Hallinnointi

Glaston Oyj Abp:n hallinto ja johtaminen perustuvat yhtiön yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Glaston noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys r.y:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020, joka on nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi. Lisäksi toimintaa ohjaavat Glastonin omat toimintaperiaatteet ja -politiikat ja yhtiön arvot.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 on annettu erillisenä kertomuksena ja julkistettu yhdessä hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa.

Hallitus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1957. eMBA, johtaja. Hallituksen jäsen 4.9.2020 alkaen.

Keskeinen työkokemus
ABB-konsernin johtokunnan jäsen 2006–2015; ABB-konsernin Euroopan johtaja 2015; ABB-konsernin Process Automation –divisioonan johtaja 2006–2014, ABB-konsernin Process Automation –liiketoiminta-alueen johtaja 2005; ABB-konsernin Automation Technologies –divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004; ABB Drives & Power Electronics –liiketoiminta-alueen johtaja 2002; ABB Industry Oy:n LV Drives-tuotealueeseen johtaja 1999–2002; ABB Industry Oy:n Drives –liiketoimintayksikön päällikkö 1996–1999; ABB Industry Oy:n talousjohtaja 1994–1996; Ennen vuotta 1994 useat eri tehtävät suomalaisten paperi- ja pakkausteollisuusyritysten palveluksessa Suomessa, Iso-Britanniassa ja Kanadassa

Keskeisimmät luottamustehtävät
Ei muita luottamustehtäviä

Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta. Syntynyt 1962, diplomi-insinööri. Uponor Infra Oy, Toimitusjohtaja, Uponor Oyj, Toimitusjohtajan sijainen. Hallituksen jäsen vuodesta 2018.

Keskeinen työkokemus
Uponor Oyj, Tuotanto- ja logistiikkajohtaja, 2007-2013
Tetra Pak Market Operations, Johtaja, Converting EU, 2004-2007
Tetra Pak Asia &Americas, Johtaja, Converting Americas, 2001-2004
Business Unit Tetra Brik, Johtaja, Converting Americas, 1999-2001
Tetra Pak, Tuotantojohtaja, UK, 1997-1999
Tetra Pak, Tehtaanpäällikkö, Kiina, 1995-1997

Keskeisimmät luottamustehtävät
Ahlström Capital Oy, hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1966, arkkitehti SAFA.
Arkkitehtitoimisto SARC Oy:n toimitusjohtaja. Hallituksen jäsen vuodesta 2016.

Keskeisimmät luottamustehtävät: ei muita luottamustehtäviä

Riippuvainen yhtiöstä 15.11.2023 alkaen, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1959, Tekniikan tohtori, MBA. Hallituksen jäsen vuodesta 2018. Glastonin väliaikainen toimitusjohtaja 15.11.2023 lukien.

Keskeinen työkokemus
Cargotec Oyj, Kalmar-liiketoiminta-alueen johtaja 2015-2022
Voith, Saksa, 2007–2015
Metso Oyj (Neles Automation, Valmet Automation ja Kajaani Automation), Suomi, Yhdysvallat ja Kiina, 1986–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Professori (osa-aikainen), 1998–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1983–1986

Keskeisimmät luottamustehtävät: 

Arnon Group, hallituksen jäsen
Procemex Oy, hallituksen puheenjohtaja
Tasowheel Oy, hallituksen jäsen
Fastpap Oy, hallituksen puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1962, KTM, eMBA. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen 13.4.2021 alkaen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Keskeinen työkokemus:

Kesko Oyj, johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset 2013–2015, Kesko Oyj, konsernijohtoryhmän jäsen 2005–2014, Rautakesko Oy, toimitusjohtaja, 2011–2013, Kesko Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, CFO 2005–2011 ja talousjohtaja 2004–2005; Oy Radiolinja Ab, johtaja, 2001–2003; KPMG Wideri Oy Ab, osakas 2000–2001, KHT-tilintarkastaja 1992–2001, tilintarkastaja 1987–2001.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Metso Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja; Nordea Bank Abp, hallituksen jäsen, tarkastus- ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen; Verkkokauppa.com Oyj, hallituksen puheenjohtaja,  palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja.

 

Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta. Syntynyt 1971. DI, KTM. A.Ahlström Oy, Johtaja, Teolliset sijoitukset.  Hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Keskeinen työkokemus
Corob Group, Toimitusjohtaja, 2013-2015; CPS Color Group, EVP, Laiteliiketoiminta (Corob), 2012-2013; Cargotec Oyj Abp:n palveluksessa 2006-2012: SVP, Takalaitanostimet 2008-2012 sekä VP, Liiketoiminnan kehitys 2006-2008; Bain & Company, eri tehtäviä, 1998-2006.

Keskeisimmät luottamustehtävät
Munksjö AB, hallituksen jäsen
M&J Recycling Group ApS, hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Syntynyt 1966, lic. oec. HSG, FM (St. Gallenin yliopisto, Sveitsi). Synthomer Plc, toimitusjohtaja.   Hallituksen jäsen 28.5.2020 lähtien.

Keskeinen työkokemus

Conzzeta AG (nykyinen Bystronic AG) toimitusjohtaja 2016−2021, Clariant, Sveitsi, 2010−2015, Johtaja, Industrial & Consumer Specialties -liiketoimintayksikkö; Clariant, Hongkong, 2004−2009, Asia Pacific -alueen vetäjä, Textile, Leather and Paper Chemicals -divisioona; Clariant, Kanada, 2000−2004, Maajohtaja & Toimitusjohtaja; Clariant, Turkki, 1997−2000, Aluejohtaja, varatoimitusjohtaja Turkki, Lähi-itä ja Keski-Aasia; Novartis, Sveitsi, 1994−1997, Group Auditing -tiimin vetäjä

Keskeisimmät luottamustehtävät
Indutrade, hallituksen jäsen, Sveitsi
Synthomer Plc, Hallituksen jäsen (executive director)

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhtiökokouskutsussa on ehdotus hallituksen kokoonpanoksi. Ehdokkaiden henkilötiedot julkistetaan Glastonin internetsivuilla yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2024 valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön ja sääntelyn mukaisesti. Hallituksen vastuulla on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet on määritelty hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallituksen tehtävänä on valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja varmistaa, että yhtiökokouksen tekemät päätökset toimeenpannaan asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää toimitusjohtajan toimisuhteesta ja muista eduista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut. Hallitus hyväksyy johtoryhmän työjärjestyksen.

Hallitus päättää myös konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Tällaisia asioita ovat konsernin strategia, konsernin budjettien ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen ja niiden toimeenpanon valvonta, yritysostot ja konsernin toiminnallinen rakenne, merkittävät investoinnit, sisäiset valvontajärjestelmät ja riskienhallinta, keskeiset organisatoriset kysymykset sekä kannustinjärjestelmät.

Hallitus vastaa lisäksi tilinpäätösraportoinnin valvomisesta, taloudellisen raportoinnin valvomisesta, sisäisen valvonnan ja tarvittaessa sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmän tehokkuuden valvomisesta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen arvioinnista liittyen tilinpäätösraportointiin, lakisääteisen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tarkastuksen valvomisesta, lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastajayhteisön riippumattomuuden arvioimisesta erityisesti tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden hankinnan osalta sekä tilintarkastajan valintaan liittyvän päätösehdotuksen valmistelemisesta.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti, yleensä 7–10 kertaa vuodessa. Hallitus kokoontuu edellä mainittujen kokousten lisäksi tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin johtajistoon kuuluva henkilö.

Itsearviointi ja riippumattomuus

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain.

Vuonna 2021 tehdyn riippumattomuusarvioinnin mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Tero Telarantaa lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Glastonin hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan ottaen huomioon valiokunnan tehtävien edellyttämän asiantuntemuksen ja kokemuksen. Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi. Valiokunnat ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä, eikä niillä ole omaa päätäntävaltaa.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunta raportoi hallitukselle käsitellyistä asioista ja suoritetuista toimenpiteistä vähintään neljä kertaa vuodessa ja tekee tarpeen mukaan hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten. Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla on oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi taloudellista raportointiprosessia, tarkastelee tilintarkastajan raportteja tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan lisäraporttia sekä tarkastelee ja antaa suosituksia liittyen tilintarkastettuun tilinpäätökseen sekä tilinpäätöstiedotteeseen ja neljännesvuosittaisiin tulosjulkistuksiin. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi Glastonin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä seuraa konsernin riskejä ja riskienhallinnan laatua ja laajuutta. Tarkastusvaliokunta myös vahvistaa lähipiiriliiketoimien seurantaa ja arviointia koskevat periaatteet, arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhtiön riippumattomuutta ja laatii ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta. Muita tehtäviä ovat lakien, asetusten ja yrityskäytäntöjen noudattamisen arviointi, konsernin yhtiöiden merkittävien riita-asioiden valvonta sekä muut mahdolliset hallituksen valiokunnalle osoittamat tehtävät.

Tarkastusvaliokunta suorittaa työnsä säännöllistä itsearviointia, ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunta ei ole itsenäinen päätöksentekoelin, vaan hallitus tekee päätökset toimivaltansa rajoissa kollektiivisesti. Hallitus vastaa tehtävistä, jotka se antaa valiokunnalle.

Hallitus määrittelee valiokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tärkeimpiä tehtäviä ovat palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu hallitukselle ja yhtiökokoukselle, Glastonin toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkkojen ja muiden etuuksien valmistelu, yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten ja heidän seuraajiensa nimeämisen valmistelu, ehdotusten valmistelu Glastonin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä varten sekä yhtiön avainhenkilöiden seuraaja- ja kehittämissuunnitelman seuraaminen. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluvat muut mahdolliset hallituksen sille osoittamat tehtävät.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja vähintään kahdesti vuodessa. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta suorittaa säännöllisesti työnsä itsearviointia, ja valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

Valiokuntien kokoonpano:

Tarkastusvaliokunta
Arja Talma (puheenjohtaja), Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Michael Willome.

Johtoryhmä

Väliaikainen toimitusjohtaja 15.11.2023 lukien. Väliaikainen SVP, Services 1.5.2024 lukien.
Syntynyt 1959, Tekniikan tohtori, MBA. Glastonin hallituksen jäsen vuodesta 2018.

Keskeinen työkokemus
Cargotec Oyj, Kalmar-liiketoiminta-alueen johtaja 2015-2022
Voith, Saksa, 2007–2015
Metso Oyj (Neles Automation, Valmet Automation ja Kajaani Automation), Suomi, Yhdysvallat ja Kiina, 1986–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Professori (osa-aikainen), 1998–2007
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1983–1986

Keskeisimmät luottamustehtävät: 

Arnon Group, hallituksen jäsen
Procemex Oy, hallituksen puheenjohtaja
Tasowheel Oy, hallituksen jäsen
Fastpap Oy, hallituksen puheenjohtaja

CSO, myyntijohtaja. Toimitusjohtajan varahenkilö vuodesta 2015. Syntynyt 1974, KTM.  Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012.

Keskeinen työkokemus
Vt. toimitusjohtaja 1.6.-31.12.2020; COO- ja integraatiojohtaja 04/2019-12/2020. Machines-liiketoiminnan johtaja 2016-2019; Glaston Oyj Abp, talousjohtaja 2012-2016; Glaston America Inc., 2010-2012 myyntijohtaja; Glaston Oyj Abp, 2007-2010, rahoituspäällikkö
Tamglass Finton Oy, 2005-2007, toimitusjohtaja; Tamglass Lasinjalostus Oy, 2002-2005, Business Controller
Finnforest Oyj, 1998-2002, useita taloushallinnon tehtäviä.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

People and Culture -johtaja ja johtoryhmän jäsen elokuusta 2023 alkaen. Syntynyt 1979. KTM, Master’s in International Management

Keskeinen työkokemus
Kalmar / Cargotec, 2023 HR Director, Integrated Supply Chain, 2021-2022 HR Director, Services & Technology, 2020-2021 HR Director, South & West Europe, 2018-2019 HR Director, North Europe,
2016-2017 Henkilöstönkehittämispäällikkö/asiantuntija
Barona IT / Saranen Consulting 2013-2014, projektipäällikkö
KONE Oyj, 2006-2012, useita henkilöstön kehittämistehtäviä

Keskeisimmät luottamustehtävät: –

Lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri ja johtoryhmän jäsen huhtikuusta 2023 lähtien. Syntynyt 1987, OTM (Helsingin yliopisto)

Keskeinen työkokemus

KONE Oyj 2021-2023 Head of Legal, Services and Technology
KONE Oyj 2015-2021 Legal Counsel
UPM-Kymmene Oyj 2013-2015, Group Legal Counsel

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Glastonin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Syntynyt 1970, KTM, MBA.

Keskeinen työkokemus
Basware Oyj, 2014-2016, Business control, johtaja; Outokumpu Oyj, 2012-2013 EMEA Stainless Coil -divisioonan talousjohtaja,  2007-2011 Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja; Tieto Oyj, 1997-2007 viestinnän ja sijoittajasuhteiden johtotehtäviä, talouden asiantuntijatehtäviä.

Keskeisimmät luottamustehtävät

Etteplan Oyj, hallituksen jäsen

Automation & SCM -liiketoiminnan johtaja 1.10.2023 alkaen. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020. Syntynyt 1970, Tekniikan tohtori, Bystronic glassin palveluksessa vuodesta 2011.

