Factsheet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Glaston on tarkistanut strategiaansa ja päivittänyt strategiakauden 2018–2021 taloudelliset tavoitteensa Bystronic glass -yritysoston tuloksena.

Strategian perusta säilyy ennallaan: jatkamme kasvun hakemista ydinliiketoiminnassamme ja huollossa digitalisaation avulla. Bystronic glassin ja Glastonin vahvuuksien yhdistäminen sekä Bystronic glassin liiketoimintaamme tuoman osaamisen hyödyntäminen luovat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää vahva kone- ja huoltotarjonta ja tavoitella uusia kasvumahdollisuuksia. Yhteisen liiketoimintamallin käyttöönotto tukee meitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, ja Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisen synergiapotentiaalin saavuttamisessa täysimääräisesti.

Strategiamme kokonaistavoite on ennallaan: Glaston on alan innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toteuttaa asiakkaidensa kunnianhimoisimmatkin lasiin liittyvät tavoitteet

Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Ympäristön kannalta kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä, turvallisuusmääräysten tiukentuminen sekä visuaalisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten kasvu vaikuttavat yhä enemmän asiakkaidemme toimintatapoihin ja heidän lasinjalostusteknologiakumppaneiltaan vaatimiin spesifikaatioihin.

Strategiamme on jaettu neljään avainteemaan:
YDINLIIKETOIMINNAN KASVU
UUDET KASVUMAHDOLLISUUDET
HUOLTOPALVELUT
YHTEINEN LIIKETOIMINTAMALLI

 

PÄIVITETYT TALOUDELLISET TAVOITTEET:

 • Markkinakasvun* ylittävä liikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA)** yli 8 % strategiakauden lopussa
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)** yli 14 % strategiakauden lopussa

*Tasolasimarkkinan kasvu yli syklin.

**Tunnuslukujen laskentakaavat:

Vertailukelpoinen liikevoitto ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA): Tulos ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + nettorahoituskulut x 100) /Oma pääoma + (korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)

 

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Arto Metsänen tammi-joulukuun 2019 tilinpäätöstiedotteessa, julkaistu 11.2.2020:

Tarve energiatehokkaille ratkaisuille ajaa eristyslasikoneiden kysyntää

”Ilmastonmuutos on yksi Glastoniin vaikuttavista megatrendeistä ja energiatehokkuuden parantaminen tukee vahvasti eristyslasikoneiden kysyntää sekä USA:ssa että Euroopassa. Meillä on vahva asema markkinoilla ja varsinkin Bystronic glassin TPSR (Thermo Plastic Spacer) -teknologian kysyntä on ollut hyvää läpi vuoden. Kyseinen teknologia muun muassa tehostaa eristyslasin tuotantoprosessia, sekä parantaa ikkunoiden laatua ja energiatehokkuutta. Sen sijaan haasteet lämpökäsittelypuolella ovat jatkuneet ja neljännen neljänneksen alussa ryhdyimmekin toimenpiteisiin toiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Nyt näyttäisi siltä, että pohja on saavutettu EMEA-alueella, ja viimeisellä neljänneksellä kysyntä vilkastui edellisiltä hiljaisilta neljänneksiltä. Neljänneksen saadut lämpökäsittelykonetilaukset jäivät kuitenkin selvästi alle vuoden 2018 vilkkaan viimeisen neljänneksen, jolloin järjestettiin Glasstec-messut. Myös ajoneuvolasimarkkinoiden matalasuhdanne jatkui.

Emerging Technologies -yksikkö sai merkittävän tilauksen vuoden viimeisellä  neljänneksellä. Projekti alkoi kehitys- ja suunnitteluprojektina kuljetus- ja lentoteollisuudessa toimivalle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Suunnitteluprojekti saatiin päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä, ja se johti laitetilaukseen neljännellä neljänneksellä. Tilaus koski taivutuskarkaisulinjaa vaativien, ei-sylinterimäisten lasien tuotantoon. Projektin mahdollisti kykymme vastata asiakkaan vaatimuksiin korkeasta lopputuotteen laadusta sekä tuotantotehokkuudesta. Heliotrope-projektin tuotekehitys etenee, lähestyen teollistettavissa olevaa tuotetta. Neuvottelut yhtiön lähitulevaisuuden rahoittamisesta saatiin päätökseen neljänneksellä, eikä Glaston osallistunut rahoitukseen.

