Avainluvut

Alla ensimmäisen neljänneksen 2024 avainlukuja.

Taloudelliset Tavoitteet

Glastonin strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta):

 • Liikevaihdon keskimääräinen vuosittainen kasvu (CAGR) ylittää tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun
 • Vertailukelpoinen EBITA 10 %
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 16 %
 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40.
 • Konserninlaajuinen tavoite nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa, kehitystä mitataan miljoonaa työtuntia kohden (LTIFR).
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta).
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet:
  • Puolittaa absoluuttiset scope 1- ja scope 2 ‑kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2032 mennessä, verrattuna lähtövuoteen 2022 (1 491 tCO2e).
  • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin vähentäminen 58 prosenttia suhteutettuna myytyyn lasinjalostuskapasiteettiin (m2) vuoteen 2032 mennessä. Lähtövuosi 2022: 0,0043 tCO2/m2.

Tulosohjeistus

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2024 ENNALLAAN
(julkaistu Q1/2024-katsauksessa 3.5.2024)

Varovainen kehitys arkkitehtuurilasinjalostuslaitteiden markkinoilla jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hitaasta vuoden alusta huolimatta Glaston arvioi arkkitehtuurilasinjalostuslaitteiden markkinoiden alkavan elpyä jossain kohtaa vuoden 2024 aikana. Ajoneuvolasinjalostuslaitteiden markkinoilla myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan Kiinassa. Maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden ja lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden jatkuessa asiakkaiden päätöksenteko on tavallista epävarmempaa.

Glaston aloitti vuoden edellisvuotta pienemmällä tilauskannalla. Ottaen kuitenkin huomioon odotukset hitaasti vuoden aikana paranevasta markkina-aktiviteetista Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman vuoden 2023 raportoidusta tasosta. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 219,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 14,9 miljoonaa euroa.

Edelliset näkymät

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2024
(julkaistu 15.2.2024)

Markkinoiden aktivoitumisesta on nähtävissä varhaisia merkkejä ja Glaston arvioi arkkitehtuurilasinjalostuslaitteiden markkinoiden alkavan elpyä hiljalleen jossain kohtaa vuoden 2024 aikana. Euroopassa kysynnän odotetaan pysyvän nykytasolla, ja arvioidun elpymisen tapahtuvan vuoden loppua kohden. Amerikoissa kysynnän odotetaan jatkuvan nykytasolla. Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden kysynnän odotetaan pysyvän kohtuullisella tasolla. Ajoneuvolasinjalostuskoneiden markkinoilla varovaisen positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan Kiinan vauhdittamana. Maailmantalouden epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet jatkuvat, ja asiakkaiden päätöksenteko on tavallista epävarmempaa.

Glaston aloittaa vuoden edellisvuotta pienemmällä tilauskannalla. Ottaen huomioon odotettavissa oleva parempi markkina-aktiviteetti vuoden aikana Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman vuoden 2023 raportoidusta tasosta. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 219,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 14,9 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023:
Liikevaihtoennuste tarkennettu – vertailukelpoinen EBITA -ennuste ennallaan
(julkaistu Q3/2023 katsauksessa 26.10.2023)

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä markkinoiden kasvava epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus jatkuivat. Arkkitehtuurimarkkinat hidastuivat edelleen, ja heikentyneen kysyntäympäristön odotetaan jatkuvan Euroopassa ja Kiinassa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Amerikoissa kysyntänäkymät ovat paremmat. Heikkenevistä markkinoista huolimatta kysyntää tukevat edelleen tarve modernisoida nykyistä laitekantaa ja vahvat megatrendit, jotka lisäävät kiinnostusta energiatehokkaita lasiratkaisuja kohtaan.

Glaston on koko vuoden 2023 ajan keskittynyt strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja maailmanmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Epävarmuuksien johdosta Glaston Oyj Abp tarkentaa liikevaihtoennustettaan ja arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan marginaalisesti tai olevan vuoden 2022 tasolla. Glaston arvioi edelleen vertailukelpoisen EBITAn nousevan 13,7–15,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2023
julkaistu puolivuosikatsauksessa 1.8.2023

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla havaittiin merkkejä markkinoiden lisääntyvästä epävakaudesta sekä asiakkaiden varovaisuudesta. Arkkitehtuurimarkkinoiden hidastumisen johdosta kysyntäympäristön odotetaan heikkenevän Euroopassa ja Kiinassa loppuvuoden aikana, mutta Amerikoissa kysyntänäkymät ovat paremmat. Heikkenevistä markkinoista huolimatta kysyntää tukevat edelleen vahvat megatrendit, jotka lisäävät kiinnostusta energiatehokkaita lasiratkaisuja kohtaan.

Vuonna 2023 Glaston keskittyy edelleen strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja globaaliin liiketoimintaympäristöön liittyvän epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Glastonin vuoden 2023 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä tukee jatkossakin hyvä tilauskanta.

Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuoden 2022 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 13,7–15,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023 ENNALLAAN
julkaistu 26.4.2023 Q1/2023 osavuosikatsauksessa

Vuonna 2023 Glaston arvioi markkinoiden pysyvän aktiivisina tietyistä alueellisista eroista huolimatta. Energiatehokkaisiin lasiratkaisuihin kohdistuvat markkinoiden megatrendit tukevat edelleen Glastonin toimintaa, mutta arkkitehtuurimarkkinoiden aktiivisuuden hidastuminen voi vaikuttaa kysyntään Euroopassa. Amerikoissa Glaston odottaa kysynnän pysyvän vahvana, kun taas Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden näkymät ovat epävarmat.

Vuonna 2023 Glaston keskittyy edelleen strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja maailmanmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointipäätöksiin liittyy tavallista enemmän ennakoimattomuutta.