Keskeinen työkokemus

Glaston Automotive & Display -liiketoiminnan johtaja 2019–10/2023. Bystronic Maschinen AG, Toimitusjohtaja 2017–2019; Bystronic Maschinen AG, Tuotanto- ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 2015–2017; Bystronic Lenhardt GmbH ja Bystronic Maschinen AG, Tuotanto- ja logistiikkajohtaja 2013–2014; Bystronic Maschinen AG, Tuotanto- ja teknologiajohtaja 2011–2012

Jakob Müller AG: 2002–2011, useita tuotannon ja tuotekehityksen tehtäviä sekä Sveitsin ja Italian liiketoimintayksiköiden vetäjä

Alstom Power AG: 1999–2002, Johtaja, Toimitusketjun hallintajärjestelmä (SCM) sekä ostopäällikkö, Gas Turbine Blades

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Mobility, Display & Solar -liiketoiminnan johtaja ja johtoryhmän jäsen 1.10.2023 alkaen. Syntynyt 1976. Mekaniikkainsinööri ja liiketoiminnan johtamisen maisteri (MAS, Business Engineering Management). Glaston Switzerland AG:n (ent. Bystronic Maschinen AG) palveluksessa vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus:
Automotive & Display -liiketoiminnan myyntijohtaja 2014−10/2023.  Ammann Switzerland AG 1999−2014, useita kansainvälisiä myynnin johtotehtäviä sekä markkinointi- ja huoltojohtaja Brasiliassa.

Keskeisimmät luottamustehtävät: –

Architecture -liiketoiminnan johtaja 1.10.2023 alkaen. Johtoryhmän jäsen joulukuusta 2020. Syntynyt 1981, DI, tuotantotalous. Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013.

Keskeinen työkokemus
Glaston Heat Treatment Technologies -liiketoiminnan johtaja 2020−10/2023. Glaston Emerging Technologies -yksikön johtaja 2019−2020; Glaston Architectural -liiketoimintayksikön johtaja 2016−2019; Glaston markkinointijohtaja 2015−2016; Glaston Business Solutions -johtaja 2013−2015.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Toimitusjohtaja

Glaston Oyj Abp:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, jonka palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa Glaston-konsernin operatiivisesta johtamisesta Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, toimintaympäristöstä ja sen muutoksista sekä muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen käsiteltävinä olevat asiat sekä toimeenpanee niiden tekemät päätökset. Toimitusjohtaja on Glastonin johtoryhmän puheenjohtaja ja ohjaa yhtiön ja sen liiketoiminta-alueiden ja -yksiköiden liiketoimintaa.

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat  toimitusjohtaja, CSO (Chief Sales Officer), talousjohtaja,  SVP Architecture,  SVP Mobility, Display & Solar,  SVP Automation & CSM,  SVP Services, lakiasiainjohtaja sekä SVP People and Culture.

Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan ehdotuksen pohjalta.

Glastonin hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosittain yhtiökokouksessa päätettävästä vuosipalkkiosta sekä kokouspalkkiosta. Kokouspalkkio maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu.

9.4.2024 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 45 000 euroa ja jäsenen palkkio 35 000 euroa. Hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.

Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa kokouksista puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista muualla, ja jäsenen 500 euroa kokouksista jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista muualla. Hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut.

Lisäksi tarkastus- sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.

Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön kannustinohjelmien piirissä. Vuonna 2023 hallitukselle maksetut palkkiot olivat yhteensä 365 700 euroa.

EuroaKokonaispalkkio 2023Kokonaispalkkio 2022
Veli-Matti Reinikkala, hallituksen pj.94 20083 400
Sebastian Bondestam, hallituksen vpj51 50056 500
Antti Kaunonen41 00038 500
Sarlotta Narjus42 00039 000
Arja Talma52 00049 000
Tero Telaranta42 00039 500
Michael Willome43 00040 000
Yhteensä365 700345 900

Osakepalkkiojärjestelmä 2022−2026

Glaston Oyj Abp:n hallitus päätti tammikuussa 2022 konsernin avainhenkilöiden suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä 2022−2026 olennaisesti osakepalkkiojärjestelmää 2019−2023 vastaavin ehdoin.

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2022−2026 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kriteerien tasot kunkin ansaintajakson alussa. Avainhenkilöt saavat palkkiona yhtiön osakkeita, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerien tasot saavutetaan. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden määrä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilön työ- tai palvelusuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Ansaintajakso 2022−2024

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022−2024 perustuu konsernin vertailukelpoiseen EBITA:an ja palveluiden

nettomyyntiin (Service Net Sales) ajanjaksolla 1.1.2022−31.12.2024. Jos ansaintajakson 2022–2024 ansaintakriteerien tasot saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 416 800 Glaston Oyj Abp:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022–2024 maksetaan vuonna 2025 hallituksen päättämällä tavalla joko osittain osakkeina ja osittain rahana, jolloin rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, tai kokonaan rahana.