Vuosi 2019 oli Glastonille merkittävä Bystronic glass -yrityskaupan ja yrityksen integraation myötä ja haluan kiittää kaikkia työntekijöitä panoksesta läpi vuoden. Markkina- ja muista haasteista huolimatta, pro forma -liikevaihtomme säilyi edellisvuoden tasolla, ja samalla vertailukelpoinen (pro forma) EBITA parani odotuksiemme mukaisesti.

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta vuonna 2019. Bystronic glass -yrityskauppa otettiin hyvin vastaan asiakaspiirissämme, ja meillä on ollut menestystä tuotteidemme ristiinmyynnissä. Bystronic glassin integrointi Glastoniin on jatkunut hyvin, ja olemme onnistuneet yhdistämään toimintojamme odotettua nopeammin.Suunnitellut operatiivisten toimintojen yhdistämiset on tehty,uusi organisaatio julkistettu ja päällekkäisiä toimintoja on poistettu. Jo tehdyt toimenpiteet johtavat yli neljän miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Yrityskaupan yhteydessä arvioimme saavuttavamme tämän suuruiset säästöt vasta vuoteen 2021 mennessä.

Pidemmän aikavälin projektit, kuten erilaisten IT- ja asiakashallintajärjestelmien yhdistäminen, Bystronic glass -brändin integrointi Glastoniin sekä yhteisen digitaalisen tuotealustan kehittäminen ovat seuraavat askeleet integraation loppuunsaattamisessa.

Haluan myös kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksestanne vuonna 2019. Vuosi 2020 on yhtiölle yhtä lailla merkittävä, sillä vietämme tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuottamme. Jatkamme myös liiketoimintamme kehittämistä asiakkaidemme eduksi panostamalla vahvasti innovaatioon ja kestävään kehitykseen, parantaen samalla operatiivista tuloksentekokykyämme”.

Tulosohjeistus

Glastonin näkymät julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2020:

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta (vuoden 2019 vertailukelpoinen pro forma EBITA 12,1 miljoonaa euroa).

Edelliset näkymät

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 28.10.2019 Q3/2019 osavuosikatsauksessa)

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle.

Glastonin näkymät 2019, julkaistu 8.8.2019 puolivuosikatsauksessa 2019: 

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa). Taloudelliseen ennusteeseen ja yhtiön arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa.

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat segmentin vuoden 2019 tulokseen. Segmentin liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle ja etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan usea vuoden 2018 lopussa saatu tilaus.

Näkymät vuodelle 2019, julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2019:
Yhtiön liiketoiminta on kausiluonteista ja historiallisesti vuoden ensimmäinen neljännes on yleensä heikoin ja viimeinen neljännes vahvin. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan alhaiset johtuen viime vuoden kolmannen neljänneksen ja neljännen neljänneksen alkupuolen uusien tilauksien alhaisesta määrästä.

Glastonin tiedonantopolitiikasta poiketen ja Bystronic glass -yrityskaupan aikataulusta johtuen, Glaston tulee antamaan tietoa koko vuoden 2019 näkymistään myöhemmässä vaiheessa.

Näkymät tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa, julkaistu 31.10.2018:
Glastonin näkymät ovat ennallaan. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

Glastonin näkymät vuodelle 2018, 9.8.2018 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti:

Glastonin näkymät ovat säilyneet muuttumattomina. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

Glastonin näkymät vuodelle 2018, 23.4.2018 julkaistun osavuosikatsauksen mukaisesti:

Edeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

 

Näkymät vuodelle 2018, julkaistu 8.2.2018:

Vaikka tilauskanta oli vuoden 2017 lopussa edellisvuotta alhaisempi, toisen vuosipuoliskon hyvä tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa.)


