Vastuullinen liiketoiminta

Glastonilla vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa. Glaston on sitoutunut noudattamaan kansallista ja kansainvälistä oikeutta, säännöksiä ja yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja täysimääräisesti kaikessa toiminnassaan.

Ihmisoikeudet

Glaston kunnioittaa ihmisoikeuksia ja työntekijöiden perusoikeuksia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaisesti ja yhtiö on sitoutunut implementoimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, YK:n Global Compact -aloitteen, OECD:n toimintaohjeen monikansallisille yrityksille ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeukset näissä esitetyllä tavalla.

Glastonin päivittäistä työtä ohjaa yhtiön eettinen ohje, Code of Conduct. Yhtiön hallituksen hyväksymä ohje sisältää sitoumuksen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Yhtiö edellyttää sen työntekijöiltä ohjeen noudattamista.

Glastonin toiminnassa alettiin vuonna 2022 kiinnittämään huomiota ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin ja tunnistamisen prosesseihin ja yhtiö teki vapaamuotoisen ihmisoikeuksien riskienarvioinnin yhtiön liiketoiminnan luonne ja toimintamaat huomioiden. Yhtiön liiketoiminta painottuu Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Glastonin eettinen ohje ja toimittajien eettinen ohje ovat tärkeässä roolissa ihmisoikeusriskien hallinnassa.

Jatkossa tulemme säännöllisesti arvioimaan ihmisoikeusvaikutuksiamme (ihmisoikeuksia koskeva due diligence) tunnistaaksemme liiketoimintaamme liittyvät mahdolliset ihmisoikeusvaikutukset ja ehkäistäksemme tai lieventääksemme niihin liittyviä riskejä. Jos vaikutuksia ilmenee, pyrimme poistamaan ne, ehkäisemään tai lieventämään niitä. Tarjoamme henkilöille, joihin vaikutukset kohdistuvat pääsyn oikeussuojakeinoihin ja mahdollisuuden hyvitykseen, mikäli todetaan, että olemme aiheuttaneet tai myötävaikuttaneet vaikutuksiin.

Vastuullinen hankinta

Glaston on sitoutunut vastuullisiin hankintakäytäntöihin, jonka osatekijöitä ovat muun muassa toimittajia koskevat vaatimukset ja auditoinnit sekä ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden toteutuminen. Suurin osa Glastonin noin 2 000 aktii­visesta alihankkijasta toimii Euroo­passa, jossa sijaitsevat yhtiön isoim­mat kokoonpano- ja tuotantoyksiköt.

Vuonna 2020 Glaston julkaisi erillisen eettisen ohjeen toimittajilleen (Glaston Supplier Code of Conduct), johon yhtiö edellyttää toimittajiltaan sitoutumista. Toimittajien eettisen ohjeen kattavuutta nostettiin merkittävästi vuonna 2022. Lisäksi sitoutuminen on lisätty osaksi yhtiön ostosopimuksia. Toimittajien auditointimalli, johon sisältyy ihmisoikeuksiin liittyvä due diligence -lomake luotiin vuoden 2022 aikana. Auditointimallin implementointi käynnistyy vuonna 2023.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Glastonilla korruption ja lahjonnan torjunta sisältyy yhtiön eettiseen ohjeeseen ja aiheet käsitellään laajasti eettisten ohjeiden koulutuskokonaisuudessa.

Kiinnittäkseen erityistä huomiota lahjontaan ja korruptioon liittyviin riskeihin Glastonin hallitus hyväksyi vuonna 2020 konsernin lahjonnan ja korruption vastaisen politiikan (Anti-bribery and anti-corruption policy). Politiikan tarkoituksena on lisätä Glastonin työntekijöiden tietoisuutta korruptoituneiden maksujen riskistä, kieltää yksiselitteisesti lahjuksien mak­saminen ja vastaanottaminen sekä varmistaa, että yhtiön liiketoimintaa tehdään rehellisesti, eettisten normien mukaisesti sekä korruption vastais­ten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Loppuvodesta 2022 valmistui erillinen lahjonnan ja korruption vastainen koulutus, ja sen lanseeraus tapahtuu alkuvuodesta 2023.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Mahdollisista ohjeiden rikkomuksista voi ilmoittaa Glastonin lakiasianjohtajalle tähän tarkoitusta varten luotuun sähköpostiosoitteeseen tai nimettömänä Glastonin Whistleblowing-kanavan kautta. Glaston tutkii kaikki ilmoitetut tapaukset viipymättä ja luottamuksellisesti ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin selvityksessä havaittujen seikkojen perusteella. Prosessi on oikeudenmukainen kaikille osapuolille, eikä hyvässä uskossa ilmoituksen tehnyt henkilö joudu kostotoimien kohteeksi. Myöskään väärinkäytöksistä epäiltyjä henkilöitä vastaan ei kohdisteta toimia ennen kuin asia on tutkittu huolellisesti.

Articles


Unlocking energy efficiency potential: vacuum-insulated glazing for sustainable buildings

Do you know that uplifting existing building stock with high-performance insulating windows will decrease the building sector’s total energy consumption by 40%...

Lue lisää

AeroShield at Step Change 2023 event

AeroShield makes the world’s most transparent silica aerogels. Silica aerogel is a super-insulating material. And our innovation was making it transparent...

Lue lisää

Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää