Factsheet

Strategia, taloudelliset tavoitteet ja ei-taloudelliset tavoitteet

Glaston on 5.8.2021 julkaissut päivitetyn strategiansa, taloudelliset tavoitteensa sekä uudet ei-taloudelliset tavoitteensa.

Keskeisiä tavoitteita ovat selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus perustuen Glastonin omiin strategisiin hankkeisiin sekä odotettuun markkinakasvuun.

Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia, ja Glastonin tavoitteena on ylittää selvästi tämä markkinakasvu. Keskeisiä strategisia kehityshankkeita liikevaihdon ja kannattavuuden parantamiseksi on määritetty kaikilla Glastonin liiketoiminta-alueilla sekä palveluliiketoiminnassa. Näitä hankkeita tukevat konsernin laajuiset kulmakivihankkeet, joiden tavoitteena on parantaa kaupallisen ja operatiivisen toiminnan erinomaisuutta.

Glastonin ydinteknologiat ja elinkaariratkaisut ovat edelleen strategian keskiössä. Yhtiö aikoo kasvattaa markkinaosuutta kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Toimialansa edelläkävijänä Glaston suunnittelee lisäävänsä investointeja innovaatioihin ja kehitykseen. Lisäksi Glaston jatkaa toimia toimialan digitalisaation edistämiseksi. Kannattavuuden paranemista tukevat liikevaihdon kasvu, optimaalinen tuotevalikoima sekä tuottavuuden parantaminen.

Strategian yhteydessä määritetyn uuden vision mukaisesti Glaston haluaa johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä innovatiivisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Yhtiön päämääränä on edelleen rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla.

Koska lasinjalostusteknologioiden toimiala on edelleen hajanainen, Glaston on jatkossakin kiinnostunut olemaan mukana toimialan konsolidoitumisessa.

 

Kuuntele toimitusjohtaja Anders Dahlblomin CMD-esitys strategiasta.

Glastonin uudet taloudelliset tavoitteet 2021–2025 ovat: 

 • Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää selvästi tavoiteltavan kohdemarkkinan  yli 5 %:n kasvun (addressable equipment market) (1   
 • Vertailukelpoinen EBITA on 10 % strategiakauden lopussa (2 
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on 16 % strategiakauden lopussa (3

 

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi Glaston on asettanut seuraavat uudet kestävää liiketoimintaa edistävät ei-taloudelliset strategiset tavoitteet:

 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40.
 • Konsernin laajuinen työturvallisuustavoite: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa  (mitattuna tapaturmataajuudella, LTA).
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta).
 • Glastonin CO2 -päästöt (Scope 1 + 2) (4 suhteessa liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasoa pienemmät. Vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästöt olivat 2 777 hiilidioksiditonnia liikevaihdon ollessa 170,1 miljoonaa euroa.

 

1) Glastonin arvio euroina. Glastonin tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025. Tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvuvauhdin odotetaan ylittävän maailmanlaajuisen tasolasimarkkinan kasvun, jonka odotetaan olevan 3–4 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025 Grand View Research, 2021, mukaan.
Glastonin tuotevalikoima on suunnattu sellaisiin tasolasin loppukäyttötarkoituksiin, jotka kasvavat keskimääräistä nopeammin (esim. eristyslasi). Kohdemarkkinat sisältävät myös asiakkaiden korvausinvestoinnit koneiden käyttöiän päätyttyä. Kaudella 2021–2025 korvausinvestoinnit johtuvat tuottavuuden kasvusta, mikä johtuu erityisesti automaatiosta sekä teknologian ja lainsäädännön muutoksista. Myös inflaatio selittää osan volyymi- ja europohjaisten markkina-arvioiden eroista.
2) Laskentakaava: Vertailukelpoinen EBITA: Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, ilman kauppahinnan allokaatiota ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Laskentakaava: Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo
4) Scope 1 päästöt: Suorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka aiheutuvat Glastonin hallinnassa olevista tai omistamista lähteistä (esim. polttoöljyyn, dieseliin ja maakaasuun liittyvät päästöt).
Scope 2 päästöt: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka liittyvät sähkön, lämmön ja jäähdytyksen hankintaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Anders Dahlblom tammi-kesäkuun 2021 osavuosikatsauksessa:

”Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä Glastonin markkinoiden voimakas elpyminen jatkui, ja uudet tilaukset nousivat ennätyksellisen korkealle, 65,9 miljoonaan euroon. Tämä kasvu on tietenkin erittäin suurta verrattuna vuoden 2020 toiseen vuosineljännekseen, johon koronavirus vaikutti merkittävästi. Huomattavaa kuitenkin on, että uusia tilauksia saatiin jopa 48 % enemmän kuin vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Edellisten kahden vuosineljänneksen aikana havaittu lämpökäsittelylaitteiden vahva kysyntä jatkui tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä, ja tilauksia saatiin 24,4 miljoonan euron arvosta. Insulated glass –segmentin tilaukset kasvoivat voimakkaasti 30,9 miljoonaan euroon. Lisäksi Automotive & Display -segmentissä uudet tilaukset elpyivät 10,3 miljoonaan euroon. Tilauskertymän vahvan kasvun ansiosta kassavirta oli erinomainen, ja tilauskanta kasvoi yhteensä 87,8 miljoonaan euroon.

Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 43,3 miljoonaa euroa, 12 % vähemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta vertailukelpoinen EBITA nousi hieman edellisvuoden tasosta (2,4 miljoonaa euroa).

Toimitusketjujen häiriöt olivat kasvavana huolenaiheena tällä neljänneksellä. Raaka-aineiden hinnat nousevat, ja eräiden komponenttien toimitusajat pitenevät. Tällä hetkellä materiaalipula vaikuttaa lähinnä varaosien saatavuuteen, ja arviomme joidenkin tuotteittemme toimitusaikojen pitenevän. Jotta välttyisimme toimitusten myöhästymisistä ryhdymme ennakoiviin toimenpiteisiin tärkeimpien komponenttien saatavuuden turvaamiseksi. Tämä voi vaikuttaa palveluliiketoiminnan liikevaihdon ajoitukseen. Materiaali- ja logistiikkakulujen noustessa keskitymme omien tuotteidemme hinnoitteluun vastaavasti.

Glastonin laaja tuotevalikoima ja kattavat palvelut erottavat meidät kilpailijoista ja mahdollistavat asiakkaillemme yhdenmukaiset teknologiaratkaisut, tuoden heille lisäarvoa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla nähtiin positiivista kehitystä lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologioiden ristiinmyynnissä. Ristiinmyynnin strategista ja kaupallista merkitystä todisti huhtikuussa julkistettu tilaus, jossa PRESS GLASS UAB tilasi useita eristyslasin tuotantolinjoja, yhden karkaisulinjan, yhden hiomalinjan sekä muita laitteita. PRESS GLASS UAB kuuluu PRESS GLASS –konserniin, joka on Euroopan johtava rakennusteollisuuden tasolasin tuottaja.

Glastonin päivitetty strategia 2021–2025 hyväksyttiin 5. elokuuta. Strategian keskeisiä tavoitteita ovat strategisiin hankkeisiin perustuva selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus. Kasvutavoitetta tukee myös laitemarkkinoiden arvioitu yli 5 %:n vuosikasvu (addressable equipment market growth). Tavoitteemme on kasvaa selvästi yli markkinakasvun. Keskeisiä strategisia kehityshankkeita liikevaihdon ja kannattavuuden parantamiseksi on määritetty kaikilla Glastonin liiketoiminta-alueilla sekäpalveluliiketoiminnassa. Alansa edelläkävijänä Glastonin tavoitteena on lisätä investointeja innovaatioihin ja kehityshankkeisiin. Liikevaihdon kasvu, tuotevalikoiman optimointi sekä tuottavuuden parantaminen vaikuttavat myönteisesti kannattavuuden kehitykseen.

Meille Glastonilla kestävä liiketoiminta on strateginen painopistealue. Tavoitteenamme on olla alamme johtava yhtiö myös matkalla kohti kestävää tulevaisuutta. Hiilineutraaliuden tavoittelussa yhteiskunnat keskittyvät entistä enemmän rakennusten energiatehokkuuteen. Glastonin teknologiaratkaisut ovat kestävän kehityksen edistämisen ytimessä, sillä suurin osa liiketoiminnastamme kohdistuu arkkitehtuurisegmenttiin, jossa tuotteemme parantavat rakennusten energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Rakennusten energiankulutuksen vähentämisen korostuessa erityisesti eristyslasiteknologian kysynnän odotetaan kasvavan. Pyrkiessämme kestävään kehitykseen olemme asettaneet taloudellisten tavoitteiden ohella ei-taloudellisia tavoitteita, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja työturvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet.

Katsauskaudella yleinen luottamus talouteen kasvoi lisäten investointeja. Asiakkaidemme liiketoiminnan aktiviteetti parani useimmilla alueilla ja markkinoilla. Asiakasaktiviteetin kasvun ja asiakasprojektien uudelleen käynnistymisen johdosta odotamme positiivisen markkinakehityksen jatkuvan vuoden 2021 jälkipuoliskolla, mikä indikoi hyvää, COVID-19:a edeltävän tasoista tilauskertymää.”

Tulosohjeistus

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄ VUODELLE 2021
(julkaistu tammi-kesäkuum 2021 puolivuosikatsauksessa 5.8.2021)

Saatujen tilausten voimakas elpyminen vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Vuoden 2021 alun alhainen tilauskanta (20 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna) vaikutti Glastonin liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liiketulokseen tammi−kesäkuussa 2021. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva tilauskertymän kasvu vaikuttaa kuitenkin positiivisesti vuoden 2021 toisen puoliskon kehitykseen.

Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan. Loppuvuonna tilauskertymän odotetaan kuitenkin palaavan COVID-19:a edeltäville tasoille ennätyksellisen toisen vuosineljänneksen jälkeen. Lyhyellä aikavälillä ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden rakenteellisista muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Näkymiin liittyy normaalia enemmän epävarmuutta, johtuen komponenttien hinnan noususta ja pidemmistä toimitusajoista sekä mahdollisesti edelleen jatkuvista matkustusrajoituksista.

Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja tarkentaa näkymiään koskien vertailukelpoista EBITA:a, jonka arvioidaan nousevan 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa. (Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta vuonna 2021.)

Edelliset näkymät

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 ENNALLAAN

Julkaistu 29.4.2021 tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksessa.

Saatujen tilausten voimakas elpyminen vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä ja elpymisen jatkuminen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ennakoivat sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Glastonin tilauskanta oli vuoden 2021 alkaessa 20 prosenttia alhaisempi edellisvuoteen verrattuna, mikä vaikuttaa liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tilauskertymän elpyminen vaikuttaa positiivisesti vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Glaston odottaa hyvää kehitystä lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoilla, mutta markkinoiden näkyvyys on edelleen normaalia lyhyempi johtuen COVID-19-pandemiasta ja sen vaikutuksista talouden aktiviteettiin, investointeihin ja matkustusrajoituksiin. Ajoneuvolasin jalostusteknologian kysyntä on volatiilia ja epävarmaa COVID-19:n, markkinoiden rakennemuutosten ja ajoneuvojen toimitusketjun häiriöiden vuoksi.

Koska positiivisen markkinakehityksen odotetaan jatkuvan, Glaston Oyj Abp arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta vuonna 2021. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Julkaistu 9.2.2021 tilinpäätöstiedotteessa.

Tilausten voimakas elpyminen vuoden 2020 loppua kohti ja markkinaympäristön jatkuminen positiivisena vuoden 2021 ensimmäisinä viikkoina ennakoivat sekä kone- että palveluliiketoiminnalle positiivista kehitystä koko vuodelle. Vuoden 2020 heikommasta tilauskertymästä johtuen Glastonin tilauskanta oli vuoden 2021 alkaessa 20 % alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa Glastonin liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Markkinoiden elpymisen nopeuteen ja laajuuteen liittyvä epävarmuus on edelleen normaalia suurempaa johtuen COVID-19-pandemiasta ja sen vaikutuksista talouskehitykseen, investointeihin ja matkustusrajoituksiin.

Koska markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan, Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2021 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2020 tasosta. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN
julkaistu Q3/2020 osavuosikatsauksessa 27.10.2020:

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämänhetkinen arvio on, että viimeisen neljänneksen saadut tilaukset paranevat kolmannesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia pienempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arvioon liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

 

Tulosohjeistus, julkaistu 6.8.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn  laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämän hetken arvio on, että markkinat elpyvät vähitellen ja että kolmannen ja neljännen neljänneksen saadut tilaukset paranevat toisesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arviointiin liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

Tulosohjeistus, julkaistu 28.4.2020:

GLASTONIN NÄKYMIÄ VUODELLE 2020 TARKENNETTU

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn heikkenevän vuoden 2019 tasolta. Heikon näkyvyyden ja nopeiden markkinaliikkeiden takia heikkenemisen laajuutta ei tässä vaiheessa voida luotettavasti arvioida. Yhtiön tämän hetken arvio on, että toisen ja kolmannen neljänneksen saadut tilaukset tulevat olemaan normaalia alhaisemmalla tasolla. Joidenkin tilauksien toimitusten siirtyminen vaikuttaa lähiajan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Arvioihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti.

Glaston Oyj Abp julkaisi 20.3.2020 pörssitiedotteen, jossa todettiin, että koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia yhtiö perui 11.2.2020 annetun tulosohjeistuksensa. Lisäksi todettiin, että yhtiön vertailukelpoinen EBITA ei todennäköisesti kasva vuonna 2020.

Tulosohjeistus julkaistu 20.3.2020: Glaston Oyj Abp:n vertailukelpoisen EBITAn kasvu vuonna 2020 epätodennäköistä  

Koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Glaston peruu 11.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen, jossa yhtiö arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta.

Heikon näkyvyyden ja voimakkaiden markkinaliikkeiden takia Glaston ei toistaiseksi julkaise uutta ohjeistusta vuodelle 2020. Glaston pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.

Glastonin näkymät julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta (vuoden 2019 vertailukelpoinen pro forma EBITA 12,1 miljoonaa euroa).