Täsmennetyt näkymät 30.10.2017 julkaistun tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Kolmannella vuosineljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Glastonin tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin koko vuonna 2016. Aiemmin vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen arvioitiin paranevan vuodesta 2016.

Glaston täsmentää näkymiään ja arvioi nyt koko vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 4,0 – 5,5 miljoonaa euroa. (Aiemmat näkymät: Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.8.2017 julkaistun puolivuosikatsauksen mukaisesti:
NÄKYMÄT ENNALLAAN
Hiljaisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen lasinjalostusmarkkinat aktivoituivat jonkin verran toisella vuosineljänneksellä.  Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen jatkuvan.

Alkuvuoden hyvä tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

26.4.2017 julkaistun Q1 2017 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinat olivat perinteiseen tapaan rauhalliset. Maailmantalouden pitkään jatkunut epävakaus ja poliittisten jännitteiden lisääntyminen tietyillä alueilla vaikuttavat asiakkaiden investointihalukkuuteen, ja päätöksentekoajat ovat pidentyneet. Merkkejä markkinoiden pysyvästä muutoksesta ei ole kuitenkaan havaittavissa. Arvioimme myönteisen markkinakehityksen edelleen jatkuvan.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)

10.2.2017 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti:

Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys oli myönteistä vuoden 2016 lopulla. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä merkkejä markkinoiden heikkenemisestä ja myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Hyvästä kysyntätilanteestä huolimatta investointipäätöksiä mietitään usein aiempaa pidempään epävarman maailmantalouden ja -poliittisen kehityksen takia.

Edellisvuotta korkeampi tilauskanta, myönteinen markkinakehitys ja tehdyt säästötoimenpiteet luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle vuonna 2017. Ensimmäiselle neljännekselle ajoittuu suhteellisen pieni määrä toimituksia, minkä johdosta jakson vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan alhaisempi kuin vuotta aiemmin.

Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2016. (Koko vuoden 2016 vertailukelpoinen liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa.)


31.10.2016 julkaistun Q3 2016 osavuosikatsauksen mukaisesti:

Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden odotetaan kehittyvän myönteisesti ja uusien konetilausten kasvavan selvästi kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Toisen neljänneksen hyvä tilauskertymä ja toimitusten painottuminen neljännelle vuosineljännekselle kasvattavat loppuvuoden liikevaihtoa huomattavasti aikaisempiin neljänneksiin nähden. Tehdyt säästötoimenpiteet myös vaikuttavat tulokseen positiivisesti.

Glaston tarkensi näkymiään 4.8.2016. Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105–110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2–4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

9.8.2016 julkaistun Q2 2016 puolivuotiskatsauksen mukaisesti: Glastonin näkymät vuodelle 2016
Vuoden toisella puoliskolla lasinjalostusmarkkinoiden odotetaan säilyvän haastavina taloudellisen epävakauden jatkuessa.

Euroopassa talouden näkymien heikentyminen ja toimintaympäristön lisääntynyt epävakaus heijastuu asiakkaiden investointipäätöksiin.Tästä huolimatta Keski- ja Itä-Eurooppa tarjoavat kasvumahdollisuuksia. Pohjois-Amerikan markkinalta odotamme vakaata kehitystä. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuvat hiljaisina varsinkin Brasiliassa. Aasian markkinoilta odotamme varovaista kasvua.

Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105 – 110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2 – 4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).

28.4.2016 julkaistun Q1 2016 osavuosikatsauksen mukaisesti: Glastonin näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Glaston arvioi edelleen kokonaismarkkinoiden kehittyvän varovaisen myönteisesti. Pohjois-Amerikan markkinan sekä EMEA-alueen odotetaan kehittyvän myönteisesti.  Arvioimme Aasian markkinan pysyvän vakaana nykyisellä tasollaan. Kiinassa markkina-aktiviteetti jatkuu alhaisena. Etelä-Amerikassa markkinat jatkuvat hiljaisina varsinkin Brasiliassa.