Järjestelmästä maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen asettama palkkiokatto saavutetaan. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2022−2024 kuuluu tällä hetkellä 13 avainhenkilöä.

Ansaintajakso 2023−2025

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2023−2025 perustuu konsernin vertailukelpoiseen EBITA:an, palveluiden nettomyyntiin (Service Net Sales) ja EPSiin ajanjaksolla 1.1.2023−31.12.2025. Jos ansaintajakson 2023–2025 ansaintakriteerien tasot saavutetaan kokonaisuudessaan,
maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 516 000 Glaston Oyj Abp:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2023–2025 maksetaan vuonna 2026 hallituksen päättämällä tavalla joko osittain osakkeina ja osittain rahana, jolloin rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, tai kokonaan rahana. Järjestelmästä maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen asettama palkkiokatto saavutetaan.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2023−2025 kuului 31.12.2023 yhteensä 16 avainhenkilöä.

Ansaintajakso 2021−2023

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021−2023 perustuu konsernin vertailukelpoiseen EBITA:an ja palveluiden nettomyyntiin (Service Net Sales) ajanjaksolla 1.1.2021−31.12.2023. Jos ansaintajakson 2021–2023 ansaintakriteerien tasot saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 700 000 Glaston Oyj Abp:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2021–2023 maksetaan vuonna 2024 hallituksen päättämällä tavalla joko osittain osakkeina ja osittain rahana, jolloin rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja, tai kokonaan rahana.

Järjestelmästä maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen asettama palkkiokatto saavutetaan.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2021−2023 kuuluu 31.12.2023 yhteensä 13 avainhenkilöä.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Glastonin hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten palkat ja muut edut.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kokonaispalkkarakenne koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen ja kannustinjärjestelmistä, joissa on määritelty sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet. Muuttuva palkanosa koostuu pitkän aikavälin tavoitteisiin sidotusta osakepohjaisesta kannustinohjelmasta sekä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta. Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta.

Peruspalkka
Kiinteä palkka sisältäen verotettavat luontoisedut

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma (STI)
Vuosibonus määräytyy Glastonin taloudellisen menestymisen pohjalta. Mittareina käytetään konsernin tulosta, liiketoiminta-alueen tai -yksikön tulosta sekä toimintokohtaisia tavoitteita. Toimitusjohtajan vuosibonuksen enimmäismäärä on 80 % vuosipalkasta. Muiden johtoryhmän jäsenten vuosibonuksen enimmäismäärä on 40 % vuosipalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma (LTI)

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kriteerien tasot kunkin ansaintajakson alussa. Avainhenkilöt saavat palkkiona yhtiön osakkeita, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerien tasot saavutetaan. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos avainhenkilön työ- tai palvelusuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen omistamiensa yhtiön osakkeiden määrä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin henkilön työ- tai palvelusuhde konserniyhtiössä jatkuu.

Ohjelman tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta Osakeperusteiset kannustinohjelmat.

Eläke

Toimitusjohtaja voi jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Johtoryhmän jäsenet voivat jäädä eläkkeelle lakisääteisessä eläkeiässä. Toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla on oikeus lisäeläkkeeseen, joka ylittää lakisääteisen eläkejärjestelmän mukaisen tason.

Irtisanomisaika ja erokorvaukset

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan vähimmäisirtisanomisaika on kolme (3) kuukautta sekä Yhtiön että kyseessä olevan henkilön irtisanoessa sopimuksen, ellei painavin perustein toisin päätetä. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen eroraha ei yleensä ylitä kahdentoista (12) kuukauden kiinteän peruspalkan ja taloudellisten etujen arvoa. Tietyissä tilanteissa, kuten ostotarjoustai muissa yritysjärjestelytilanteissa, hallitus voi tarjota toimitusjohtajalle erorahan, joka vastaa enintään kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kiinteää peruspalkkaa ja etuja, mukaan lukien bonukset. Yhtiön irtisanoessa varatoimitusjohtajasopimuksen eroraha ei yleensä ylitä yhdeksän (9) kuukauden kiinteän peruspalkan ja taloudellisten etujen arvoa.

 

 

 

Taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten suoriteperusteiset palkkiot.

Glaston Oyj Abp:n toimitusjohtajana toimi Anders Dahlblom 15.11.2023 asti, jonka jälkeen 15.11.2023 alkaen Antti Kaunonen on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana. Alla 2023 sarakkeessa näkyvät toimitusjohtajan palkat sisältävät Dahlbomin ja Kaunosen yhteenlasketut palkat.

euroa20232022
Toimitusjohtaja
Rahapalkka334 904323 707
Tulospalkkiot45 725191 079
Osakepalkkio--
Rahapalkat yhteensä380 630514 786
Luontoisedut10 75713 888
Yhteensä391 387528 674
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)102 574144 073
Vapaaehtoiset eläkemaksut39 96237 303
Muu johtoryhmä yhteensä
Rahapalkka1 495 6681 454 942
Tulospalkkiot169 433386 170
Osakepalkkio137 98919 879
Rahapalkat yhteensä1 803 0911 860 991
Luontoisedut184 451214 718
Yhteensä1 987 5422 075 709
Lakisääteiset eläkemaksut (TyEL tai vastaava)265 644302 202
Vapaaehtoiset eläkemaksut43 25740 096

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ovat osa Glastonin johtamisjärjestelmää. Riskienhallinta on olennainen osa suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosesseja ja sitä sovelletaan Glastonin kaikissa operaatioissa maailmanlaajuisesti. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen sekä toimintojen jatkuvuuden turvaaminen.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on puolestaan varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, liiketoimintariskien hallinta riittävää ja asianmukaista ja informaatio luotettavaa.

Valvontajärjestelmän avulla valvotaan myös määriteltyjen toimintaperiaatteiden ja annettujen ohjeiden noudattamista.

Glastonin riskienhallinnan prosessia käsitellään yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement). Konsernin riskeistä on kerrottu yksityiskohtaisemmin hallituksen toimintakertomuksessa ja rahoitusriskien hallinta on esitelty tarkemmin konernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Riskienhallinta on olennainen osa suunnittelu-, päätöksenteko- ja johtamisprosesseja. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan tavoitteisiin ja toimintoihin liittyvien riskien tunnistaminen, hallinta ja seuranta. Riskienhallinnan periaatteet on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallintatoimintaohjeessa ja toimintatapa riskienhallinnan prosessikuvauksessa ja ohjeistuksessa.

Glastonin riskienhallinnan johtavana periaatteena toimii riskienhallintaprosessin jatkuva, systemaattinen ja tarkoituksenmukainen kehittäminen ja toimeenpano, millä pyritään riskien kattavaan tunnistamisen ja asianmukaiseen hallintaan.

Yhtiö on jakanut riskit käytännön riskienhallinnan näkökulmasta neljään eri ryhmään: strategiset riskit,  operatiiviset riskit, rahoitusriskit sekä vahinkoriskit.

Konsernin liiketoiminnasta aiheutuvat omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu asianmukaisin vakuutuksin ja rahoitusriskien hallinnasta vastaa konsernin emoyhtiössä rahoitustoiminto.

Glastonin riskienhallintaprosessi käsittää seuraavat vaiheet: riskien tunnistaminen, riskien arvioiminen, riskien käsittely, riskeihin liittyvä raportointi ja tiedottaminen, riskienhallinnan toimenpiteiden ja prosessien valvonta, sekä liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitteleminen ja kriisinhallinta.

Osana riskienhallintaprosessia merkittävimmistä riskeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista raportoidaan yhtiön johdolle ja hallitukselle säännöllisesti, minkä perusteella johto ja hallitus voivat tehdä päätöksiä riskitasosta, jonka yhtiön liiketoiminta-alueet ja -yksiköt ovat mahdollisesti valmiita hyväksymään kussakin tilanteessa tai tiettynä aikana.

Käytännössä riskienhallinta koostuu asianmukaisesti määritellyistä tehtävistä, toimintatavoista ja työvälineistä, jotka on sopeutettu Glastonin liiketoiminta-alueiden, liiketoimintayksiköiden ja konsernitason johtamisjärjestelmiin. Riskienhallinnasta vastaa jokaisen liiketoiminta-alueen, liiketoimintayksikön ja konsernitason toiminnan johtaja. Riskien tunnistaminen on käytännössä Glastonin jokaisen työntekijän vastuulla.

Glastonin strategisena riskinä on ennen kaikkea merkittävä markkinaosuuksien menettäminen sekä teknologiseen kehitykseen liittyvä mahdollinen kilpailevan kone- tai lasinjalostustekniikan tulo markkinoille, mikä edellyttäisi Glastonilta mittavia tuotekehitysinvestointeja.

Konsernin merkittävimpiin operatiivisiin riskeihin lukeutuvat isojen asiakasprojektien hallinnointi, komponenttien saatavuus ja hintakehitys, tehokkaan immateriaalioikeuksien suojauksen ja tehokkaan tuotannon onnistuminen, alihankkijaverkoston hallinnointi sekä osaavan henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.

Toimintaan liittyy rahoitusriskejä ja nämä muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli- ja maksuvalmiusriskeistä. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa rahoituskustannusten selkeän nousun.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta, tuloksellista ja luotettavaa, ja että lainsäädäntöä ja muita säännöksiä noudatetaan. Konserni on määritellyt sen toiminnan keskeisille alueille konsernin laajuisesti noudatettavat periaatteet, jotka muodostavat perustan sisäiselle valvonnalle.

Konsernin sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat sen todentamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot konsernin taloudellisesta tilasta. Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Konsernin sisäinen valvonta on hajautettu eri konsernitoiminnoille, jotka valvovat vastuullaan olevien hallituksen hyväksyminen toimintaohjeiden noudattamista. Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja controller-verkosto.

Konsernilla ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Konsernin taloushallinnon organisaatio seuraa säännöllisesti segmenttien raportointia ja puuttuu raportoinnissa havaittuihin poikkeamiin sekä tarvittaessa tekee joko omia tai teettää erillisiä sisäisen tarkastuksen selvityksiä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Eettiset ohjeet (Code of Conduct)

Glaston on sitoutunut harjoitta­maan vastuullista ja kestävää kehi­tystä tukevaa liiketoimintaa kaikissa liiketoimintatilanteissa ja -toimissa. Toimimalla vastuullisesti luomme samalla perustan yrityksemme pitkäkestoiselle menestykselle ja kasvulle.

Eettisissä ohjeissa asetetaan eettisen ja vastuullisen toimintamme standardit. Niissä määritetään, miten meidän Glastonilla tulee toimia vuorovaikutuksessa työtoveriemme, asiakkaidemme, toimintayhteisöjemme ja muiden sidosryhmien kanssa.

Glastonin hallitus on hyväksynyt eettiset ohjeet. Ohjeita sovelletaan kaikkiin Glaston-konsernin yrityksiin ja kaikkien työntekijöiden, mukaan lukien johdon, tulee niitä noudattaa jokaisessa toimintamaassamme. Glaston edellyttää myös liikekumppaneidensa noudattavan vastaavia periaatteita.

Ihmis- ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen

Glaston kunnioittaa ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden, YK:n Global Compact -aloitteen, OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden ja Kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittelemien työelämän perusoikeuksien mukaisesti.

Glaston ei käytä lapsi- eikä pakkotyövoimaa eikä tee yhteistyötä tällaista työvoimaa käyttävien toimittajien tai alihankkijoiden kanssa.

Työturvallisuudesta huolehtiminen

Glaston on sitoutunut tarjoamaan kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön. Noudatamme kaikkia sovellettavia paikallisia työsuojelulakeja ja -määräyksiä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan työturvallisuuttamme.

Jokaisella Glastonin työntekijällä ja jokaisella, jonka kanssa työskentelemme, on velvollisuus noudattaa annettuja työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä ohjeita ja sääntöjä.

Kunnioittava työympäristö

Glastonilla ihmisiä kohdellaan arvostavasti, kohteliaasti ja kunnioittavasti. Työympäristö perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, eikä siinä siedetä minkäänlaista häirintää, syrjintää, uhkailua, painostusta tai hyväksikäyttöä. Kunnioitamme yhdistymisvapautta ja tunnustamme työntekijöidemme oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin.

Arvostamme työyhteisömme monimuotoisuutta. Arvostamme sitä, että työyhteisössämme on erilaisia taustoja ja erilaista osaamista, näkemystä, koulutusta ja kokemusta omaavia työntekijöitä.

Lahjonnan ja korruption torjunta

Glaston on sitoutunut jokapäiväisessä toiminnassaan torjumaan lahjontaa ja korruptiota ja noudattaa kaikkia sovellettavia korruption ja lahjonnan vastaisia lakeja. Eettiset ohjeet kieltää yksiselitteisesti lahjuksien maksamisen ja vastaanottamisen.

Suoria tai epäsuoria maksuja ei saa suorittaa eikä yhtiön varoja saa luovuttaa suorasti tai epäsuorasti millekään taholle epäasianmukaisen edun saamiseksi. Lisäksi yhtiön henkilöstöä ohjeistetaan välttämään eturistiriitoja ja kieltäytymään kaikista epäasianmukaisista maksuista ja eduista.

Raportointi

Glastonin ylläpitää asiakirjana hyvien liiketoimintatapojen, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden sekä Nasdaq Helsingin arvopaperien kaupankäyntisääntöjen mukaisesti eikä yhtiön tileihin saa tehdä virheellisiä tai tahallisesti epätarkkoja merkintöjä.

Reilu kilpailu

Glaston suhtautuu kilpailusääntöihin erittäin vakavasti ja jokaisen työntekijän tulisi toimia niiden mukaisesti.  Glaston noudattaa kansainvälisesti EU:n kilpailulainsäädäntöä, huomioiden myös kaikki tiukemmat paikalliset säännöt. Aktiviteetit kuten hintojen sopiminen, markkinoiden tai asiakkaiden jakaminen, tarjouskeinottelu tai boikotointi ovat kiellettyjä.

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet ovat yksi yhtiön arvokkaimmista resursseista. Glastonin patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja väärinkäytöksiltä on suojattava. Glastonin työntekijöiden täytyy yhtäläisesti myös kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Mahdollisista ohjeiden rikkomuksista voi ilmoittaa Glastonin lakiasianjohtajalle tähän tarkoitusta varten luotuun sähköpostiosoitteeseen tai nimettömänä Glastonin Whistleblowing-kanavan kautta. Glaston tutkii kaikki ilmoitetut tapaukset viipymättä ja luottamuksellisesti ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin selvityksessä havaittujen seikkojen perusteella.

Prosessi on oikeudenmukainen kaikille osapuolille, eikä vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehnyt henkilö joudu kostotoimien kohteeksi.

 

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Glastonilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää vaalia toimitettaessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat säännöllisesti hallitukselle.

Tilintarkastysyhtiö KPMG Oy Ab valittiin 28.5.2020 pidetyssä yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi.

Tilintarkastus vuonna 2022

Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Lotta Nurminen, KHT. Yhtiön tytäryhtiöiden tilintarkastajina ovat toimineet KPMG -yhteisöä edustavat tilintarkastusyksiköt useimmissa toimintamaissa. Vuonna 2022 konsernin tilintarkastuskustannukset olivat yhteensä  376 tuhatta euroa, josta KPMG:n osuus oli 302 tuhatta euroa. KPMG Oy Ab:n tilintarkastuskulut tilikauden 2021 tarkastuksesta olivat 321 tuhatta euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöön kuuluvat yksiköt ovat tarjonneet konserniin kuuluville yhtiöille lakisääteisiä lausuntoja 15 tuhannen euron arvosta ja muita kuin tilintarkastuspalveluja 95 tuhannen euron arvosta.

Yhtiökokous

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Se päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. Varsinainen yhtiökokous päättää myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

Glaston Oyj Abp:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on pidettävä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa suomen- tai ruotsinkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Tämän lisäksi Glaston julkaisee yhtiökokouskutsun pörssitiedotteena.

Toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Myös hallitusehdokkaiden tulee olla läsnä heidän valinnastaan päättävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Glaston julkaisee kotisivuillaan internetissä hyvissä ajoin määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan hallitukselle. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajilla on oikeus tehdä ehdotuksia ja kysymyksiä käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon 8 arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistaja voi käyttää yhtiökokouksessa myös avustajaa.

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 9. huhtikuuta 2024 klo 15.00 alkaen hotelli GLO Artissa, osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki.

Lisätietoja yhtiökokouksesta ja ilmoittautuminen yhtiökokoussivustolta.

Yhtiökokous 4.4.2023

Yhtiökokous 12.4.2022

Yhtiökokous 13.4.2021

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokokselle

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräinen yhtiökokous 4.9.2020

Yhtiökokous 28.5.2020

Yhtiökokous 4.4.2019

Ylimääräinen yhtiökokous 26.2.2019

Yhtiökokous 10.4.2018

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, ehdotus hallituksen jäseniksi ja ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toiminnassaan nimitystoimikunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Nimitystoimikunta toimii listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamana osakkeenomistajien edustajista koostuvana toimikuntana.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimikunta voi tehtäviensä puitteissa käyttää yhtiön hyväksymillä kustannuksilla ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan päätökseksi tulee toimikunnan enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Glastonin nimitystoimikunnan jäseniksi on 1.9.2023 omistustilanteen mukaan nimetty seuraavat henkilöt:

Lasse Heinonen (Ahlstrom Capital B.V.)
Jaakko Kurikka (Hymy Lahtinen Oy)
Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma)
Esko Torsti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)

Asiantuntijajäsenenä toimii Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala.

Nimitystoimikunta valitsi 7.9.2023 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajaksi Lasse Heinosen.