Kestävä kehitys mahdollisuutena

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä energiatehokkaampien ja ympäristön kannalta kestävämpien lasiratkaisujen kysyntä kasvaa. Glaston näkee kestävän kehityksen edistämisen liiketoimintamahdollisuutena, ja alamme edelläkävijänä olemme mukana luomassa oman toimialamme vastuullisuuteen liittyviä standardeja ja käytäntöjä.

Asiakassegmenteistämme arkkitehtuuri- ja rakennussegmentti on suurin. Rakennusten merkitys ilmastomuutoksen hillitsemisessä on suuri. Esimerkiksi EU:n alueella rakennusten osuus energian kokonaiskulutuksesta on 40 %*) ja hiilidioksidipäästöistä 36 % on peräisin rakennuksista. Suurin potentiaali energiankulutuksen pienentämiseksi on olemassa olevien rakennusten uudistamisessa. Mikäli esimerkiksi EU:ssa rakennusten lasit vaihdettaisiin energiatehokkaisiin ikkunayksiköihin vuoteen 2030 mennessä olisivat rakennusten energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt noin 30 % pienempiä kuin tänään**).

Lasinjalostusteollisuus on aktiivisesti kehittänyt lasityyppejä, joilla voidaan tehokkaasti säädellä lämmityksen ja viilennyksen tarvetta ja siten vähentää energian kulutusta. Näistä energiansäästölasi saa lämpösäteilyn heijastumaan suurelta osin takaisin sisälle, kun taas auringonsuojalasi vähentää auringonenergian läpäisyä ja pienentää näin viilentämisen tarvetta. Lisäksi ikkunoiden energiatehokkuutta parantaa entisestään kaksin- tai kolminkertaiset eristyslasiyksiköt. Myös isot lasipinnat mahdollistavat päivänvalon hyödyntämisen rakennuksissa, jolloin tarve valaisimille pienenee.

Energiatehokkaita ja älykkäitä ikkunoita

Glaston osallistuu energiatehokkaampien yhteiskuntien rakentamiseen tarjoamalla asiakkailleen laajan valikoiman tuotteita ja palveluja, joilla he voivat valmistaa entistä energiatehokkaampia ikkunoita ja eristyslasiyksiköitä. Vuonna 2019 Glastonin tarjoama laajeni eristyslasiteknologiaan Bystronic glassin oston myötä.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä aurinkoenergian ja älylasin suosio ovat kasvussa. Aurinkopaneelien ja -kennojen lisäksi uusia tulevaisuuden sovelluksia voi olla julkisivuun tai ikkunaan integroitu aurinkopaneeli, joka tuottaa rakennuksen energian. Älylasisovelluksissa muun muassa valon tai lämpötilan vaihteluihin reagoivat ikkunat parantavat rakennusten energiatehokkuutta. Tässä kehityksessä Glaston on vahvasti mukana tarjoamalla Emerging Technologies -yksikönsä kautta konsultointi- ja suunnittelupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon, sekä aurinkoenergiasovelluksiin.

*) Lähde: Renovate Europe     **) Lähde: Glass for Europe

  • Aurinkoenergian suosio on vahvassa kasvussa ja heijastuu aurinkopaneelien, älylasien ja julkisivuihin integroitujen aurinkoenergiaratkaisujen kysyntään
  • Aurinkopaneeleissa ja -kennoissa käytettävälle lasille asetetaan kovia laatuvaatimuksia muun muassa lasin paksuuden ja kaarevien pintojen suhteen
  • Ohuen lasin tärkein etu aurinkopaneeleissa on, että se mahdollistaa paremman valonsiirron auringonsäteilylle, mikä lisää aurinkopaneelien hyötysuhdetta

Älylasi tuo rakennuksiin uusia mahdollisuuksia:

  • älykkäät ikkunat säätävät valon ja lämmön läpäisyä
  • integroidut aurinkopaneelit tuottavat energiaa

Megatrendit

Glastonin liiketoimintaa tukevat erityisesti seuraavat megatrendit:

  • Kaupungistuminen
  • Turvallisuus
  • Energiatehokkuus ja ympäristötietoisuus
  • Ajoneuvoteollisuuden trendit

Kaupungistuminen on yksi maailman voimakkaimmista muutosvoimista. YK on arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä lähes 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungistumisen myötä tarve uudisrakentamiselle kasvaa ja lisäksi olemassa olevaa rakennuskantaa kehitetään, mikä lisää lasin kysyntää.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja rakentamiseen liittyviän lainsäädännön tiukentuessa rakennusten energiasäästövaatimukset kiristyvät. Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään yhä enemmän eristys- ja energiansäästölaseja, ja kiristyvien turvamääräysten johdosta käytetään enemmän turvalaseja. Lisäksi rakennuksiin kehitetään erilaisia älylasisovelluksia.

Myös autoteollisuudessa vaatimukset lasien ominaisuuksista kasvavat jatkuvasti.  Ajoneuvoissa lasin suhteellinen osuus on kasvussa, ja erityisesti isot, panoraamatuulilasit tekevät tuloaan markkinoille.  Lasin osuuden kasvaessa lasin painoa halutaan kuitenkin minimoida, jolloin lasin ohuus on keskeisessä asemassa. Tämä kehitys tuo kasvavaa lasin kysyntää ajoneuvo- ja näyttölasiteollisuudessa.

Lue lisää: What is safety glass?

Olennaiset näkökohdat

Glaston selvitti vuonna 2019 vastuullisuutensa olennaisimmat näkökohdat yhdessä yhtiön keskeisten ulkoisten sidosryhmien ja oman henkilöstön kanssa. Tämän perusteella tunnistettiin vastuullisuuden olennaiset näkökohdat, jossa tärkeimmiksi teemoiksi nousivat vastuullinen oma toiminta (henkilöstö, ympäristö, vastuullinen liiketoiminta), vastuullinen hankinta, vastuullinen kumppani ja vastuullinen yhteiskunnan jäsen. Yhtiön johtoryhmä hyväksyi Glastonin vastuullisuusagendan joulukuussa 2019.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Glaston tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat jäsenmaiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kestävän kehityksen toimenpiteitä vuoteen 2030 asti. Olemme tunnistaneet kuusi tavoitetta, jotka kumpuavat strategiastamme ja ovat kannaltamme olennaisimmat. Nämä antavat työllemme laajemman viitekehyksen, ja tuemme näiden tavoitteiden toteutumista omassa toiminnassamme.

Raportointi

Osa vastuullisuusagendan aiheista ovat vielä kehitysvaiheessa ja tavoitteena on, että niistä raportoidaan kattavammin seuraavissa raporteissa. Vastuullisuuden tärkeimmät tunnusluvut on tunnistettu ja niiden tavoiteasetantaa kehitetään vuonna 2020.

Vuonna 2020 vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu vastuullisuusagendan jalkauttamisella. Glaston perustaa vastuullisuustyöryhmän ja luo vastuullisuustyölleen koko yhtiön laajuiset yhdenmukaiset prosessit ja työkalut.

Lataa yritysvastuuraportti tästä.

Articles


Insulating glass spacers – all you wanted to know

Today, when energy efficiency is more important than ever, it’s a good time to speak about insulating glass spacers. In the same vein as the gas fill, glass spacers...

Read more

Insulating glass product types

Strong, resilient, with perfect thermal and sound insulation properties, insulating glass has been used around the world in applications ranging from family homes...

Read more

More daylight for good health

As a modern society, we’re spending about 90% of our time indoors – at home, in offices or commuting. How is it possible to get access to daylight, when we can’t...

Read more