Lämpökäsittelykoneiden markkinoilla ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia ja arvioimme lämpökäsittelykoneiden kysynnän säilyvän edellisvuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden näkymät ovat edelleen varovaisen myönteiset.

Glastonin näkymät säilyvät muuttumattomina. Hidastuneen markkinatilanteen ja laskeneen tilauskannan vuoksi arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon jäävän hieman alle vuoden 2015 tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioimme olevan vuoden 2015 tasolla. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,1 milj. euroa).

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä kaluste ja laiteteollisuuden käyttöön. Konsernimme liiketoiminta jakaantuu Glaston ja Bystronic glass -liiketoimintoihin.

Glaston

Glastonin liiketoiminta sisältää laajan ja teknologialtaan edistyksellisen valikoiman lasinjalostuskoneita lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin sekä näihin liittyviä huolto-, päivitys- ja modernisointipalveluja. Glaston tarjoaa myös digitaalisia palveluja, kuten koneiden etävalvonta- ja vianmäärityspalveluita sekä konsultointi- ja suunnittelupalveluita uusille lasiteknologian osa-alueille.  Glastonin tuotantokeskukset sijaitsevat Tampereella ja Kiinan Tianjinissa.

Lasinjalostuskoneissa merkittävimmän tuoteryhmän muodostavat tasokarkaisukoneet, ja FC Series™-karkaisulinjalla on vahva asema markkinoilla. Uudistettu ProL™-laminointilinja on saanut asiakkailtamme hyvän vastaanoton. Lisätietoa tuote- ja palveluvalikoimastamme löytyy Offering-osiosta.

Glastonin huoltplavelujen tarjoama mahdollistaa asiakkaidemme tuotannon häiriöttömän ja tehokkaan käytön koneiden koko elinkaaren ajan. Kattava palveluverkosto on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistämme.

Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten älylasit, ovat vahvasti tulossa markkinoille. Strategiamme mukaisesti etsimme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusista lasiteknologioista tavoitteena kehittää ja kaupallistaa innovatiivisia lasiratkaisuja. Emerging Technologies -yksikömme etsii jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kehittyvien lasiteknologioiden alueella.

Vuonna 2018 Glaston-liiketoiminnan pro forma -liikevaihto oli 101,1 miljoonaa euroa.

 


Bystronic glass

Bystronic glass yhdistyi yhtiöön 1.4.2019. Bystronic glass tarjoaa palveluita, koneita, järjestelmiä ja ohjelmistoja tasolasin leikkaamiseen, hiomiseen, poraamiseen, jalostukseen ja eristykseen maailmanlaajuisesti arkkitehtuuri- ja ajoneuvo-, laitteisto- ja näyttölasimarkkinoille. Bystronic glassin tarjonta täydentää hyvin Glastonin tarjontaa.

Bystronic glassilla on kolme tuotantolaitosta: markkinoiden yläsegmentin tasolasin jalostuskoneet arkkitehtuuritasolasin jalostuksen markkinoille Neuhausen-Hambergissa (Saksa), ajoneuvo-, kaluste- ja laite- sekä näyttötuotteiden ja -ratkaisujen tasolasin jalostuskoneet Bützbergissä (Sveitsi) sekä markkinoiden keskisegmentin tasolasin jalostuskoneet arkkitehtuurilasimarkkinoille Shanghaissa (Kiina).

Arkkitehtuurilasimarkkinoille suunnattu tarjonta sisältää integroituja ratkaisuja ja komponentteja kokonaisiin eristyslasin tuotantolinjoihin asti. Bystronic glass tarjoaa myös koneita ja linjoja asiakkaan  yksilöllisten vaatimusten mukaan.

Ajoneuvo-, kaluste- ja laite- sekä näyttölasimarkkinoille Bystronic glass tarjoaa kattavia standardoituja tai räätälöityjä ratkaisuja ajoneuvo- sekä kaluste- ja laitelasin esikäsittelyyn sekä näyttölasin jalostukseen esimerkiksi autojen tai kuluttajatuotteiden näyttöjä varten. Lisätietoa englanniksi tuote- ja palveluvalikoimasta löytyy tästä.

