Factsheet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Glaston on tarkistanut strategiaansa ja päivittänyt strategiakauden 2018–2021 taloudelliset tavoitteensa Bystronic glass -yritysoston tuloksena.

Strategian perusta säilyy ennallaan: jatkamme kasvun hakemista ydinliiketoiminnassamme ja huollossa digitalisaation avulla. Bystronic glassin ja Glastonin vahvuuksien yhdistäminen sekä Bystronic glassin liiketoimintaamme tuoman osaamisen hyödyntäminen luovat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää vahva kone- ja huoltotarjonta ja tavoitella uusia kasvumahdollisuuksia. Yhteisen liiketoimintamallin käyttöönotto tukee meitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, ja Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisen synergiapotentiaalin saavuttamisessa täysimääräisesti.

Strategiamme kokonaistavoite on ennallaan: Glaston on alan innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toteuttaa asiakkaidensa kunnianhimoisimmatkin lasiin liittyvät tavoitteet

Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Ympäristön kannalta kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä, turvallisuusmääräysten tiukentuminen sekä visuaalisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten kasvu vaikuttavat yhä enemmän asiakkaidemme toimintatapoihin ja heidän lasinjalostusteknologiakumppaneiltaan vaatimiin spesifikaatioihin.

Strategiamme on jaettu neljään avainteemaan:
YDINLIIKETOIMINNAN KASVU
UUDET KASVUMAHDOLLISUUDET
HUOLTOPALVELUT
YHTEINEN LIIKETOIMINTAMALLI

 

PÄIVITETYT TALOUDELLISET TAVOITTEET:

 • Markkinakasvun* ylittävä liikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA)** yli 8 % strategiakauden lopussa
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)** yli 14 % strategiakauden lopussa

*Tasolasimarkkinan kasvu yli syklin.

**Tunnuslukujen laskentakaavat:

Vertailukelpoinen liikevoitto ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA): Tulos ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + nettorahoituskulut x 100) /Oma pääoma + (korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)

 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Anders Dahlblom tammi-joulukuun 2020 osavuosikatsauksessa: Olemme aloittaneet työt tavoitteena nostaa Glaston kannattavan kasvun uralle ja hyödyntää yhtiössä oleva potentiaali täysimääräisesti

”Glaston on alallaan inspiroiva teknologian edelläkävijä, jolla on 150 vuoden historia takanaan ja innostava tulevaisuus edessään. Glaston on aina ollut teknologiajohtaja ja visionääri omalla alallaan, ja olen ylpeä ja otettu saadessani johtaa yhtiötä sen toimitusjohtajana.

Olen tutustunut yritykseen ja se on toimintaan perusteellisesti tammikuun alun virallista aloituspäivääni edeltävinä kuukausina. Olen innoissani yhtiöstä, sen laadukkaasta tekemisestä ja ihmisistä, ja näen siinä paljon potentiaalia tulevaisuutta ajatellen. Lisäksi uusien lasinjalostusteknologioiden mahdollisuudet turvallisten ja kestävien lasiratkaisujen kehittämisessä innostavat.

Glastonin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen suorituksessa on hyvä huomioida etenkin lämpökäsittelylaitteiden kysynnän kasvu neljänneksen loppua kohti, mikä johti odotettua suurempaan tilauskertymään. Elpymistä oli havaittavissa myös ajoneuvolasikoneiden kysynnässä. Jatkuva kiinnostus rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen piti eristyslasikoneliiketoiminnan kysynnän korkeana. Palveluliiketoiminta piristyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja toiminta vilkastui kaikilla alueilla. Viimeisellä neljänneksellä saadut tilaukset olivat yhteensä 52,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 6 prosentin kasvua vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viimeisen neljänneksen piristymisestä huolimatta koko vuoden saadut tilaukset jäivät 17 % edellisvuoden tasosta ollen 153,5 (pro forma 184,6) miljoonaa euroa.

Viimeisen neljänneksen ja koko vuoden liikevaihto laski, pääasiassa edellisten vuosineljännesten alhaisempien tilauskertymien vuoksi. Liikevaihto oli viimeisellä neljänneksellä 38,3 (47,3) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihdoksi kirjattiin 170,1 (pro forma 204,6) miljoonaa euroa. Insulating Glass Technologies -tuotealueen liikevaihto ylitti edellisvuoden tason.