Vuoden 2023 alkaessa Glastonin tilauskanta oli 46 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna, mikä tukee yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Automotive-tuotannon käynnistäminen Kiinassa vaikuttaa edelleen negatiivisesti kannattavuuteen vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023
julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2023

Vuonna 2023 Glaston arvioi yleisen markkina-aktiivisuuden pysyvän hyvällä tasolla alueellisista eroista huolimatta. Vaikka megatrendit tukevat energiatehokkaiden ikkunoiden käyttöä, arkkitehtuurimarkkinoiden hidastuminen voi vaikuttaa kysyntään Euroopassa. Amerikoissa Glaston odottaa kysynnän pysyvän vahvana, kun taas Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden näkymät ovat epävarmat.

Vuonna 2023 Glaston jatkaa strategiansa toteuttamiseen keskittymistä, mikä aiheuttaa kustannuksia ja investointeja, ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Toimitusketjun häiriöt ja geopoliittiset jännitteet jatkuvat, ja tämänhetkiset talouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Vuoden 2023 alkaessa Glastonin tilauskanta oli 46 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Tämä tarjoaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2023 ja tukee yrityksen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta. Kuten tyypillistä Glaston odottaa ensimmäisen vuosineljänneksen olevan vuoden heikoin, mihin lisäksi vaikuttavat päivitystuotteiden alhainen liikevaihto ja uusien tuotteiden korkeampi osuus. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022
(julkaistu tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksessa 27.10.2022)

Kolmannella neljänneksellä yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä tulevilla vuosineljänneksillä. Glaston aloitti vuoden 2022 vankalla tilauskannalla. Vahva tilauskertymä tammi–syyskuussa tukee edelleen Glastonin koko vuoden 2022 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Elokuussa 2021 julkaistun päivitetyn strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta.

Markkinoiden yleisen vahvan kysynnän vastaisesti inflaatio, energiakustannusten nousu, raaka-aineiden hinnat ja talouskasvun hidastuminen aiheuttavat epäröintiä joidenkin asiakkaiden investointipäätöksissä. Toimitusketjun häiriöiden odotetaan jatkuvan, mikä tarkoittaa normaalia suurempaa epävarmuutta Glastonin lyhyen aikavälin liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä. Tilanteen parantumisesta huolimatta COVID-19-pandemian vaikutuksia ei voida sulkea täysin pois etenkään Kiinassa.

Epävarmuudet huomioon ottaen Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja vertailukelpoisen EBITAn nousevan 12−14 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.)

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022
(julkaistu tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksessa 4.8.2022)

Vuoden 2022 alkupuoliskolla yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä. Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä vuonna 2022 tukevat vuoden alun vankka tilauskanta ja hyvä tilauskertymä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Elokuussa 2021 julkaistun uudistetun strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta.

Tämänhetkiset maailmantalouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Epävarmuutta aiheuttavat erityisesti jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin. Yhä jatkuvan COVID-19-pandemian vaikutukset lisäävät epävarmuutta erityisesti Kiinassa.

Epävarmuudesta huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022 ENNALLAAN
(julkaistu tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa)

Vuonna 2021 Glastonin markkinat elpyivät ja kasvoivat voimakkaasti. Myönteinen kehitys jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä ennakoi hyvää kehitystä sekä kone- että palveluliiketoiminnalle. Vuoden alussa Glastonin tilauskanta oli 48 % korkeampi vuoteen 2021 verrattuna, mikä tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä aiheuttaa kustannuksia ja investointeja, ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä.

Tämänhetkiset talouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Useat samanaikaiset tekijät aiheuttavat epävarmuutta: niitä ovat esimerkiksi jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin sekä yhä jatkuva COVID-19-pandemia.

Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp odottaa markkinoiden kehityksen jatkuvan myönteisenä ja arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022
(julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2022)

Vuonna 2021 Glastonin markkinoilla nähtiin jatkuvaa elpymistä ja voimakasta kasvua. Arvioimme positiivisen kehityksen jatkuvan vuonna 2022, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnalle myönteistä kehitystä. Vuoden 2022 alussa tilauskantamme oli 48 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna, mikä antaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2022 ja tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä johtaa kustannusten ja investointien kasvuun, mutta vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. COVID-19-pandemian ja toimitusketjun häiriöistä on tullut pidempiaikainen haaste, ja talouden kehitykseen sekä asiakkaiden investointeihin liittyy normaalia suurempi epävarmuus.

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 11,1 miljoonaa euroa.

Osinko

202320222021202020192018201720162015
Varsinainen osinko per osake0,05*)0,04*)0,03*)0,02*)-0,03*)0,01*)-0,01 *)
Ylimääräinen osinko per osake------
Osingot/pääomanpalautus yhteensä0,050,040,030,02-0,030,01-0,01

*) pääomanpalautus

Osinkopolitiikka

Glastonin osinkopolitiikan mukaisesti Glastonin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai pääomanpalautusta 30 – 50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Mahdollisten tulevien osinkojen tai pääomanpalautusten määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa yhtiön taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät. Lisäksi osinkopolitiikassa on otettu huomioon strategian mukaiset kasvutavoitteet ja kasvun edellyttämät rahoitustarpeet.

Laadintaperiaatteet

Glaston Oyj Abp on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n Small Cap listalla. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, Suomi ja rekisteröity osoite on Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki, Suomi. Glaston Oyj Abp on Glaston-konsernin emoyhteisö.

Glaston-konserni on kansainvälinen lasiteknologiayritys. Glaston on yksi johtavista lasinjalostuskoneiden valmistajista maailmassa. Glastonin tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin liiketoiminta on raportoitu 1.10.2023 lähtien kahtena segmenttinä, jotka muodostuvat toimintasegmenteistä.

Lue lisää

Glaston-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös sisältää Glaston Oyj Abp:n sekä sen tytäryritykset. Emoyhteisön toiminta- ja esittämisvaluutta on euro, joka on myös konsernitilinpäätöksen esittämisvaluutta. Muiden konserniyritysten toimintavaluutat määräytyvät niiden pääasiallisen toimintaympäristön mukaan.
Konsernitilinpäätös laaditaan kalenterivuodelta, joka on myös emoyhteisön ja konserniyritysten tilikausi.
Konsernitilinpäätös on laadittu käyttäen alkuperäisiä hankintamenoja, ellei laatimisperiaatteissa ole muuta kerrottu.

Konsernitilinpäätöksessä esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Niiden standardien ja tulkintojen lisäksi, jotka on esitetty vuoden 2020 tilinpäätöksessä, konserni ottaa käyttöön 2021 voimaan astuvat IFRS-standardit, IFRIC-tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin. Näillä ei johdon arvion mukaan ole olennaista vaikutusta Glastonin konsernitilinpäätökseen.

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhteisön ja tytäryritykset. Emoyhteisöllä on tytäryrityksissä omistuksensa perusteella suoraan tai tytäryritystensä kautta yli puolet äänivallasta tai muutoin määräysvalta. Myydyt yritykset ovat mukana konsernitilinpäätöksessä määräysvallan siirtymiseen saakka ja raportointikauden aikana hankitut yritykset siitä lähtien, kun määräysvalta on siirtynyt Glastonille. Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.

Konsernin osakkuusyritykset, eli yritykset, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta (omistusosuus yleensä 20-50 prosenttia), mutta ei määräysvaltaa, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Osuudet osakkuusyritysten raportointikauden tuloksista on laskettu konsernin omistusosuuden mukaisesti ja esitetty tulosvaikutteisesti omina erinään.

Osakkuusyritysosakkeiden kirjanpitoarvo konsernitilinpäätöksessä on konsernin osuus osakkuusyrityksen nettovaroista lisättynä mahdollisella hankinnasta aiheutuneella liikearvolla. Mikäli konsernin osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää osakkuusyrityksen kirjanpitoarvon, osakkuusyritysosakkeet merkitään taseeseen nolla-arvolla ja tappioiden kirjaaminen lakkaa, ellei konserni ole velvollinen täyttämään sellaisia osakkuusyrityksen velvoitteita, jotka se on taannut tai joihin se on muuten sitoutunut.

Konsernilla ei ole osakkuusyrityksiä vuonna 2020 ja 2019.

Muut osakkeet, tarkoittaen yrityksiä, joissa konsernin äänivalta on vähemmän kuin 20 prosenttia, on luokiteltu käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi rahoitusvaroiksi ja esitetty taseessa käypään arvoon, tai mikäli käypä arvo ei ole arvioitavissa luotettavasti, hankintamenoon, ja niiltä saadut osingot on esitetty tulosvaikutteisesti.

Kaikki konserniyritysten väliset liiketapahtumat on eliminoitu. Realisoitumattomat voitot liiketapahtumista konserniyritysten ja osakkuusyritysten välillä on eliminoitu konsernin omistusosuuden suhteessa. Realisoitumattomat tappiot on eliminoitu vain, mikäli tappio ei ole johtunut omaisuuserän arvon alentumisesta.

Määräysvallattomien omistajien osuus erotetaan emoyhteisön omistajille kuuluvasta tuloksesta ja esitetään tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman yhteydessä omana eränään. Määräysvallattomien omistajien osuus esitetään omana eränään myös taseessa omassa pääomassa. Mikäli konsernilla on sopimukseen perustuva velvollisuus lunastaa määräysvallattomien omistajien osuus luovuttamalla käteisvaroja, erää käsitellään osana rahoitusvelkoja. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutettujen liiketoimien vaikutukset kirjataan omaan pääomaan, mikäli määräysvalta ei muutu. Näistä liiketoimista ei synny liikearvoa tai voittoja ja tappioita. Mikäli määräysvalta menetetään, niin mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Laaja tulos kohdistetaan myös määräysvallattomille omistajille, vaikka määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen.

Konsernitilinpäätöksissä ulkomaisten tytäryritysten tuloslaskelmat, laajat tuloslaskelmat ja rahavirrat on muunnettu euroiksi käyttäen raportointikauden keskikursseja ja taseet käyttäen raportointikauden päättymispäivän valuuttakursseja.

Kurssiero, joka syntyy tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman ja taseen muuntamisesta eri valuuttakursseilla, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja se sisältyy omaan pääomaan kertyneisiin kurssieroihin. Myös kurssierot, jotka syntyvät nettosijoituksista euroalueen ulkopuolisiin ulkomaisiin tytäryrityksiin ja osakkuusyrityksiin, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja ne sisältyvät omaan pääomaan kertyneihin kurssieroihin.

Kun tytär- tai osakkuusyritys myydään kokonaan tai osittain, kyseiseen yritykseen liittyvät kertyneet kurssierot siirretään kokonaisuudessaan tai myytyä osuutta vastaavalta määrältä omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi samalle kaudelle kuin myynnistä syntyneet luovutusvoitot tai -tappiot.

Konserniyritykset muuntavat omissa kirjanpidoissaan päivittäiset valuuttamääräiset liiketapahtumat kirjanpitovaluutakseen tai toimintavaluutakseen tapahtumapäivän kursseja käyttäen. Tilinpäätöksissä valuuttamääräiset saamiset ja velat arvostetaan käyttäen raportointikauden päättymispäivän valuuttakursseja. Myyntisaamisiin liittyvät valuuttakurssierot kirjataan myynnin oikaisuiksi ja ostovelkoihin liittyvät valuuttakurssierot ostojen oikaisuiksi. Rahoitukseen liittyvät valuuttakurssierot kirjataan rahoituksen valuuttakurssieroihin.

Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu kolmeen ryhmään: jaksotettuun hankintamenoon, käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. Luokittelu riippuu liiketoimintamallista, jonka mukaan rahoitusvaroja hallinnoidaan, sekä instrumentin rahavirtojen ominaispiirteistä. Rahoitusvaroihin kuuluva erä kirjataan pois taseesta silloin, kun konsernin sopimukseen perustuva oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai rahoitusvaroihin kuuluva erä siirretään toiselle osapuolelle ja siirto täyttää IFRS 9:n mukaiset taseesta pois kirjaamisen edellytykset.

Rahoitusvelat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen, tai käypään arvon tulosvaikutteisesti.

Rahoitusvelka tai rahoitusvelan osa kirjataan pois taseesta silloin, kun velka on lakannut olemasta, eli kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on lakannut.

Johdannaissopimukset merkitään hankintahetkellä taseeseen käypään arvoon ja arvostetaan uudelleen käypään arvoon tilinpäätöksessä käyttäen raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja. Johdannaisten arvonmuutosten kirjauksiin vaikuttaa se, kuuluuko johdannaissopimus suojauslaskennan piiriin.

Johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteerejä, ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, joiden arvonmuutokset kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Suojauslaskentaa aloitettaessa dokumentoidaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumentin välinen suhde sekä konsernin riskienhallinnan tavoitteet. IFRS 9 standardi edellyttää taloudellista suhdetta suojauskohteen ja suojausinstrumentin välillä sekä samaa suojausastetta, jota yrityksen johto tosiasiallisesti käyttää riskienhallinnassa.

Mikäli suojauslaskennan edellytykset täyttyvät, noudatetaan valuuttajohdannaisten osalta IFRS 9:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa. Jos suojauslaskennan kriteerit eivät täyty, kaupallista valuuttariskiä suojattaessa suojausinstrumenttien tulos kirjataan tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.
Johdannaisinstrumentit sisältyvät taseen lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin. Johdannaisten myynnit ja ostot kirjataan kaupantekopäivän perusteella.
Raportointikausilla 2020 ja 2019 suojauslaskentaa käytettiin projektien myyntisaatavien suojaukseen.

Raportointikausien 2020 ja 2019 päättyessä konsernilla oli avoimia valuuttatermiinejä.

Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat voivat sisältää lyhytaikaisia sijoituksia, jotka ovat kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja varoja, eli jotka on hankittu tai syntyneet pääasiallisena tarkoituksena myydä ne lyhyen ajan kuluessa. Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat sisältyvät taseen lyhytaikaisiin varoihin.

Muiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen käypien arvojen arvioidaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoja niiden lyhyen maturiteetin vuoksi. Muiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen myynnit ja ostot kirjataan kaupantekopäivän perusteella.

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia rahoitusvaroja. Lainat ja muut saamiset syntyvät, kun velalliselle luovutetaan rahaa, tavaroita tai palveluja. Lainoja ja saamisia ei noteerata toimivilla markkinoilla, ja niihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä. Lainat ja saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.

Lainoihin ja muihin saamisiin on luokiteltu lainasaamiset, myyntisaamiset ja muut saamiset. Lainat ja muut saamiset sisältyvät lyhyt- tai pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin erääntymisensä mukaisesti. Yli vuoden päästä erääntyvät laina- ja myyntisaamiset on diskontattu, mikäli niistä ei erikseen peritä korkoa, ja ajan kulumisen perusteella kirjattu korko on kirjattu tulosvaikutteisesti rahoituseriin korkotuotoksi.
Myyntisaamiset esitetään taseessa alkuperäisen laskutetun määrän mukaisesti vähennettynä diskontatun koron osuudella sekä epävarmoilla saamisilla. Arvio epävarmoista saamisista perustuu raportointihetkellä avoinna olevien myyntisaamisten tarkasteluun sekä odotettuihin luottotappioihin perustuvaan rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin. Myyntisaamisten arvonalentumistappio kirjataan erilliselle myyntisaamisten vähennystilille, ja tappio kirjataan tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin. Mikäli myyntisaamisen menetys on lopullinen, myyntisaaminen kirjataan pois taseesta myyntisaamisten vähennystililtä. Mikäli saamisesta, josta on kirjattu arvonalentumistappio, saadaan myöhemmin suoritus, kirjataan saatu suoritus tulosvaikutteisesti vähentämään liiketoiminnan muita kuluja. Mikäli saamisesta ei ole tehty arvonalentumiskirjausta myyntisaamisten vähennystilille, ja todetaan, että myyntisaamisen arvo on alentunut lopullisesti, tehdään arvonalentumiskirjaus suoraan vähentämään myyntisaamisia.

Lainasaamiset esitetään taseessa alkuperäiseen hankintahintaan vähennettynä epävarmoilla saamisilla. Arvio epävarmoista saamisista perustuu raportointihetkellä avoinna olevien lainasaamisten erillistarkasteluun sekä odotettuihin luottotappioihin perustuvaan rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin. Arvon alentumiseen viittaavina seikkoina pidetään mm. maksun laiminlyöntiä tai viivästymistä. Lainasaamisten arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Mikäli saamisesta, josta on kirjattu arvonalentumistappio, saadaan myöhemmin suoritus, kirjataan saatu suoritus tulosvaikutteisesti rahoituseriin.

Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta arvostettavia rahoitusvaroja ovat johdannaisvaroihin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin varoihin tai lainoihin tai muihin saamisiin kuulumattomat rahoitusvarat.

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin rahoitusvaroihin sisältyvät noteeratut sijoitukset arvostetaan raportointikauden päättymispäivän markkinahintaan. Sijoitukset, joiden käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti, kuten esimerkiksi noteeraamattomat osakkeet ja muut sijoitukset, esitetään hankintahintaan tai sitä alempaan arvoon, mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen.

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen realisoitumattomat käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin verovaikutuksella vähennettynä ja ne sisältyvät omaan pääomaan käyvän arvon rahastoon.

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat sisältyvät taseen pitkäaikaisiin varoihin.

Rahavarat sisältävät käteisvarat sekä muut rahavarat. Muut rahavarat koostuvat erittäin likvideistä sijoituksista, joiden jäljellä oleva maturiteetti hankintahetkellä on alle kolme kuukautta. Käytössä olevat pankkitilien luottolimiitit sisältyvät taseen lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin.

Rahoitusvelat kirjataan velan nostohetkellä saadun vastikkeen määrään perustuvaan käypään arvoon. Myöhemmin rahoitusvelat esitetään jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvelkoihin liittyvät transaktiomenot sisällytetään alkuperäiseen hankintamenoon.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin luokitellaan eläkelainat, lainat rahoituslaitoksilta, vuokrasopimusvelat, debentuurilaina, ostovelat sekä saadut ennakot. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat on esitetty erääntymisensä mukaisesti joko pitkä- tai lyhytaikaisissa veloissa.

Korkokulut kirjataan pääsääntöisesti tulosvaikutteisesti suoriteperusteisesti kullekin tilikaudelle. Mikäli omaisuuserä on ehdot täyttävä omaisuuserä siten kuin IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardissa määritellään, omaisuuserän välittömästi hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan kuitenkin kyseisen omaisuuserän hankintamenoon. Aktivoiminen koskee aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä.

Liikevaihto sisältää myytyjen tuotteiden ja toimitettujen palveluiden kokonaislaskutusarvon, josta on vähennetty diskontatun koron osuus sekä oikaisuerinä myynnin välilliset verot ja käteisalennukset. Myyntisaamisten kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin.

Myyntituotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan tiettynä hetkenä tai ajan kuluessa, sitä mukaa kun ostaja saa tavaran tai määräysvallan. Yleensä tämä tapahtuu tavaran luovutushetkellä toimitusehdon mukaisesti. Myyntituotot palveluiden tuottamisesta ja korjaustöistä tuloutetaan, kun palvelu on suoritettu tai kun työ on tehty. Tuloutus kirjataan määrään, joka kuvastaa vastiketta, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu luovuttamiaan tavaroita tai palveluja vastaan.

IFRS 15 standardin ehtojen täyttyessä, Glaston tulouttaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt lasinjalostuskonetoimitukset ajan kuluessa (osatuloutus). Tuloutustapana Glaston soveltaa cost to cost -menetelmää, eli valmiusasteena käytetään projektille kertyneiden kustannusten osuutta verrattuna arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Tuloutus tapahtuu ajan kuluessa sitä mukaa kun kustannuksia kertyy ja kirjataan projektille.

Glaston-konsernilla on erilaisia eläkejärjestelyitä kunkin toimintamaan paikallisten olojen ja käytäntöjen mukaisesti. Eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Suoritukset eläkejärjestelyihin perustuvat vakuutusmatemaattisiin laskelmiin.

Suoritukset maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin kirjataan tulosvaikutteisesti sillä raportointikaudella, jota suoritus koskee.

Kunkin etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteet on laskettu erikseen. Etuuspohjaisista järjestelyistä on kirjattu taseeseen velka tai saaminen, joka on syntynyt eläkevelvoitteiden nykyarvon ja järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon erotuksena.

Etuuspohjaisten järjestelyiden velat on laskettu arvioitujen rahavirtojen nykyarvoina käyttäen diskonttauskorkoina sellaisten pitkien valtion velkasitoumusten korkoja, joiden maturiteetit vastaavat eläkevelvoitteiden maturiteetteja, tai vastaavia pitkäaikaisia korkoja.

Etuuspohjaisissa järjestelyissä kulut lasketaan käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää. Menetelmän mukaisesti menot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi jakamalla kustannus työntekijöiden palvelusajalle.
Vakuutusmatemaattiset voitot ja –tappiot kirjataan laajaan tulokseen.
Tuloslaskelmaan kirjataan kauden työsuoritukseen ja aiempaan työsuoritukseen perustuva meno sekä etuuspohjaisen nettovelan nettokorko. Muut etuuspohjaisten nettovelkojen muutokset kirjataan laajaan tulokseen, eikä näitä eriä saada myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi.

Glaston Oyj Abp:lla on käytössä konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmän palkkiot maksetaan ohjelmasta riippuen joko osakkeina, rahana tai näiden yhdistelmänä edellyttäen, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on voimassa ja ansaintakriteerit täyttyvät.Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kaikkien osakeperusteisten järjestelmien myönnettyjen etuuksien osakkeina suoritettava osa arvostetaan myöntämishetken käypään arvoon ja rahana suoritettava osa raportointihetken käypään arvoon tai osakkeiden luovutushetken käypään arvoon.

Kannustinjärjestelmien kuluvaikutus kirjataan ansaintajakson aikana tulosvaikutteisesti. Maksamattomien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien käteissuorituksena maksettavat osat kirjataan taseeseen velaksi ja osakkeina suoritettavat osat omaan pääomaan voittovaroihin veroilla vähennettynä. Kannustinjärjestelmän perusteella syntyvät henkilösivukulut on kirjattu siltä osin kuin Glaston on velvollinen niitä maksamaan.

Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 30.

Konsernituloslaskelman tuloverot sisältävät kunkin konserniyrityksen verotettavaan tulokseen perustuvat verot ja edellisten raportointikausien verojen oikaisut, jotka on laskettu paikallisten verosäännösten mukaan, sekä laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutokset.

Muina laajan tuloksen erinä kirjattavien erien verovaikutus kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin.

Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu väliaikaisista eroista taseen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verosaamiset väliaikaisista eroista ja verotuksellisista tappioista sisältyvät tilinpäätökseen vain siihen määrään asti kuin veroyksikölle todennäköisesti syntyy verotettavaa tuloa niin, että verosaamiset pystytään hyödyntämään. Verovelkaa ja -saamista laskettaessa on käytetty raportointikauden päättymishetkellä voimassa olevaa tai tulevien vuosien vahvistettua verokantaa.

Väliaikaiset erot muodostuvat pääosin poistoista, etuuspohjaisten järjestelyiden kirjauksesta, hankittujen yritysten nettovarojen arvostamisesta käypään arvoon, käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta arvostettavien rahoitusvarojen ja johdannaissopimusten arvostamisesta, vaihto-omaisuuteen sisältyvän sisäisen katteen eliminoinnista, osakeperusteisista maksuista ja vahvistetuista tappioista.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä oikaistaan varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia liiketapahtumia tai arvostuserien muutoksia, silloin kun ne aiheutuvat rakennejärjestelyistä, yritysostoista ja -myynneistä, näihin liittyvistä integraatio- ja separaatio kustannuksista, omaisuuden myynnistä tai arvonalentumisesta. Näihin voi sisältyä henkilöstövähennyksistä, tuotevalikoiman rationalisoinnista, tuotantorakenteen uudistamisesta sekä toimipisteiden vähentämisestä aiheutuvia kuluja.

Liikearvon arvonalentumistappiot, konsernirakenteen muutoksista johtuvat luovutusvoitot tai – tappiot, poikkeuksellisen suuret aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot tai -tappiot, vahingonkorvaukset sekä oikeudenkäynnit oikaistaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen, jos hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkeestä koituu yritykselle vastaista taloudellista hyötyä. Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoina arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta.

Yrityshankintojen yhteydessä kirjatut liikearvosta erotetut aineettomat hyödykkeet kirjataan tytäryrityksen hankintahetkellä käypään arvoon.

Aineettomien hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Atk-ohjelmat, patentit, lisenssit, tavaramerkit,
tuoteoikeudet:                                     3–10 vuotta
Kehittämismenot:                                 5 –7 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet:           5–10 vuotta

Tutkimustoiminnan menot kirjataan tulosvaikutteisesti. Kehittämismenot aktivoidaan, jos niiden pohjalta voidaan laatia suunnitelmat uusista tai olennaisesti parannetuista tuotteista, jotka ovat kaupallisesti ja teknisesti käyttökelpoisia, ja konsernilla on riittävät voimavarat kehittämistyön loppuunsaattamiseen ja hyödykkeen käyttämiseen tai myymiseen. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tulosvaikutteisesti kirjattavat tutkimus- ja tuotekehitysmenot sisältyvät tuloslaskelmassa liiketoiminnan kuluihin.

Vieraan pääoman menot aktivoidaan aineettomien hyödykkeiden hankintamenoon, mikäli aineettomat hyödykkeet ovat ehdot täyttäviä omaisuuseriä siten kuin IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardissa määritellään. Vuosina 2020 ja 2019 Glastonilla ei ollut ehdot täyttäviä omaisuuseriä.

Liikearvo lasketaan osakkeiden hankintahinnan ja hankitun yrityksen nettovarojen käyvän arvon erotuksena hankintahetkellä. Liikearvo, joka syntyy hankittujen ulkomaisten yritysten hankinnasta, käsitellään hankitun yrityksen omaisuuseränä ja se muunnetaan euroiksi raportointikauden päättymispäivän valuuttakurssilla.

Yrityshankinnat kirjataan IFRS 3:n (Liiketoimintojen yhdistäminen) mukaisesti. Kauppahintaa kohdistetaan aineettomille hyödykkeille, mikäli nämä aineettomat hyödykkeet täyttävät IAS 38:n (Aineettomat hyödykkeet) mukaiset aktivointikriteerit.

IFRS 3:n mukaisesti liikearvosta ei tehdä poistoja. Liikearvon kirjanpitoarvo testataan vuosittain arvonalentumistestillä. Testaus tehdään useammin, mikäli on viitteitä siitä, että liikearvon arvo on alentunut. Mahdolliset arvonalentumistappiot kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti. Glastonin liikearvo on kohdistettu konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille.

Aineelliset hyödykkeet esitetään alkuperäiseen hankintamenoonsa, josta on vähennetty poistot ja arvonalentumiset. Itse valmistettujen hyödykkeiden hankintameno sisältää materiaalit, välittömän työn ja kohdistettavissa olevan osuuden valmistuksen yleismenoista. Mikäli aineellinen hyödyke koostuu useammasta osasta, joiden taloudelliset vaikutusajat poikkeavat toisistaan, käsitellään kukin osa erillisenä hyödykkeenä. Hankittujen tytäryritysten aineelliset hyödykkeet arvostetaan tytäryrityksen hankintahetkellä käypään arvoon.
Poistot on laskettu hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan mukaisina tasapoistoina. Maa-alueista ei tehdä poistoja, koska niillä katsotaan olevan rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.

Tavallisimmat konsernin laskentaperiaatteiden mukaiset poistoajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat:                    25–40 vuotta
Raskaat koneet:                                          10–15 vuotta
Kevyet koneet, laitteet ja kalusto:                  3–5 vuotta
Atk-laitteet:                                                   3–10 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet:                      5–10 vuotta

Rakennuksiin sisältyy sijoituskiinteistönä raportoitava Kiinan Tianjinissa sijaitsevan tehtaan laajennusosa, joka on vuokrattu vuodesta 2016 lähtien 10 vuoden sopimuksella.

Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja myyntitappiot liiketoiminnan kuluihin.

Säännöllisin määräajoin suoritettavista suurista ja perinpohjaisista tarkastuksista tai kunnossapidosta johtuvat menot käsitellään investointeina ja niiden hankintamenot poistetaan vaikutusaikanaan. Normaalit kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan tulosvaikutteisesti niiden syntyhetkellä.

Vieraan pääoman menot aktivoidaan aineellisten hyödykkeiden hankintamenoon, mikäli aineelliset hyödykkeet ovat ehdot täyttäviä omaisuuseriä siten kuin IAS 23 Vieraan pääoman menot -standardissa määritellään. Vuosina 2020 ja 2019 Glastonilla ei ollut tällaisia ehdot täyttäviä omaisuuseriä.

Lopetettu toiminto on segmentti tai merkittävää maantieteellistä aluetta edustava yksikkö, joka on luovutettu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi. Lopetetun toiminnon tulos esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa. Samassa erässä esitetään myös verojen jälkeiset voitot tai tappiot, jotka on kirjattu lopetetun toiminnon muodostavien omaisuuserien tai luovutettavien erien ryhmän arvostamisesta käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai niiden luovutuksesta.

Pitkäaikaiset omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmä luokitellaan myytävänä oleviksi ja esitetään taseessa omana eränään, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti omaisuuserän myynnistä sen sijaan, että se kertyisi omaisuuserän jatkuvasta käytöstä. Jotta omaisuuserät tai luovutettavien erien ryhmä voidaan luokitella myytävänä oleviksi, niiden on oltava välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan ja myynnin tulee olla erittäin todennäköinen. Tämän lisäksi on voitava olettaa, että myynti kirjautuu toteutuneeksi vuoden sisällä luokittelusta.

Myytävänä olevaksi luokiteltu omaisuuserä arvostetaan taseessa kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon, eikä siitä tehdä poistoja.

Myös luovutettavien erien ryhmään kuuluvat velat esitetään taseessa omana eränään.
IFRS 5:n (Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot) mukaista pitkäaikaisten varojen luokittelua ei sovelleta takautuvasti, mikäli standardin edellyttämiä arvostuksia ja muuta informaatiota ei ole niiltä ajankohdilta, jolloin luokitteluedellytykset ovat täyttyneet.

Glaston suorittaa vuotuiset liikearvon arvonalentumistestaukset neljännellä vuosineljänneksellä. Mikäli liikearvon arvonalentumisesta ilmenee kuitenkin viitteitä, tehdään arvonalentumistestaus aiemmin tilikauden aikana. Muiden hyödykkeiden kirjanpitoarvot tarkistetaan raportointikauden päättymispäivänä tai muulloin, mikäli tapahtumat tai olosuhteet viittaavat siihen, että omaisuuserän kirjanpitoarvo on alentunut. Mikäli viitteitä arvonalentumisesta ilmenee, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä omaisuuserän käyvän arvon, josta on vähennetty myynnistä aiheutuvat menot, tai sitä korkeamman käyttöarvon perusteella. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti siinä tapauksessa, että omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Mikäli viimeisimmän arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeen on tapahtunut positiivinen muutos kerrytettävästä rahamäärästä tehdyissä arvioissa, peruutetaan aiempina vuosina tehty arvonalentumiskirjaus korkeintaan siihen arvoon asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty (poistoilla vähennettynä), mikäli siitä ei olisi aiempina vuosina kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvon arvonalentumistappioita ei peruuteta.

Kerrytettävissä olevat rahavirrat on laskettu perusteltavissa olevien oletusten ja ennusteiden pohjalta. Rahavirrat perustuvat viimeisimpiin johdon hyväksymiin suunnitelmiin tai ennusteisiin, kuitenkin korkeintaan viiden vuoden ajalta.
Ennustekautta myöhäisemmät rahavirrat arvioidaan ekstrapoloimalla suunnitelmiin perustuvat luvut. Kerrytettävissä olevan rahamäärän diskonttauskorkona on käytetty keskimääräistä pääoman kustannusta. Se on määritelty ennen veroja ja sen voidaan katsoa kuvastavan markkinoiden näkemystä tarkasteluhetkellä rahan aika-arvosta ja omaisuuseriin liittyvistä riskeistä. Omaisuuserien arvon alentumisesta on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 13.

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritellään käyttäen FIFO-menetelmää tai painotettua keskiarvoa. Nettorealisointiarvo on hyödykkeestä tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla myyntikustannuksilla ja hyödykkeen valmiiksi saattamisesta johtuvilla menoilla.
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno käsittää raaka-aineista ja välittömistä työsuorituksista johtuvat menot, muut välittömät menot sekä systemaattisesti kohdistetun osuuden valmistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleismenoista. Glastonin koneprojektien ei yleensä katsota olevan IAS 23 -standardin mukaisia ehdot täyttäviä omaisuuseriä, joten vieraan pääoman menoja ei normaaleissa konetoimituksissa sisällytetä vaihto-omaisuuden hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuteen sisältyvät käytetyt koneet arvostetaan hyödykekohtaisesti siten, että käytetyn koneen kirjanpitoarvo ei ylitä määrää, jonka odotetaan saatavan koneen myynnistä. Tätä määrää arvioitaessa huomioidaan käytetyn koneen myyntikuntoon saattamisesta aiheutuvat kulut.

Vaihto-omaisuuteen sisältyvät uusien tuotteiden prototyypit arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon.

Julkiset avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti samanaikaisesti niiden kulujen kanssa, joita ne on tarkoitettu kattamaan. Julkiset avustukset, jotka on saatu aineellisten hyödykkeiden hankintaan, kirjataan kyseisten hyödykkeiden hankintamenon vähennyksiksi.

Kaikki yli 12 kuukauden pituiset vuokrasopimukset esitetään vuokralle ottajan taseessa. Vuokralle ottaja kirjaa taseeseen käyttöoikeusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä omaisuuserän nykyarvoa vastaavan vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuuteen suorittaa vuokramaksuja. Glaston soveltaa IFRS 16 -standardin sallimia helpotuksia olla kirjaamatta taseeseen alle 12 kuukauden pituisiin vuokrasopimuksiin sekä arvoltaan vähäisiin omaisuuseriin. Tällaiset vuokrasopimukset kirjataan tasasuorituksina kuluksi.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat. Diskonttokorkona käytetään ensisijaisesti vuokrasopimuksen sisäistä korkokantaa, jos se on saatavilla. Sopimuksissa, joissa sisäistä korkokantaa ei ole määritetty diskonttokorkona käytetään lisäluoton korkoa, jonka osatekijät ovat valuuttakohtainen viitekorko, korkomarginaali sekä mahdollinen maa- ja valuuttariskilisä.

Glaston on antanut vuokralle tuotannolliseen käyttöön koneita ja laitteita, jotka on käsitelty rahoitusleasingsopimuksena ja joista konserniin on kirjattu rahoitusleasingsaaminen. Vuokralle antajan vuokrasopimukset jaetaan rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin.

Taseeseen merkitään varaus, kun jonkin aikaisemman tapahtuman seurauksena on syntynyt oikeudellinen tai tosiasiallinen olemassa oleva velvoite, ja on todennäköistä, että siitä aiheutuu vastaisia menoja, ja velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti.

Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan vain silloin, kun siitä on laadittu yksityiskohtainen, asianmukainen suunnitelma ja suunnitelman toimeenpano on aloitettu tai siitä on tiedotettu niille, joihin järjestely vaikuttaa. Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointikauden päättymispäivänä. Mikäli rahan aika-arvon vaikutus on olennainen, varaukset diskontataan.

Takuuvaraus kirjataan, kun takuuseen oikeuttava tuote myydään. Takuuvarauksen määrä on arvioitu aiempina tilikausina toteutuneiden takuumenojen perusteella. Takuuvaraus on jaettu pitkä- ja lyhytaikaiseen takuuvaraukseen takuuajan pituudesta riippuen.

Varausten määrän ja todennäköisyyden arviointi sisältää johdon arvioita ja oletuksia. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Glaston Heat Treatment, Glaston Insulating Glass ja Glaston Automotive & Emerging Technologies.

Raportoitavat segmentit noudattavat konsernin tilinpäätöksen laatimis- ja arvostusperiaatteita. Segmenttien välisissä liiketoimissa Glaston noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.
Raportoitava segmentti muodostuu toimintasegmenteistä, jotka on yhdistelty raportoitavaksi segmentiksi IFRS 8.12 kriteerien mukaisesti. Toimintasegmentit on yhdistelty, kun tuotteiden ja palvelujen luonne on samankaltainen sekä tuotantoprosessien luonne on samankaltainen, kuten myös asiakastyyppi. Glaston-konsernin liiketoiminta koostuu lasinkäsittelykoneiden valmistuksesta ja myynnistä sekä koneiden palvelutoiminnasta. Lasikoneiden ja huollon välinen integraatioaste on korkea. Asiakaskunta on yhtäläinen kuten myös markkinoiden kehitys, joka on sidoksissa maailmanmarkkinoiden yleiseen kehitykseen.

Raportoitavasta segmentistä on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6.

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti yrityksen johto joutuu tekemään arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat taseen omaisuus- ja velkamääriin, vastuusitoumusten ja ehdollisten velkojen ja varojen määriin sekä raportointikauden tuottoihin ja kuluihin. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

Lisäksi konsernin johto käyttää harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa, ja mikäli on mahdollista valita kahden vaihtoehtoisen kirjaustavan välillä, myös kirjaustavan valinnassa.

Johdon harkintaa edellyttäviä arvioita sisältyy omaisuuserien arvonalentumistestauksiin, yrityshankintojen yhteydessä konserniin tulleiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käypiin arvoihin ja taloudellisiin vaikutusaikoihin, muiden aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvioituihin taloudellisiin vaikutusaikoihin, taseeseen aktivoitujen kehittämismenojen arvioituun vastaiseen taloudelliseen hyötyyn, vaihto-omaisuuden ja myynti- ja lainasaamisten arvostukseen, laskennallisten verojen kirjaamiseen ja arvostamiseen, arvioon varausten määrästä ja todennäköisyydestä sekä etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattisiin oletuksiin.

Johdon harkintaa edellyttävistä arvioista ja arvioihin liittyvistä epävarmuustekijöistä on kerrottu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 2.

Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamasta osingosta ei tehdä kirjausta tilinpäätökseen. Osingonjako tai pääomanpalautus kirjataan vasta yhtiökokouksen päätöksen perusteella.

Omien osakkeiden hankinta siihen liittyvine menoineen esitetään oman pääoman vähennyksenä. Omien osakkeiden luovutuksesta saatu voitto tai tappio kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon verovaikutuksella vähennettynä.

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Glastonin tilauskanta sisältää konsernin raportointikauden päättymishetkellä olevat toimittamattomat sitovat tilaukset. Uuskonetilaukset ja konepäivitykset kirjataan tilauskantaan vasta kun on saatu sekä sitova sopimus että ennakkomaksu tai remburssi.

Glastonin saatuihin tilauksiin kirjataan raportointikaudella tilauskantaan kirjatut sitovat toimitussopimukset sekä huoltoliiketoiminnan liikevaihto, mukaan lukien varaosamyynti. Huoltoliiketoimintaan kuuluvista koneiden päivityksistä kirjataan saatuihin tilauksiin raportointikaudella tilauskantaan kirjatut sitovat toimitussopimukset.