Vastuullinen liiketoiminta

Glastonilla vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa. Glaston on sitoutunut noudattamaan kansallista ja kansainvälistä oikeutta, säännöksiä ja yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja täysimääräisesti kaikessa toiminnassaan.

Eettiset ohjeet (Code of Conduct)

Glaston on sitoutunut harjoitta­maan vastuullista ja kestävää kehi­tystä tukevaa liiketoimintaa kaikissa liiketoimintatilanteissa ja -toimissa. Toimimalla vastuullisesti luomme samalla perustan yrityksemme pitkäkestoiselle menestykselle ja kasvulle.

Lisätietoa toimintatavastamme löytyy hallinnointiosiosta.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Glaston on sitoutunut kunnioittamaan kaikkia YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja voimassa olevissa ihmisoikeussopimuksissa tunnustettuja ihmisoikeuksia. Glaston on sitoutunut toimimaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UNGP) ja OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien suuntaviivojen mukaisesti. Glaston kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia ja on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Parannamme jatkuvasti ymmärrystämme ihmisoikeusvaikutuksistamme ja ryhdymme tarvittaviin toimiin havaitsemiemme vaikutusten korjaamiseksi.

Glastonin ihmisoikeuspolitiikassa (Glaston Policy for Human Rights) esitetään Glastonin sitoutuminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Vastuullinen hankinta

Glaston on sitoutunut vastuullisiin hankintakäytäntöihin, jonka osatekijöitä ovat muun muassa toimittajia koskevat vaatimukset ja auditoinnit sekä ihmisoikeuksien ja työturvallisuuden toteutuminen. Suurin osa Glastonin noin 2 000 aktii­visesta alihankkijasta toimii Euroo­passa, jossa sijaitsevat yhtiön isoim­mat kokoonpano- ja tuotantoyksiköt.

Vuonna 2020 Glaston julkaisi erillisen eettisen ohjeen toimittajilleen (Glaston Supplier Code of Conduct), johon yhtiö edellyttää toimittajiltaan sitoutumista. Toimittajien eettisen ohjeen kattavuutta nostettiin merkittävästi vuonna 2022. Lisäksi sitoutuminen on lisätty osaksi yhtiön ostosopimuksia.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Glastonilla korruption ja lahjonnan torjunta sisältyy yhtiön eettiseen ohjeeseen ja aiheet käsitellään laajasti eettisten ohjeiden koulutuskokonaisuudessa.

Kiinnittäkseen erityistä huomiota lahjontaan ja korruptioon liittyviin riskeihin Glastonin hallitus hyväksyi vuonna 2020 konsernin lahjonnan ja korruption vastaisen politiikan (Anti-bribery and anti-corruption policy). Politiikan tarkoituksena on lisätä Glastonin työntekijöiden tietoisuutta korruptoituneiden maksujen riskistä, kieltää yksiselitteisesti lahjuksien mak­saminen ja vastaanottaminen sekä varmistaa, että yhtiön liiketoimintaa tehdään rehellisesti, eettisten normien mukaisesti sekä korruption vastais­ten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Rikkomuksista ilmoittaminen ja Whistleblowing-kanava

Mahdollisista epäillyistä eettisten ohjeiden (Code of Conduct), politiikkojen tai sovellettavien lakien rikkomuksista voi ilmoittaa Glastonille useiden kanavien kautta. Glaston tutkii kaikki ilmoitukset  viipymättä ja luottamuksellisesti ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin selvityksessä havaittujen seikkojen perusteella. Prosessi on oikeudenmukainen kaikille osapuolille, eikä hyvässä uskossa ilmoituksen tehnyt henkilö joudu kostotoimien kohteeksi. Epäilyksiä voi ilmoittaa näissä kanavissa:

  • Keskusteleminen suoraan linjaesihenkilön kanssa (ensisijainen kanava työntekijöille)
  • Ilmoittaminen paikalliselle HR-funktiolle tai konsernin HR- tai laki -funktiolle
  • Käyttämällä ulkoisesti ylläpidettyä whistleblowing-kanavaamme, joka mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Ilmoituskanavaan pääset tästä.

Lisätietoja whistleblowing-kanavasta ja sen kautta raportoinnista löytyy englanniksi täältä.

Articles


Unlocking energy efficiency potential: vacuum-insulated glazing for sustainable buildings

Do you know that uplifting existing building stock with high-performance insulating windows will decrease the building sector’s total energy consumption by 40%...

Lue lisää

AeroShield at Step Change 2023 event

AeroShield makes the world’s most transparent silica aerogels. Silica aerogel is a super-insulating material. And our innovation was making it transparent...

Lue lisää

Volframi at Step Change 2023 event

Our company Volframi is an engineering company. We are rethinking processes of how things can be done to get better results, new applications and end products for...

Lue lisää