Heat Treatment ja Automotive -segmenttien laitteiden alhaiset myyntimäärät vaikuttivat vuoden 2020 kannattavuuteen, mikä oli kuitenkin vallinneisiin olosuhteisiin nähden tyydyttävällä tasolla. Kannattavuuteen vaikutti merkittävästi nopea tuotannon sopeuttaminen vähentyneeseen kysyntään. Saavutetuilla synergiaeduilla oli myös selkeä rooli kiinteiden kustannusten vähentämisessä. Haluan kiittää kaikkia Glastonin työntekijöitä heidän omistautumisestaan asiakaslupausten täyttämiseen ja joustavuudestaan koko tämän todella poikkeuksellisen vuoden ajan.

Bystronic glassin integraatio ja erilaiset koronaan liittyvät sopeutustoimenpiteet pitivät huomiomme yrityksen sisäisissä asioissa viime vuonna. Olemme kuitenkin nyt tilanteessa, jossa organisaatio voi taas ottaa askeleen eteenpäin ja siirtää katsettaan vahvemmin asiakkaisiin ja kasvun luomiseen.

Glastonin strategian tarkistaminen on vuoden 2021 ensimmäinen prioriteetti, ja prosessi aloitettiinkin jo kuluvan vuoden toisella viikolla. Kestävään arvonluontiin tarvitaan motivoituneita työntekijöitä, kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja sekä tyytyväisiä asiakkaita. Strategian lopullinen tavoite on menestyä yhdessä asiakkaiden kanssa, sitoutunut henkilöstö ja omistaja-arvon luominen. Panostamme voimakkaasti strategian täytäntöönpanoon sekä realistisiina ja huolella valittuihin toimenpiteiteisiin strategiamme toteuttamiseksi.

Integraation toinen vaihe on myös korkealla Glastonin asialistalla. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin organisaatioiden integrointiin ja virtaviivaistamiseen. Lakkautimme päällekkäisiä toimintoja ja yhdistimme toimipaikkoja siten, että odotetut kustannussynergiat saavutettiin ja jopa ylitettiin monin paikoin. Toisessa vaiheessa keskitytään integraation koko potentiaalin hyödyntämiseen. Se kattaa sekä laitteiden että palveluiden kaupallisen potentiaalin ja palveluliiketoimintamme integroidun kasvustrategian. Yhdenmukaistamme myös toimintatapojamme maailmanlaajuisesti operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi. Työskentely yhtenäisenä tiiminä ja organisaationa, jolla on selkeät tavoitteet ja prioriteetit, hyödyttää meitä keskipitkällä aikavälillä.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä myös energiatehokkaampien ja ympäristön kannalta kestävämpien lasiratkaisujen kysyntä kasvaa. Rakennuksilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä esimerkiksi EU:ssa rakennusten osuus energian kokonaiskulutuksesta on 40 prosenttia ja hiilidioksidipäästöistä 36 prosenttia. Suurin potentiaali energiankulutuksen vähentämiseen löytyy olemassa olevien rakennusten peruskorjauksista. Euroopan komission lokakuussa 2020 julkaiseman rakennusten perusparannusstrategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa perusparannusten määrä seuraavien kymmenen vuoden aikana ja varmistaa, että ne johtavat parempaan energia- ja resurssitehokkuuteen. Euroopan komission mukaan vuoteen 2030 mennessä voitaisiin kunnostaa 35 miljoonaa rakennusta. Hanke on meidän liiketoiminnallemme merkittävä kasvun ajuri, koska Glastonin teknologialla tuotetut kaksin- ja kolminkertaiset eristyslasit ja pinnoitetut matalaemissiivilasit ovat keskeisiä ratkaisuja ikkunoiden energiatehokkuusparannuksissa.

Glastonin osalta vuosi 2020 päättyi hyvissä merkeissä saatujen tilausten voimakkaan elpymisen myötä viimeisellä neljänneksellä. Markkina-aktiviteetti on jatkunut hyvällä tasolla vuoden 2021 ensimmäisten viikkojen aikana ennakoiden sekä kone- että palveluliiketoiminnalle positiivista kehitystä koko vuodeksi. Koska markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan, arvioimme vuoden 2021 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2020 tasosta. Koronapandemiasta johtuen markkinoiden elpymisen nopeuteen ja laajuuteen liittyvä epävarmuus on kuitenkin normaalia suurempaa.”

Tulosohjeistus

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021
julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2021 

Tilausten voimakas elpyminen vuoden 2020 loppua kohti ja markkinaympäristön jatkuminen positiivisena vuoden 2021 ensimmäisinä viikkoina ennakoivat sekä kone- että palveluliiketoiminnalle positiivista kehitystä koko vuodelle. Vuoden 2020 heikommasta tilauskertymästä johtuen Glastonin tilauskanta oli vuoden 2021 alkaessa 20 % alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa Glastonin liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Markkinoiden elpymisen nopeuteen ja laajuuteen liittyvä epävarmuus on edelleen normaalia suurempaa johtuen COVID-19-pandemiasta ja sen vaikutuksista talouskehitykseen, investointeihin ja matkustusrajoituksiin.

Koska markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan, Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2021 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2020 tasosta. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

Edelliset näkymät

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN
julkaistu Q3/2020 osavuosikatsauksessa 27.10.2020:

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämänhetkinen arvio on, että viimeisen neljänneksen saadut tilaukset paranevat kolmannesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia pienempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arvioon liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

 

Tulosohjeistus, julkaistu 6.8.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn  laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämän hetken arvio on, että markkinat elpyvät vähitellen ja että kolmannen ja neljännen neljänneksen saadut tilaukset paranevat toisesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arviointiin liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

Tulosohjeistus, julkaistu 28.4.2020:

GLASTONIN NÄKYMIÄ VUODELLE 2020 TARKENNETTU

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn heikkenevän vuoden 2019 tasolta. Heikon näkyvyyden ja nopeiden markkinaliikkeiden takia heikkenemisen laajuutta ei tässä vaiheessa voida luotettavasti arvioida. Yhtiön tämän hetken arvio on, että toisen ja kolmannen neljänneksen saadut tilaukset tulevat olemaan normaalia alhaisemmalla tasolla. Joidenkin tilauksien toimitusten siirtyminen vaikuttaa lähiajan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Arvioihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti.

Glaston Oyj Abp julkaisi 20.3.2020 pörssitiedotteen, jossa todettiin, että koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia yhtiö perui 11.2.2020 annetun tulosohjeistuksensa. Lisäksi todettiin, että yhtiön vertailukelpoinen EBITA ei todennäköisesti kasva vuonna 2020.

Tulosohjeistus julkaistu 20.3.2020: Glaston Oyj Abp:n vertailukelpoisen EBITAn kasvu vuonna 2020 epätodennäköistä  

Koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Glaston peruu 11.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen, jossa yhtiö arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta.

Heikon näkyvyyden ja voimakkaiden markkinaliikkeiden takia Glaston ei toistaiseksi julkaise uutta ohjeistusta vuodelle 2020. Glaston pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.

Glastonin näkymät julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta (vuoden 2019 vertailukelpoinen pro forma EBITA 12,1 miljoonaa euroa).

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 28.10.2019 Q3/2019 osavuosikatsauksessa)

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle.

Glastonin näkymät 2019, julkaistu 8.8.2019 puolivuosikatsauksessa 2019: 

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa). Taloudelliseen ennusteeseen ja yhtiön arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa.

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat segmentin vuoden 2019 tulokseen. Segmentin liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle ja etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan usea vuoden 2018 lopussa saatu tilaus.

Näkymät vuodelle 2019, julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2019:
Yhtiön liiketoiminta on kausiluonteista ja historiallisesti vuoden ensimmäinen neljännes on yleensä heikoin ja viimeinen neljännes vahvin. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan alhaiset johtuen viime vuoden kolmannen neljänneksen ja neljännen neljänneksen alkupuolen uusien tilauksien alhaisesta määrästä.

Glastonin tiedonantopolitiikasta poiketen ja Bystronic glass -yrityskaupan aikataulusta johtuen, Glaston tulee antamaan tietoa koko vuoden 2019 näkymistään myöhemmässä vaiheessa.

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä kaluste ja laiteteollisuuden käyttöön. 

Jotta rakenteemme selkeämmin vastaisi liiketoiminnan dynamiikkaa ja markkina-ajureita muutimme 1.1.2020  yhtiömme konsernirakennetta kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Glaston Heat Treatment Technologies, Glaston Insulating Glass Technologies ja Glaston Automotive & Emerging Technologies. 

Glaston Heat Treatment Technologies

Glastonilla on laaja ja teknologialtaan edistyksellinen valikoima lasinjalostuskoneita lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin sekä näihin liittyviä huolto-, päivitys- ja modernisointipalveluja. Lasinjalostuskoneissa merkittävimmän tuoteryhmän muodostavat tasokarkaisukoneet, ja FC Series™-karkaisulinjalla on vahva asema markkinoilla.

Glastonin  globaalit huoltplavelut vastaavat vaativimpiinkin asiakastarpeisiin ja mahdollistaa asiakkaidemme tuotannon häiriöttömän ja tehokkaan käytön koneiden koko elinkaaren ajan. Kattava palveluverkosto on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistämme.

Glaston Insulating Glass Technologies

Energiatehokkuus ja tarve parantaa rakennusten energiataloutta vaikuttavat myönteisesti eristyslasiyksiköiden kysyntään.

Huhtikuussa 2019 toteutetun Bystronic glass -yritysoston ansiosta  Glaston voi tarjota asiakkailleen  edistyksellisiä  ratkaisuja ja komponentteja kokonaisiin eristyslasin tuotantolinjoihin asti. Valikoimassa on kaksin- tai kolminkertaiset lasiyksiköt, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksiköiden maksimikoko on 3,30 metriä (korkeus) x 9,0 metriä (pituus).

Glaston Automotive & Display Technologies

Ajoneuvoteollisuudessa lasin käyttö on lisääntymässä ja erityisesti ohuen lasin käyttö kasvaa. Tarjoamme kattavia standardoituja tai räätälöityjä ratkaisuja ajoneuvo- sekä kaluste-, ja laitelasin esikäsittelyyn sekä näyttölasin jalostukseen esimerkiksi autojen tai kuluttajatuotteiden näyttöjä varten.

Tutkimus ja tuotekehitys

Teknologiajohtajuutemme perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Tuotekehitystämme ohjaa yhä syvempää teknologista osaamista vaativien ratkaisujen kehittäminen sekä digitalisaation tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Karkaisukoneiden energiansäästö ja energiankulutuksen optimointi ovat olleet Glastonin tuotekehityksen tärkeimpiä ajureita. Työ on ollut tuloksellista, sillä  esimerkiksi matalaemissiivisten lasien karkaisuprosessissa energiankulutus on laskenut keskimäärin 30 % viimeisten 10 vuoden aikana.

Glaston hyödyntää uutta teknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kehittääkseen tuottteistaan entistä parempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia. Glaston tuo lasinvalmistukseen uusia sensori-, prosessointi-, liityntä- ja pilvipalveluteknologioita. Hyödyntämällä pilvipalveluita ja IIoT:n tarjoamia mahdollisuuksia autamme asiakkaitamme käyttämään koneitaan mahdollisimman tehokkaasti.

Glaston on ollut mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodesta 2015 lähtien. Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta elektokromista älylasiteknologiaa, joka antaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden säätää esimerkiksi rakennukseen tai autoon tulevan lasin lämmön- ja valon läpäisevyyden tarkasti sekä nopeasti. Lisäksi etuna jo markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden on huomattavasti alhaisemmat tuotantokustannukset.

Innovaatioiden lisäämiseksi ja uusien digitalisaation tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi Glaston järjesti kesällä 2017 lasiteollisuuden ensimmäisen startup-tapahtuman, Step Changen.

Step Change pyrkii edistämään toimialan kehitystä ja tapaamisia uusien innovoijien, potentiaalisten kumppanien, asiakkaiden ja sijoittajien välillä. Step Change -tapahtuma on järjestetty Glass Performance Days -konferenssin yhteydessä. Glass Performance Days on foorumi, joka on omistettu maailmanlaajuisen lasiteollisuuden kehittämiseen.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Tasolasimarkkinoiden ennustetaan kasvavan keskimäärin +4,3 % (CAGR) vuosina 2016-2021*)
 • Glastonin ja Bystronic glassin toisiaan täydentävä tarjoama ja markkina-asema tuo kilpailuetua sekä mahdollisuuden tarjota laajemmalle asiakaskunnalle monipuolisempi koneiden ja palveluiden valikoima

 

*) Lähde: The Freedonia Group, 2018

 

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia
 • Yhtiön suurempi koko mahdollistaa T&K-panostusten riittävän tason teknologiajohtajuuden turvaamiseksi
 • Asennetun konekannan laajentaminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia elinkaaripalveluihin
 • Bystronic glassin yritysosto vahvistaa myyntimixiä kasvattaen huoltopalveluista ja varaosista saatavien tulojen osuutta
 • Lisäpotentiaalia laajentamalla huoltopalvelujen päivitystarjontaa kolmansien osapuolten laitteisiin, uusista ansaintamalleista sekä Emerging Technologies -tuotealueen mahdollisesta kasvusta
 • Uusi strategia, joka perustuu yhdistetyn yhtiön vahvuuksiin
 • Synergiaetuja useista lähteistä, kuten kustannussynergioista ja yleisistä toimintaa tehostavista toimenpiteistä
 • Parhaiden käytäntöjen implementoiminen Glastonista Bystronic glassin liiketoiminnan puolelle tukee edelleen yhtiön rahavirtaprofiilia

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta