäen CMD-esitys markkinatrendeistä.

Markkinat

Glaston on jakanut markkina-alueensa EMEA-alueeseen, Amerikkaan ja APAC-alueeseen. EMEA-alue on perinteisesti ollut Glastonille vahva markkina. Vuonna 2020 EMEA-alueelta tuli noin 56 % yhtiön liikevaihdosta. Amerikan osuus Glastonin liikevaihdosta vuonna 2020 oli 26 % ja APAC-alueen osuus 18  %.

Vuonna 2020 Glastonin päämarkkina-alueella, EMEA-alueella, markkina-aktiviteetti säilyi suhteellisen vakaana, vaikka suuriakin vaihteluja näkyi eri maiden välillä. Alkuvuodesta 2020 oli havaittavissa suurta epävarmuutta, ja se vaikutti suoraan investointihalukkuuteen. EMEA-alueella lämpökäsittelykoneiden markkina-aktiviteetti oli vaimeata lähes koko vuoden.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Heat Treatment -laitemarkkinoilla nähtiin Keski-Euroopan voimakkaan kysynnän siivittämänä voimakasta elpymistä toisen ja kolmannen neljänneksen erittäin heikosta tasosta. Positiivinen kehitys jatkui Insulating Glass -laitemarkkinoilla läpi vuoden, ja kysyntä oli poikkeusolot huomioon ottaen hyvällä tasolla.

Ajoneuvolasimarkkinoilla alkoi kolmannella ja erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä näkyä sopeutumista “uuteen normaaliin”, mikä hillitsi pandemian vaikutuksia. Markkinoilla oli kysyntää, ja vaikka se oli normaalia vähäisempää, oli tilanne kuitenkin huomattavasti vuoden 2020 alkupuolen tai jopa vuoden 2019 tasoa parempi.

Vuoden 2020 alussa Pohjois-Amerikan vilkkaassa arkkitehtuurilasimarkkina-aktiviteetissa tapahtui selvä käänne, kun asiakaskunta reagoi nopeasti koronapandemian aiheuttamaan tilanteeseen. Loppuvuodesta markkinat taas elpyivät taloudellisesta ja poliittisesta epävarmuudesta huolimatta.

Loppuvuodesta 2020 Kiinan markkinoiden kasvu jatkui, ja kehitys oli erityisen hyvää keskitason segmentissä Insulating Glass -laitemarkkinoilla. Lisäksi varaosapalvelut kehittyivät Kiinassa vahvasti. Muualla APAC-alueella oli edelleen voimassa rajoituksia, millä oli kielteinen vaikutus laitemarkkinoihin. Matkustus- ja muista rajoituksista huolimatta palvelumarkkinat kehittyivät myönteisesti, vaikkakin aktiivisuus vaihteli huomattavasti alueen sisällä.

Erityisesti Kiinassa autolasimarkkinoiden aktiivisuus kasvoi viimeisellä neljänneksellä, kun autotuotanto palasi lähelle pandemiaa edeltävää tasoa.

Kasvutekijät

Kilpailijat

Lasiteknologiamarkkinat ovat vielä hajanaiset, ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistyminen on vauhdittunut viime vuosina.

Lasinjalostusteknologiamarkkinat ovat erittäin hajautuneet, ja useat pienet toimijat valmistavat ja myyvät koneita ja ratkaisuja tasolasin jalostusketjun eri alueilla. Markkinat voidaan jakaa yläsegmenttiin, keskisegmenttiin ja alasegmenttiin asiakkaiden tuotteille asettamien laatu- ja suorituskykystandardien mukaan.

Yhtiön pääasiallisesti tavoittelemat markkinat ovat markkinoiden ylä- ja keskisegmentit. Yhtiön arvion mukaan markkinoiden yläsegmentissä asiakkailla on suurimmat vaatimukset koneen kapasiteetille, käytettävyydelle ja palveluille sekä korkeimmat laatuvaatimukset lopputuotteelle.

Glastonin arvioon mukaan  yhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti markkinoiden keskisegmentissä, jossa lasinjalostajat ovat  yleensä alueellisia tai paikallisia jalostajia ja lopputuotteen laatuvaatimukset ovat markkinoiden yläsegmenttiä pienempiä.

Glastonin pääkilpailijat ovat Kiinasta, Japanista ja eräistä Keski-Euroopan maista. Lämpökäsittelykoneissa tärkeimmät kilpailijat ovat Kiinasta, ja eristyslasikoneissa Keski-Euroopasta. Ajoneuvolasikoneissa tärkein kilpailija on Japanista.

 

Services-liiketoiminta-alueella Glastonin asiakaspalveluverkosto on alan laajin sekä maantieteellisesti että henkilömäärältään. Myös Services- liiketoiminnan tarjoama palveluvalikoima on toimialueen kattavin. Glastonin kokonaisvaltainen Glaston Care -huoltosopimus erottaa Glastonin kilpailijoistaan. Yhtiö tarjoaa huoltopalveluita tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Huoltopalveluiden ulkoistamisaste vaihtelee markkinoittain siten, että se on alhaisempi kehittyvillä markkinoilla ja korkeampi kypsillä markkinoilla. Palvelujen käyttöä leimaa pirstaloituminen. Päivittäishuollot hoidetaan pääosin asiakkaan sisäisen huolto-organisaation voimin. Tämän lisäksi useat paikalliset toimijat toimittavat tietyn osa-alueen huoltopalveluja, kuten esimerkiksi mekaniikka- tai automaatiohuoltoa. Kilpailu on pääosin paikallista ja sitä käydään erityisesti koneen tai laitteen määräaikaishuolloista.