Toimintaympäristö

Glaston on lasialan teknologioiden ja palveluiden edelläkävijä, joka vastaa globaalisti rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergialasi sekä näyttöteollisuuden lasinjalostustarpeisiin. Glastonin tuotteiden ja palvelujen kysyntä on riippuvainen lasin kysynnästä ja lasinjalostajien kapasiteetista. Glaston arvioi, että arkkitehtuurilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) kasvu palautuu vähitellen vuoden 2023 -6 %:sta noin 5 %:iin vuosien 2025−2026 aikana. Liikenne-, näyttö- ja aurinkopaneelilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan odotetaan kasvavan yli 5 % vuosittain.

Lasin käyttö rakentamisessa lisääntyy kaupungistumisen myötä. Erityisvaatimukset laseille kasvavat muuttuvien ympäristötekijöiden, kasvavien turvallisuusmääräysten sekä energiavaatimusten johdosta. Ajoneuvoteollisuudessa lasin suhteellinen osuus autoissa on kasvussa ja varsinkin ohuen lasin käyttö lisääntyy. Aurinkoenergian, älylasien sekä energiatehokkaiden eristyslasiyksiköiden kasvua tukevat kasvava ympäristötietoisuus ja investoinnit uusiutuvaan energiaan.

Glastonin koneilla prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, liikenne-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuudelle. Suurin osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan arkkitehtuurilasiteollisuudelle (volyymissa mitattuna).

Glaston toimii globaaleilla markkinoilla, ja yhtiön liiketoiminta on pitkälti sidoksissa globaalin investointikysynnän kehitykseen.

Markkinat

Vuonna 2023 Glastonin markkinat kehittyivät epäyhtenäisesti: arkkitehtuurisegmentin markkinat heikkenivät kun taas
liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiasegmentissä ajoneuvolasikoneiden kysyntä kehittyi myönteisesti etenkin
Kiinassa.

Glaston on jakanut markkina-alueensa EMEA-alueeseen, Amerikkaan ja APAC-alueeseen. EMEA-alue on perinteisesti ollut Glastonille vahva markkina. Vuonna 2023 EMEA-alueelta tuli noin 52 % yhtiön liikevaihdosta. Amerikan osuus Glastonin liikevaihdosta vuonna 2023 oli 33 % ja APAC-alueen osuus 15  %.

EMEA-alueella oli havaittavissa arkkitehtuurilasin markkinoiden hidastumista vuoden 2023 toisesta neljänneksestä alkaen ja eristyslasi- ja lämpökäsittelylaitteiden kysyntä heikkeni. Taloudellisen epävarmuuden, nousseiden korkotasojen ja vähentyneiden investointien seurauksena yleinen markkinatunnelma laski Euroopassa.

Euroopassa ajoneuvoteollisuuden tuotanto alkoi hitaasti kasvaa teollisuuden toipuessa sirupulasta ja energian hinnannoususta, mutta tuotanto jäi kuitenkin selvästi alle koronapandemiaa edeltävän tason. Koska lasinjalostajat eivät vielä toimineet täydellä kapasiteetilla tai vain aika ajoin, investoinnit pysyivät vaatimattomina.

 

 

Amerikoissa arkkitehtuurilasimarkkinat olivat hyvät läpi vuoden. Liikekiinteistömarkkinat jatkuivat vahvoina kun taas asuinkiinteistömarkkinat olivat heikommat koko vuoden ajan. Yhdysvalloissa investointeja vauhdittivat uudet energiamääräykset, ja paremmat eristysominaisuudet mahdollistavissa eristyslasiteknologioissa oli positiivinen markkinatilanne.

Pohjois-Amerikassa erikoisajoneuvojen, kuten matkailuautojen ja raskaiden ajoneuvojen, markkinat pysyivät vahvana. Etelä-Amerikassa havaittiin edelleen varovaisia merkkejä markkinoiden elpymisestä.

Kiinassa arkkitehtuurilasin markkinat olivat koko vuoden 2023  hiljaiset, ja karkaisu- ja laminointilinjojen kysyntä oli vähäistä. Vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta korkealuokkaisten eristyslasilaitteiden kysyntä oli hyvä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien koneiden markkinat pysyivät vaimeina.

Kiinassa ajoneuvomarkkinat kasvoivat voimakkaasti, ja tuotanto oli noin 10 prosenttia korkeampaa kuin ennen
koronapandemiaa ja lähes samalla tasolla kuin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa yhteensä.

Kasvutekijät

Kilpailijat

Lasiteknologiamarkkinat ovat vielä hajanaiset, ja alalla on paljon kilpailijoita. Haasteellisen markkinatilanteen johdosta alan toimijoiden yhdistyminen on vauhdittunut viime vuosina.

Lasinjalostusteknologiamarkkinat ovat erittäin hajautuneet, ja useat pienet toimijat valmistavat ja myyvät koneita ja ratkaisuja tasolasin jalostusketjun eri alueilla. Markkinat voidaan jakaa yläsegmenttiin, keskisegmenttiin ja alasegmenttiin asiakkaiden tuotteille asettamien laatu- ja suorituskykystandardien mukaan.

Yhtiön pääasiallisesti tavoittelemat markkinat ovat markkinoiden ylä- ja keskisegmentit. Yhtiön arvion mukaan markkinoiden yläsegmentissä asiakkailla on suurimmat vaatimukset koneen kapasiteetille, käytettävyydelle ja palveluille sekä korkeimmat laatuvaatimukset lopputuotteelle.

Glastonin arvioon mukaan  yhtiöllä on mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti markkinoiden keskisegmentissä, jossa lasinjalostajat ovat  yleensä alueellisia tai paikallisia jalostajia ja lopputuotteen laatuvaatimukset ovat markkinoiden yläsegmenttiä pienempiä.

Glastonin pääkilpailijat ovat Kiinasta, Japanista ja eräistä Keski-Euroopan maista. Lämpökäsittelykoneissa tärkeimmät kilpailijat ovat Kiinasta, ja eristyslasikoneissa Keski-Euroopasta. Ajoneuvolasikoneissa tärkein kilpailija on Japanista.

 

Services-liiketoiminta-alueella Glastonin asiakaspalveluverkosto on alan laajin sekä maantieteellisesti että henkilömäärältään. Myös Services- liiketoiminnan tarjoama palveluvalikoima on toimialueen kattavin. Glastonin kokonaisvaltainen Glaston Care -huoltosopimus erottaa Glastonin kilpailijoistaan. Yhtiö tarjoaa huoltopalveluita tuotteen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Huoltopalveluiden ulkoistamisaste vaihtelee markkinoittain siten, että se on alhaisempi kehittyvillä markkinoilla ja korkeampi kypsillä markkinoilla. Palvelujen käyttöä leimaa pirstaloituminen. Päivittäishuollot hoidetaan pääosin asiakkaan sisäisen huolto-organisaation voimin. Tämän lisäksi useat paikalliset toimijat toimittavat tietyn osa-alueen huoltopalveluja, kuten esimerkiksi mekaniikka- tai automaatiohuoltoa. Kilpailu on pääosin paikallista ja sitä käydään erityisesti koneen tai laitteen määräaikaishuolloista.