Bystronic glass -segmentin vuoden 2018 pro forma -liikevaihto oli 100,7 miljoonaa euroa, ja sen osuus Glaston-konsernin pro forma -liikevaihdosta oli 49,9 %.

Tutkimus ja tuotekehitys

Teknologiajohtajuutemme perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Tuotekehitystämme ohjaa yhä syvempää teknologista osaamista vaativien ratkaisujen kehittäminen sekä digitalisaation tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Karkaisukoneiden energiansäästö ja energiankulutuksen optimointi ovat olleet Glastonin tuotekehityksen tärkeimpiä ajureita. Työ on ollut tuloksellista, sillä syksyllä tehty kattava analyysi osoitti, että esimerkiksi matalaemissiivisten lasien karkaisuprosessissa energiankulutus on laskenut keskimäärin 30 % viimeisten 10 vuoden aikana.

Vuonna 2018 tuotekehitysmenot olivat noin 3,7 % liikevaihdosta.

Glaston hyödyntää uutta teknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kehittääkseen tuottteistaan entistä parempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia. Glaston tuo lasinvalmistukseen uusia sensori-, prosessointi-, liityntä- ja pilvipalveluteknologioita. Hyödyntämällä pilvipalveluita ja IIoT:n tarjoamia mahdollisuuksia autamme asiakkaitamme käyttämään koneitaan mahdollisimman tehokkaasti.

Glaston on ollut mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodesta 2015 lähtien. Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta elektokromista älylasiteknologiaa, joka antaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden säätää esimerkiksi rakennukseen tai autoon tulevan lasin lämmön- ja valon läpäisevyyden tarkasti sekä nopeasti. Lisäksi etuna jo markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden on huomattavasti alhaisemmat tuotantokustannukset.

Innovaatioiden lisäämiseksi ja uusien digitalisaation tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi Yhtiö järjesti kesällä 2017 lasiteollisuuden ensimmäisen startup-tapahtuman, Step Changen. Step Change pyrkii edistämään toimialan kehitystä ja tapaamisia uusien innovoijien, potentiaalisten kumppanien, asiakkaiden ja sijoittajien välillä. Yhtiö järjesti toisen Step Change -tapahtuman kesäkuussa 2019 Glass Performance Days -konferenssin yhteydessä. Glass Performance Days on foorumi, joka on omistettu maailmanlaajuisen lasiteollisuuden kehittämiseen.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Tasolasimarkkinoiden ennustetaan kasvavan keskimäärin +4,3 % (CAGR) vuosina 2016-2021*)
 • Glastonin ja Bystronic glassin toisiaan täydentävä tarjoama ja markkina-asema tuo kilpailuetua sekä mahdollisuuden tarjota laajemmalle asiakaskunnalle monipuolisempi koneiden ja palveluiden valikoima

 

*) Lähde: The Freedonia Group, 2018

 

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia
 • Yhtiön suurempi koko mahdollistaa T&K-panostusten riittävän tason teknologiajohtajuuden turvaamiseksi
 • Asennetun konekannan laajentaminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia elinkaaripalveluihin
 • Bystronic glassin yritysosto vahvistaa myyntimixiä kasvattaen huoltopalveluista ja varaosista saatavien tulojen osuutta
 • Lisäpotentiaalia laajentamalla huoltopalvelujen päivitystarjontaa kolmansien osapuolten laitteisiin, uusista ansaintamalleista sekä Emerging Technologies -tuotealueen mahdollisesta kasvusta
 • Uusi strategia, joka perustuu yhdistetyn yhtiön vahvuuksiin
 • Synergiaetuja useista lähteistä, kuten kustannussynergioista ja yleisistä toimintaa tehostavista toimenpiteistä
 • Parhaiden käytäntöjen implementoiminen Glastonista Bystronic glassin liiketoiminnan puolelle tukee edelleen yhtiön rahavirtaprofiilia

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta