Kestävä kehitys mahdollisuutena

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä energiatehokkaampien ja ympäristön kannalta kestävämpien lasiratkaisujen kysyntä kasvaa. Glaston näkee kestävän kehityksen edistämisen liiketoimintamahdollisuutena, ja alamme edelläkävijänä olemme mukana luomassa oman toimialamme vastuullisuuteen, kuten energiatehokkuuteen ja turvallisuuteen, liittyviä standardeja ja käytäntöjä.

Lasiteollisuuden vastuullisuuskysymyksissä korostuu lasin valmistamisen ja jatkojalostamisen energiatehokkuus. Lasin tuotantoprosessit ovat energiaintensiivisiä ja teollisuuden keskeisenä tavoitteena on edelleen vähentää energiankulutustaan yhtenä teollisuudenalan hiilidioksidipäästöjä vähentävänä keinona.

Tavoitteessa siirtyä puhtaaseen ja hiilineutraaliin talouteen rakennusten energiatehokkuus on keskeisessä asemassa. Esimerkiksi EU:n rakennuskannasta 75 prosenttia on energiatehokkuudeltaan heikkoa*), ja rakennusten lämmityksen ja jäähdytyksen osuus energian loppukulutuksesta EU:ssa on puolet. Näin ollen rakennusten eristyksen parantamisen merkitys on suuri.

Glastonin suurin asiakassegmentti on arkkitehtuuri- ja rakennusteollisuus. Uudet standardit,  hiilineutraliuutta edistävät ohjelmat sekä tiukentuva lainsäädäntö tukevat ympäristötietoisempien ja energiatehokkaampien ratkaisujen käyttöä ja kehittämistä. Samalla  rakentamista koskevan paikallisen ohjauksen kehittyminen turvallisuus- ja laatumääräysten osalta näkyy monilla Glastonin markkina-alueilla.

Lasilla on keskeinen rooli rakennusten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Glastonin kehittämät teknologiat mahdollistavat entistä energiatehokkaampien lasirakenteiden valmistamisen. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman tuotteita ja palveluja, joilla asiakkaamme voivat valmistaa entistä energiatehokkaampia ikkunoita ja eristyslasiyksiköitä.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä aurinkoenergian ja älylasin suosio ovat kasvussa. Aurinkopaneelien ja -kennojen lisäksi uusia tulevaisuuden sovelluksia voi olla julkisivuun tai ikkunaan integroitu aurinkopaneeli, joka tuottaa rakennuksen energian. Älylasisovelluksissa muun muassa valon tai lämpötilan vaihteluihin reagoivat ikkunat parantavat rakennusten energiatehokkuutta.

*) Lähde: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi energiatehokkuudesta, 2021.

Rakennusten energiatehokkuus Euroopassa

 • Euroopan komission 2020 julkaiseman rakennusten perusparannusstrategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa perusparannusten määrä vuoteen 2030 mennessä ja varmistaa, että ne johtavat parempaan energia- ja resurssitehokkuuteen. Tavoite koskee noin 35 miljoonaa rakennusta.
 • Hanke on Glastonin liiketoiminnalle merkittävä kasvun ajuri, sillä Glastonin teknologioilla valmistetut pinnoitetut kaksin- ja kolminkertaiset  energiansäästölasit ovat keskeisiä ratkaisuja ikkunoiden ja lasijulkisivujen energiansäästössä.
 • Lasinjalostusteollisuus on aktiivisesti kehittänyt erilaisia pinnoitteita, joiden avulla voidaan tehokkaasti vähentää lämmityksen ja viilennyksen tarvetta ja siten vaikuttaa rakennusten energiankulutukseen.

Megatrendit

Glastonin liiketoimintaa tukevat erityisesti seuraavat megatrendit:

 • Kaupungistuminen ja megakaupungit
 • Ympäristömuutos ja resurssiniukkuus
 • Uusi taloudellinen ja poliittinen todellisuus
 • Sulautettu teknologia
 • Sosiaalinen vastuullisuus
Lue lisää: What is safety glass?

Olennaiset näkökohdat

Glaston päivitti vuoden 2021 lopulla vastuullisuuden olennaisimpia näkökohtia vastaamaan uutta strategiaa sekä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Arviossa huomioitiin myös ulkoisten sidosryhmien ja oman henkilöstön näkemyksiä.

Päivityksessä tarkennettiin jo aiemmin tunnistettujen olennaisten teemojen sisältöjä. Glastonin olennaiset vastuullisuuden teemat ovat:

 • vastuullinen oma toiminta (henkilöstö, ympäristö ja vastuullinen liiketoiminta),
 • vastuullinen hankinta,
 • vastuullinen kumppani ja
 • vastuullinen yhteiskunnan jäsen.

Olennaisuustarkastelun yhteydessä tunnistettiin myös Glastonin toimintaan liittyvät ja siitä aiheutuvat merkittävimmät ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusriskit. Ilmastoriskit arvioitiin pääosin keskitasoiseksi tai matalaksi. Glastonin ilmastoriskien hallinnasta on raportoitu tarkemmin tilinpäätöksessä, hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä.

 

Strategiassa on määritelty uudet kestävää liiketoimintaa edistävät ei-taloudelliset tavoitteet:

 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40
 • Työturvallisuus: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (tapaturmataajuus, LTA)
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta)
 • Glastonin CO2-päästöt (Scope 1 + 2) suhteessa liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasoa pienemmät

 

Vuoden 2022 aikana laadittiin tiekartta sekä täsmennettiin mittareita kohti Glastonin strategiakauden vastuullisuustavoitteita. Tehty suunnitelma sekä toimenpiteiden aikataulu hyväksyttiin yhtiön johtoryhmässä ja hallituksessa.

 

AIHEMITTARITAVOITETOTEUMA 2022TOTEUMA 2021AIKATAULU
Vastuullinen liiketoimintaEettisen ohjeen (Code of Conduct) kouluttaminen henkilöstölleKoulutuksen kattavuus 100 % 93 %97 %Jatkuva
Turvallinen työpaikka Tapaturmataajuus (LTIFR), tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohtiTapaturmataajuus nolla 3,93,32025
Turvallinen työpaikka Ilmoitukset työpaikkahäirinnästäEi ilmoituksia1 ilmoitusEi ilmoituksiaJatkuva
Turvallinen työpaikka Henkilöstön sitoutumisasteSitoutumisaste yli 75 (100:sta)70Lähtötaso mitataan vuonna 20222025
Vaikutukset ympäristöön CO2-päästöt omassa toiminnassaCO2-päästöt (Scope 1+2) suhteessa liikevaihtoon 50 % v. 2020 tasoa pienemmät-57 %-13 %2025
Vaikutukset ympäristöön Päästöt arvoketjussaScope 3 -päästöjen laskenta tehdään vuoden 2022 aikanaLaskettu-2022
Vastuullinen hankintaToimittajien sitoutuminen Glastonin toimittajien eettisiin ohjeisiinSitoutumisen kattavuus 100 % 75 % olennaisista toimittajista-2025
Vastuullinen kumppaniToimialan paras asiakaskokemus Asiakkaiden suositteluaste (NPS) yli 4053-2025
Vastuullinen kumppaniTeknisesti edistykselliset sekä materiaali- ja energiatehokkaat tuotteetT&K % liikevaihdosta4,3 %3,8 %Jatkuva

Kestävän kehityksen tavoitteet

Glaston tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat jäsenmaiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kestävän kehityksen toimenpiteitä vuoteen 2030 asti. Olemme tunnistaneet seitsemän tavoitetta, jotka kumpuavat strategiastamme ja ovat kannaltamme olennaisimmat. Nämä antavat työllemme laajemman viitekehyksen, ja tuemme näiden tavoitteiden toteutumista omassa toiminnassamme.

Raportointi

Glastonin vastuullisuusraportissa kuvataan Glaston-konsernin toimintaa vuonna 2022. Raportin sisältö ja käsitellyt teemat pohjautuvat Glastonin päivitettyyn strategiaan sekä syksyllä 2021 tehtyyn olennaisuusanalyysin päivitykseen. Raportti kattaa koko konsernin.

Lataa vastuullisuusraportti tästä.

Articles


Unlocking energy efficiency potential: vacuum-insulated glazing for sustainable buildings

Do you know that uplifting existing building stock with high-performance insulating windows will decrease the building sector’s total energy consumption by 40%...

Lue lisää

AeroShield at Step Change 2023 event

AeroShield makes the world’s most transparent silica aerogels. Silica aerogel is a super-insulating material. And our innovation was making it transparent...

Lue lisää

Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää