Osakepääoma ja historia

Glaston Oyj Abp:llä on yksi osakesarja. Jokainen Glastonin osake, joka ei ole yhtiön omassa hallussa, oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Glastonin osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Taulukossa on esitetty yhteenveto yhtiön osakepääoman ja lukumäärän muutoksista vuodesta 2001 lähtien.

RekisteröintipäivämääräOsakkeiden lukumäärän muutosOsakepääoman muutos, EUROsakkeiden lukumääräOsakepääoma, EUR
27.6.201938 313 59584 289 91112 696 000
9.4.2019+7 249 68945 976 31612 696 000
1.3.2019-154 906 508 *38 726 62712 696 000
13.2.2019-1193 633 13512 696 000
27.4.2018-75 200193 633 13612 696 000
27.3.2013+ 88 119 700193 708 33612 696 000
6.5.2011+ 3 092 501105 588 63612 696 000
4.4.2011+ 4 615 367102 496 13512 696 000
4.3.2011+18 530 76897 880 76812 696 000
25.11.2004+ 39 675 000+ 6 348 00079 350 00012 696 000
31.12.200139 675 0006 348 000
* reverse split

Valtuutukset

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta
4.4.2023 kokoontunut yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
4.4.2023 kokoontunut yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Analyytikot

Saamiemme tietojen mukaan alla mainitut analyytikot tekevät sijoitusanalyyseja Glastonista. Analyytikot toimivat omasta aloitteestaan. Glaston ei vastaa heidän mielipiteistään.

Inderes Oy
Erkki Vesola
Puh: 050 549 5512
erkki.vesola[at]inderes.fi

Danske Bank
Daniel Lepistö
Puh: 010 546 8460
daniel.lepisto[at]danskebank.com

Osakkeenomistajat

Glaston noudattaa lakimääräisen sisäpiirisääntelyn lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta sekä Glastonin vahvistamia, kulloinkin voimassa olevia sisäisiä ohjeita.

Sisäpiiriluettelot
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Glaston laatii ja ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä. Glaston Oyj Abp:n johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan varahenkilö sekä talousjohtaja. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Glastonille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista ja yhtiö julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla.

Merkittävien hankkeiden ja tapahtumien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloja. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

Kaupankäyntisäännöt
Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt, tietyissä avainpositioissa toimivat henkilöt sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiirihallinto
Yhtiön sisäpiirihallinnosta, sen toteuttamisesta ja valvonnasta vastaavat konsernin lakiosasto ja viestintäosasto. Glastonin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja. Sisäpiiriluettelon pitämisestä sekä kaupankäyntirajoituksen ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastaa yhtiön viestintäosasto.

Johdon omistukset

 

Glastonilla oli 31.12.2023 hallussaan 250 000 kappaletta Glaston Oyj Abp:n osakkeita. Tilikaudella 2023 Glaston perusti EAI Hedging 3 Oy:n, joka hankkii Glastonin rahoittamana sopimuksen mukaisesti osakkeita omien osakkeiden hankinnan rahoitusta koskevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osakkeet ovat EAI Hedging 3 Oy:n omaisuutta, kunnes osakkeet kannustinjärjestelmien puitteissa luovutetaan osallistujille. Holdingyhtiön juridinen omistus on Evli Alexander Incentives Oy:lla mutta sopimuksen perusteella Glaston Oyj Abp tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa järjestelyssä, jonka vuoksi holdingyhtiö yhdistellään IFRS-konsernitilinpäätökseen ns. strukturoituna yhteisönä.

Omien osakkeiden ostot ja luovutukset

20232022202120202019
Omat osakkeet 1.1., kpl----788 582
Käänteinen split 1.3.2019----630 866
Omien osakkeiden suunnattu mitätöinti 9.4.2019----157 760
Tilikaudella luovutetut osakkeet, kpl---
Omat osakkeet 31.12., kpl250 000----

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä faksitse numeroon 010 500  6515 tai sähköpostilla osoitteeseen agneta.selroos@glaston.net.

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Glaston Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Ilmoitukset on tehtävä Glaston Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä!

OHJEET LIIKETOIMI-ILMOITUSTEN TEKEMISEEN

Liiketoimi ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisesti sen sähköisessä asiointipalvelussa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.

Glaston Oyj:n LEI-tunnus743700V3I7CLI3DJ8L62
Glaston Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnuksetGLA1V
Glaston Oyj:n osakkeiden ISIN-kooditFI4000369657
Ilmoitusnumero (notification reference)Generoituu automaattisesti lomakkeelle

Täytetty lomake voidaan ladata pdf-muodossa ennen sen lähettämistä Finanssivalvonnalle järjestelmässä. Lähetä pdf-kopio täytetystä lomakkeesta yhtiölle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen.

Lähetys Glaston Oyj Abp:lle:

      • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading(at)glaston.net
      • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Glastonilla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
  • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen agneta.selroos(at)glaston.net tai taina.tirkkonen(at)glaston.net.

Glaston Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan sivuilta.

Viimeisimmät johtohenkilöiden liiketoimia koskevat tiedotteet