Strategy

GLASTON  ON PÄIVITTÄNYT STRATEGIANSA JA TALOUDELLISET TAVOITTEENSA SEKÄ JULKISTANUT UUDET EI-TALOUDELLISET TAVOITTEENSA

Glastonin hallitus on hyväksynyt päivitetyn strategian ja keskeiset tavoitteet vuosille 20212025. Keskeisiä tavoitteita ovat selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus perustuen Glastonin omiin strategisiin hankkeisiin sekä odotettuun markkinakasvuun.

Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia, ja Glastonin tavoitteena on ylittää selvästi tämä markkinakasvu. Keskeisiä strategisia kehityshankkeita liikevaihdon ja kannattavuuden parantamiseksi on määritetty kaikilla Glastonin liiketoiminta-alueilla sekä palveluliiketoiminnassa. Näitä hankkeita tukevat konsernin laajuiset kulmakivihankkeet, joiden tavoitteena on parantaa kaupallisen ja operatiivisen toiminnan erinomaisuutta.

Glastonin ydinteknologiat ja elinkaariratkaisut ovat edelleen strategian keskiössä. Yhtiö aikoo kasvattaa markkinaosuutta kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Toimialansa edelläkävijänä Glaston suunnittelee lisäävänsä investointeja innovaatioihin ja kehitykseen. Lisäksi Glaston jatkaa toimia toimialan digitalisaation edistämiseksi. Kannattavuuden paranemista tukevat liikevaihdon kasvu, optimaalinen tuotevalikoima sekä tuottavuuden parantaminen.

Strategian yhteydessä määritetyn uuden vision mukaisesti Glaston haluaa johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä innovatiivisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Yhtiön päämääränä on edelleen rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla.

Koska lasinjalostusteknologioiden toimiala on edelleen hajanainen, Glaston on jatkossakin kiinnostunut olemaan mukana toimialan konsolidoitumisessa.

Strategia esiteltiin tarkemmin CMD 2021:ssä.

Glaston Oyj Abp Strategia 2021-2025 (PDF)
Glaston Oyj Abp Strategia 2021-2025 (PPT)

Glastonin uudet taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2025 ovat:

Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää selvästi tavoiteltavan kohdemarkkinan  yli 5 %:n kasvun (addressable equipment market) (1

Vertailukelpoinen EBITA on 10 % strategiakauden lopussa (2

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on 16 % strategiakauden lopussa (3

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi Glaston on asettanut seuraavat uudet kestävää liiketoimintaa edistävät ei-taloudelliset strategiset tavoitteet:

  • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40.
  • Konsernin laajuinen työturvallisuustavoite: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa  (mitattuna tapaturmataajuudella, LTA).
  • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta).
  • Glastonin CO2 -päästöt (Scope 1 + 2) (4 suhteessa liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasoa pienemmät. Vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästöt olivat 2 777 hiilidioksiditonnia liikevaihdon ollessa 170,1 miljoonaa euroa.

 

 

1) Glastonin arvio euroina. Glastonin tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025. Tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvuvauhdin odotetaan ylittävän maailmanlaajuisen tasolasimarkkinan kasvun, jonka odotetaan olevan 3–4 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025 Grand View Research, 2021, mukaan.
Glastonin tuotevalikoima on suunnattu sellaisiin tasolasin loppukäyttötarkoituksiin, jotka kasvavat keskimääräistä nopeammin (esim. eristyslasi). Kohdemarkkinat sisältävät myös asiakkaiden korvausinvestoinnit koneiden käyttöiän päätyttyä. Kaudella 2021–2025 korvausinvestoinnit johtuvat tuottavuuden kasvusta, mikä johtuu erityisesti automaatiosta sekä teknologian ja lainsäädännön muutoksista. Myös inflaatio selittää osan volyymi- ja europohjaisten markkina-arvioiden eroista.

2) Laskentakaava: Vertailukelpoinen EBITA: Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, ilman kauppahinnan allokaatiota ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

3) Laskentakaava: Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo
4) Scope 1 päästöt: Suorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka aiheutuvat Glastonin hallinnassa olevista tai omistamista lähteistä (esim. polttoöljyyn, dieseliin ja maakaasuun liittyvät päästöt).
Scope 2 päästöt: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka liittyvät sähkön, lämmön ja jäähdytyksen hankintaan.