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 28.10.2019 Q3/2019 osavuosikatsauksessa)

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle.

Glastonin näkymät 2019, julkaistu 8.8.2019 puolivuosikatsauksessa 2019: 

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa). Taloudelliseen ennusteeseen ja yhtiön arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa.

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat segmentin vuoden 2019 tulokseen. Segmentin liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle ja etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan usea vuoden 2018 lopussa saatu tilaus.

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä kaluste ja laiteteollisuuden käyttöön. 

Jotta rakenteemme selkeämmin vastaisi liiketoiminnan dynamiikkaa ja markkina-ajureita muutimme 1.1.2021  yhtiömme konsernirakennetta kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Glaston Heat Treatment Technologies, Glaston Insulating Glass Technologies ja Glaston Automotive & Display Technologies. 

Glaston Heat Treatment Technologies

Glaston tarjoaa laajan ja teknisesti edistyksellisen valikoiman lasin lämpökäsittelykoneita, huolto-, päivitys-ja modernisointipalveluita sekä varaosia lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin.

Glaston on markkinoiden tunnetuin lasinkarkaisukoneiden valmistaja ja nopeiten kasvava laminointilinjojen valmistaja. Laaja ja vahva prosessiosaaminen erottaa meidän kilpailijoistamme, mikä mahdollistaa kykymme tarjota asiakkaillemme edistyksellisintä teknologiaa alhaisimmilla tuotantokustannuksilla.

Lisätietoa tuotteistamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Glaston Insulating Glass Technologies

Glaston tarjoaa räätälöityjä ja joustavia eristyslasin valmistusratkaisuja vaativimpiinkin asiakastarpeisiin. Glastonilla on yli 25 vuoden kokemus ”warm edge” -teknologian johtavana kehittäjänä ja TPS® (Thermo Plastic Spacer) -välilistaratkaisun keksijänä.

Eristyslasin kysyntää vauhdittaa rakennusten kasvavat energiatehokkuusvaatimukset. Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Glaston Automotive & Display Technologies

Glaston on johtava toimija ajoneuvolasien esikäsittelylinjojen markkinassa yli 40 prosentin markkinaosuudellaan. Tarjoamme sekä vakiotuotteita sekä räätälöityjä ratkaisua ajoneuvo- ja näyttölasien jalostamiseen aina raakalasista lopputuotteeseen asti.

Ajoneuvoteollisuudessa lasin käyttö sekä ajoneuvojen ulko- että sisäpinnoissa on kasvussa. Uudet lasityypit sekä lasiin liittyvät toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimukset lisäävät lasin prosessoinnin monimuotoisuutta sekä laatuvaatimuksia.

Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Tutkimus ja tuotekehitys

Glaston on toimialansa edelläkävijä, joka tunnetaan lasialalla teknologiajohtajuudesta sekä korkeasta laadusta. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Tuotekehitystä teemme  tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden, kuten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Tuotekehityksen kärjessä ovat uudet digitaaliset ja IoT-pohjaiset tuotteet, jotka mahdollistavat siirtymisen kohti täysin automatisoitua lasin prosessointia.

Glaston osallistui teollisuuden koneoppimishanke MIDAS:iin, jossa kehitettiin ja otettiin käyttöön useita tekoälysovelluksia karkaisuprosessin laadun ja hallinnan parantamiseksi. Tekoälykehityksen pohjan luo Glaston Insight -palveluun lähes 200 karkaisukoneesta kerätty data. Tälle alustalle Glaston kehittää uusia teknologioita kuten syväoppivia neuroverkkoja, joilla lisätään karkaisuprosessin automatisointia sekä luodaan ennakoivan huollon toiminnallisuuksia.

Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten esimerkiksi älylasit, ovat yhä vahvemmin tulossa markkinoille, ja esimerkiksi älylasituotteiden energiansäästöpotentiaali lisää niiden kysyntää entisestään. Glaston tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon sekä aurinkoenergiasovelluksiin.

Glaston on ollut mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodesta 2015 lähtien. Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta elektokromista älylasiteknologiaa, joka antaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden säätää esimerkiksi rakennukseen tai autoon tulevan lasin lämmön- ja valon läpäisevyyden tarkasti sekä nopeasti.

 

Lue lisää tärkeimmistä innovaatioistamme tästä.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia, ja Glastonin tavoitteena on ylittää selvästi tämä markkinakasvu.

 

*) Lähde: Glastonin arvio

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia

Toimialansa innovatiivisena edelläkävijänä Glaston pyrkii edelleen johdattamaan toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Suurin osa Glastonin liiketoiminnasta kohdistuu arkkitehtuurisegmentissä toimiviin asiakkaisiin. Yhtiön tuotteiden keskeiset teknologiat mahdollistavat rakennusten energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen.

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta