Factsheet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Glaston on tarkistanut strategiaansa ja päivittänyt strategiakauden 2018–2021 taloudelliset tavoitteensa Bystronic glass -yritysoston tuloksena.

Strategian perusta säilyy ennallaan: jatkamme kasvun hakemista ydinliiketoiminnassamme ja huollossa digitalisaation avulla. Bystronic glassin ja Glastonin vahvuuksien yhdistäminen sekä Bystronic glassin liiketoimintaamme tuoman osaamisen hyödyntäminen luovat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää vahva kone- ja huoltotarjonta ja tavoitella uusia kasvumahdollisuuksia. Yhteisen liiketoimintamallin käyttöönotto tukee meitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, ja Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisen synergiapotentiaalin saavuttamisessa täysimääräisesti.

Strategiamme kokonaistavoite on ennallaan: Glaston on alan innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toteuttaa asiakkaidensa kunnianhimoisimmatkin lasiin liittyvät tavoitteet

Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Ympäristön kannalta kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä, turvallisuusmääräysten tiukentuminen sekä visuaalisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten kasvu vaikuttavat yhä enemmän asiakkaidemme toimintatapoihin ja heidän lasinjalostusteknologiakumppaneiltaan vaatimiin spesifikaatioihin.

Strategiamme on jaettu neljään avainteemaan:
YDINLIIKETOIMINNAN KASVU
UUDET KASVUMAHDOLLISUUDET
HUOLTOPALVELUT
YHTEINEN LIIKETOIMINTAMALLI

 

PÄIVITETYT TALOUDELLISET TAVOITTEET:

 • Markkinakasvun* ylittävä liikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA)** yli 8 % strategiakauden lopussa
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)** yli 14 % strategiakauden lopussa

*Tasolasimarkkinan kasvu yli syklin.

**Tunnuslukujen laskentakaavat:

Vertailukelpoinen liikevoitto ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA): Tulos ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + nettorahoituskulut x 100) /Oma pääoma + (korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vt. toimitusjohtaja Sasu Koivumäki tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksessa 6.8.2020:

Pandemia vaikutti selvästi toiseen neljännekseen – kannattavuutta tukivat nopeasti aloitetut kustannussäästötoimenpiteet ja työntekijöiden joustavuus

 

”COVID-19-pandemian leviäminen kiihtyi länsimaissa toisen neljänneksen alussa, mikä vaikutti vakavasti kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja yrityksiin. Glastonille tämä näkyi kaikkien liiketoiminta-alueiden tilausten merkittävänä laskuna, ja useita toiselle neljännekselle odotettuja tilauksia lykättiin markkinoiden epävarmuuden vuoksi. Vaikka emme ole vielä läheskään palanneet aiemmalle tasolle, näyttää siltä, että olemme ohittaneet jyrkimmän laskun, ja suurin osa toisen neljänneksen tilauksista saatiin itse asiassa kesäkuussa. Vaikka pandemia on vaikuttanut, ja tulee vaikuttamaan meihin koko vuoden, asiakkaiden kanssa jatkuvasti käydyt keskustelut ovat vakuuttaneet minut siitä, että useat aiemmin keskusteluissa olleet projektit käynnistyvät, kunhan tilanne jossain määrin vakautuu. Tilauskannassa oleviin tilauksiin ei ole tullut peruutuksia.

Koko pandemian ajan Glaston on pystynyt toimittamaan kaikki projektit sovitun aikataulun mukaisesti. Vuosineljänneksen alussa jotkin, pääasiassa yhdysvaltalaiset, asiakkaat kuitenkin lykkäsivät laitetoimituksia ja -asennuksia pandemian aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden ja rajoitusten vuoksi. Nämä lykkäykset ovat vaikuttaneet kielteisesti toisen neljänneksen liikevaihtoomme. Matkustusrajoitukset, eri maiden virustorjuntatoimenpiteet sekä asiakkaiden tuotantotoimintojen supistuminen tai keskeytyminen vaikuttivat voimakkaasti Services-tuotealueen myyntiin. Myös autoteollisuuden alhainen kysyntä vaikutti edelleen negatiivisesti Services-liiketoimintaan. Tästä huolimatta  liikevaihtomme pysyi kuitenkin kohtuullisena ollen 48,9 miljoonaa euroa, vuoden 2019 toisen neljänneksen poikkeuksellisen korkeaan tasoon verrattuna. Kannattavuuteen vaikuttivat liiketoiminnan alhaisempi volyymi ja tuotejakauma. Organisaation virtaviivaistaminen ja lomautukset alensivat kiinteitä kustannuksia ja markkinointi- ja matkakustannukset olivat tavanomaista pienemmät, minkä ansiosta kannattavuus säilyi melko hyvänä. Bystronic glass -integraatiosta saadut kustannussynergiat olivat myös selvästi korkeammat kuin vuosi sitten integraation alussa. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän hyvästä suorituksestaan, joustavuudestaan ja tehokkuudestaan tässä vaikeassa tilanteessa.

Vallitsevan kriisin vuoksi Emerging Technologies (ET) -markkinat olivat vaisut toisella neljänneksellä. ET tarjoaa konsultointi- ja suunnittelupalveluja teknologiayrityksille ja auttaa niitä kaupallistamaan teknologioita lasiteollisuudessa luoden samalla uusia mahdollisuuksia Glastonin laiteliiketoimintaan. Toisella neljänneksellä ET aloitti konsultointihankkeen teknologiayhtiölle joka suunnittelee ratkaisuja aurinkoenergiateknologian integroimiseksi rakennuksiin. Heliotrope on onnistuneesti kerännyt lisärahoitusta uusilta sijoittajilta vuoden 2020 alkupuoliskolla haastavasta ympäristöstä huolimatta.

COVID-19-pandemian lyhyen aikavälin liiketoiminnallisten vaikutusten hillitseminen on ollut keskeinen painopiste koko kevään ajan, ja Glaston on ryhtynyt ripeisiin toimiin työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä yhtiön taloudellisen vakauden turvaamiseksi. Olemme luoneet työkaluja, joiden avulla voimme mukauttaa toimintojamme nopeasti. Suomessa koko henkilöstön lomautukset jatkuvat joustavasti koko vuoden ajan, ja vastaavia toimenpiteitä on toteutettu myös Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä, tilauksiamme ja tilauskantaamme, yhtiön kassavirtaa ja likviditeettiä sekä eri maiden hallitusten myöntämiä ja muita eri maissa saatavilla olevia tukia.

On myönteistä havaita, että EU:n pandemiaa koskevaan elvytysstrategiaan ja muihin tukipaketteihin kuuluu investointeja energiatehokkuuteen ja digitaalisiin ratkaisuihin. Glaston tarjoaa laajan valikoiman näihin tarpeisiin vastaavia tuotteita ja ratkaisuja.

Epävarmuus markkinoilla on edelleen suurta. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Tällä hetkellä arvioimme, että kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä saatavien tilausten määrä kasvaa toiseen neljännekseen verrattuna. Joidenkin tilausten toimittamisen lykkääntyminen tulee vaikuttamaan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen lähitulevaisuudessa.”

Tulosohjeistus

Tulosohjeistus julkaistu 6.8.2020:

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn  laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämän hetken arvio on, että markkinat elpyvät vähitellen ja että kolmannen ja neljännen neljänneksen saadut tilaukset paranevat toisesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arviointiin liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

Edelliset näkymät

Tulosohjeistus, julkaistu 28.4.2020:

GLASTONIN NÄKYMIÄ VUODELLE 2020 TARKENNETTU

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn heikkenevän vuoden 2019 tasolta. Heikon näkyvyyden ja nopeiden markkinaliikkeiden takia heikkenemisen laajuutta ei tässä vaiheessa voida luotettavasti arvioida. Yhtiön tämän hetken arvio on, että toisen ja kolmannen neljänneksen saadut tilaukset tulevat olemaan normaalia alhaisemmalla tasolla. Joidenkin tilauksien toimitusten siirtyminen vaikuttaa lähiajan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Arvioihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti.

Glaston Oyj Abp julkaisi 20.3.2020 pörssitiedotteen, jossa todettiin, että koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia yhtiö perui 11.2.2020 annetun tulosohjeistuksensa. Lisäksi todettiin, että yhtiön vertailukelpoinen EBITA ei todennäköisesti kasva vuonna 2020.

Tulosohjeistus julkaistu 20.3.2020: Glaston Oyj Abp:n vertailukelpoisen EBITAn kasvu vuonna 2020 epätodennäköistä  

Koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Glaston peruu 11.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen, jossa yhtiö arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta.

Heikon näkyvyyden ja voimakkaiden markkinaliikkeiden takia Glaston ei toistaiseksi julkaise uutta ohjeistusta vuodelle 2020. Glaston pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.

Glastonin näkymät julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta (vuoden 2019 vertailukelpoinen pro forma EBITA 12,1 miljoonaa euroa).

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 28.10.2019 Q3/2019 osavuosikatsauksessa)

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle.

Glastonin näkymät 2019, julkaistu 8.8.2019 puolivuosikatsauksessa 2019: 

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa). Taloudelliseen ennusteeseen ja yhtiön arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa.

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat segmentin vuoden 2019 tulokseen. Segmentin liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle ja etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan usea vuoden 2018 lopussa saatu tilaus.

Näkymät vuodelle 2019, julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2019:
Yhtiön liiketoiminta on kausiluonteista ja historiallisesti vuoden ensimmäinen neljännes on yleensä heikoin ja viimeinen neljännes vahvin. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan alhaiset johtuen viime vuoden kolmannen neljänneksen ja neljännen neljänneksen alkupuolen uusien tilauksien alhaisesta määrästä.

Glastonin tiedonantopolitiikasta poiketen ja Bystronic glass -yrityskaupan aikataulusta johtuen, Glaston tulee antamaan tietoa koko vuoden 2019 näkymistään myöhemmässä vaiheessa.

Näkymät tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa, julkaistu 31.10.2018:
Glastonin näkymät ovat ennallaan. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

Glastonin näkymät vuodelle 2018, 9.8.2018 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti:

Glastonin näkymät ovat säilyneet muuttumattomina. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

Glastonin näkymät vuodelle 2018, 23.4.2018 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti:

Edeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

 

Näkymät vuodelle 2018, julkaistu 8.2.2018:

Vaikka tilauskanta oli vuoden 2017 lopussa edellisvuotta alhaisempi, toisen vuosipuoliskon hyvä tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa.)


Täsmennetyt näkymät 30.10.2017 julkaistun tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 2016.

Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.8.2017 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti:
NÄKYMÄT ENNALLAAN
Hiljaisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen lasinjalostusmarkkinat aktivoituivat jonkin verran toisella vuosineljänneksellä.  Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Alkuvuoden hyvä tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

26.4.2017 julkaistun Q1 2017 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinat olivat perinteiseen tapaan rauhalliset. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen edelleen jatkuvan.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.2.2017 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti:

Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys oli myönteistä vuoden 2016 lopulla. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä merkkejä markkinoiden heikkenemisestä ja myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Hyvästä kysyntätilanteestä huolimatta investointipäätöksiä mietitään usein aiempaa pidempään epävarman maailmantalouden ja -poliittisen kehityksen takia.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Ensimmäiselle neljännekselle ajoittuu suhteellisen pieni määrä toimituksia, minkä johdosta jakson vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä kaluste ja laiteteollisuuden käyttöön. 

Jotta rakenteemme selkeämmin vastaisi liiketoiminnan dynamiikkaa ja markkina-ajureita muutimme 1.1.2020  yhtiömme konsernirakennetta kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Glaston Heat Treatment Technologies, Glaston Insulating Glass Technologies ja Glaston Automotive & Emerging Technologies. 

Glaston Heat Treatment Technologies

Glastonilla on laaja ja teknologialtaan edistyksellinen valikoima lasinjalostuskoneita lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin sekä näihin liittyviä huolto-, päivitys- ja modernisointipalveluja. Lasinjalostuskoneissa merkittävimmän tuoteryhmän muodostavat tasokarkaisukoneet, ja FC Series™-karkaisulinjalla on vahva asema markkinoilla.

Glastonin  globaalit huoltplavelut vastaavat vaativimpiinkin asiakastarpeisiin ja mahdollistaa asiakkaidemme tuotannon häiriöttömän ja tehokkaan käytön koneiden koko elinkaaren ajan. Kattava palveluverkosto on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistämme.

Glaston Insulating Glass Technologies

Energiatehokkuus ja tarve parantaa rakennusten energiataloutta vaikuttavat myönteisesti eristyslasiyksiköiden kysyntään.

Huhtikuussa 2019 toteutetun Bystronic glass -yritysoston ansiosta  Glaston voi tarjota asiakkailleen  edistyksellisiä  ratkaisuja ja komponentteja kokonaisiin eristyslasin tuotantolinjoihin asti. Valikoimassa on kaksin- tai kolminkertaiset lasiyksiköt, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksiköiden maksimikoko on 3,30 metriä (korkeus) x 9,0 metriä (pituus).

Glaston Automotive & Emerging Technologies

Ajoneuvoteollisuudessa lasin käyttö on lisääntymässä ja erityisesti ohuen lasin käyttö kasvaa. Tarjoamme kattavia standardoituja tai räätälöityjä ratkaisuja ajoneuvo- sekä kaluste- ja laitelasin esikäsittelyyn sekä näyttölasin jalostukseen esimerkiksi autojen tai kuluttajatuotteiden näyttöjä varten.

Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten älylasit, ovat vahvasti tulossa markkinoille. Strategiamme mukaisesti etsimme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusista lasiteknologioista tavoitteena kehittää ja kaupallistaa innovatiivisia lasiratkaisuja. Emerging Technologies -yksikömme etsii jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kehittyvien lasiteknologioiden alueella.

Tutkimus ja tuotekehitys

Teknologiajohtajuutemme perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Tuotekehitystämme ohjaa yhä syvempää teknologista osaamista vaativien ratkaisujen kehittäminen sekä digitalisaation tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Karkaisukoneiden energiansäästö ja energiankulutuksen optimointi ovat olleet Glastonin tuotekehityksen tärkeimpiä ajureita. Työ on ollut tuloksellista, sillä  esimerkiksi matalaemissiivisten lasien karkaisuprosessissa energiankulutus on laskenut keskimäärin 30 % viimeisten 10 vuoden aikana.

Glaston hyödyntää uutta teknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kehittääkseen tuottteistaan entistä parempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia. Glaston tuo lasinvalmistukseen uusia sensori-, prosessointi-, liityntä- ja pilvipalveluteknologioita. Hyödyntämällä pilvipalveluita ja IIoT:n tarjoamia mahdollisuuksia autamme asiakkaitamme käyttämään koneitaan mahdollisimman tehokkaasti.

Glaston on ollut mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodesta 2015 lähtien. Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta elektokromista älylasiteknologiaa, joka antaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden säätää esimerkiksi rakennukseen tai autoon tulevan lasin lämmön- ja valon läpäisevyyden tarkasti sekä nopeasti. Lisäksi etuna jo markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden on huomattavasti alhaisemmat tuotantokustannukset.

Innovaatioiden lisäämiseksi ja uusien digitalisaation tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi Glaston järjesti kesällä 2017 lasiteollisuuden ensimmäisen startup-tapahtuman, Step Changen. Step Change pyrkii edistämään toimialan kehitystä ja tapaamisia uusien innovoijien, potentiaalisten kumppanien, asiakkaiden ja sijoittajien välillä. Yhtiö järjesti toisen Step Change -tapahtuman kesäkuussa 2019 Glass Performance Days -konferenssin yhteydessä. Glass Performance Days on foorumi, joka on omistettu maailmanlaajuisen lasiteollisuuden kehittämiseen.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Tasolasimarkkinoiden ennustetaan kasvavan keskimäärin +4,3 % (CAGR) vuosina 2016-2021*)
 • Glastonin ja Bystronic glassin toisiaan täydentävä tarjoama ja markkina-asema tuo kilpailuetua sekä mahdollisuuden tarjota laajemmalle asiakaskunnalle monipuolisempi koneiden ja palveluiden valikoima

 

*) Lähde: The Freedonia Group, 2018

 

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia
 • Yhtiön suurempi koko mahdollistaa T&K-panostusten riittävän tason teknologiajohtajuuden turvaamiseksi
 • Asennetun konekannan laajentaminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia elinkaaripalveluihin
 • Bystronic glassin yritysosto vahvistaa myyntimixiä kasvattaen huoltopalveluista ja varaosista saatavien tulojen osuutta
 • Lisäpotentiaalia laajentamalla huoltopalvelujen päivitystarjontaa kolmansien osapuolten laitteisiin, uusista ansaintamalleista sekä Emerging Technologies -tuotealueen mahdollisesta kasvusta
 • Uusi strategia, joka perustuu yhdistetyn yhtiön vahvuuksiin
 • Synergiaetuja useista lähteistä, kuten kustannussynergioista ja yleisistä toimintaa tehostavista toimenpiteistä
 • Parhaiden käytäntöjen implementoiminen Glastonista Bystronic glassin liiketoiminnan puolelle tukee edelleen yhtiön rahavirtaprofiilia

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta