Strategia ja strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta)

Glaston asettaa strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille

Glastonin hallitus on hyväksynyt muutetun liikevaihtotavoitteen ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoitteen sekä pidennetyn strategisten tavoitteiden tavoitejakson.

Elokuussa 2021 tehdyn edellisen strategiapäivityksen jälkeen maailmantaloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja Glastonin tavoiteltavat kohdemarkkinat alkoivat heikentyä vuonna 2023. Näiden muutosten vuoksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseen suunniteltua aikaa on pidennetty vastaamaan tämänhetkisiä odotuksia. Glaston on muuttanut strategisten tavoitteiden saavuttamisen aikataulua vuodesta 2025 keskipitkään aikaväliin (3−5 vuotta) lukuun ottamatta päästövähennystavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2032 mennessä.

Glaston on myös päivittänyt liikevaihtotavoitettaan hieman ja odottaa keskimääräisen vuosikasvun ylittävän lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoite on jatkossa yli 16 %. Tavoitteena on edelleen, että vertailukelpoinen EBITA on 10 %.

Tällä hetkellä Glaston arvioi, että arkkitehtuurilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvu palautuu vähitellen vuoden 2023 -6 %:sta noin 5 %:iin vuosien 2025−2026 aikana. Liikenne-, näyttö- ja aurinkopaneelilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan odotetaan kasvavan yli 5 % vuosittain.

Lisätietoa 15.2.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Glastonin strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta):

 • Liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) ylittää tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun
 • Vertailukelpoinen EBITA 10 %
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 16 %
 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40
 • Konserninlaajuinen tavoite nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa, kehitystä mitataan miljoonaa työtuntia kohden (LTIFR)
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta)
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet:
  • Puolittaa absoluuttiset scope 1- ja scope 2 ‑kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2032 mennessä, verrattuna lähtövuoteen 2022 (1 491 tCO2e)
  • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin vähentäminen 58 prosenttia suhteutettuna myytyyn lasinjalostuskapasiteettiin (m2) vuoteen 2032 mennessä. Lähtövuosi 2022: 0,0043 tCO2/m2

Toimitusjohtajan katsaus

Väliaikainen toimitusjohtaja Antti Kaunonen Q1 2024 osavuosikatsauksessa,  julkaistu 3.5.2024:

”Ensimmäinen neljänneksemme oli hyvä haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta. Glastonin markkinoilla vuosi käynnistyi hitaasti. Karkaisu- ja laminointilaitteiden kysyntä heikkeni edelleen, kun taas eristyslasiteknologioiden kysyntä pysyi vakaana ilmastonmuutoksen hillintään liittyvien ajureiden ansiosta. Esikäsittelyteknologioiden hyvä kysyntä Kiinassa jatkui.

Glastonin tilauskertymä laski 18 % edellisvuodesta. Markkinoiden hitauden lisäksi myös joidenkin projektien ajoitus vaikutti tulokseen. Karkaisu- ja laminointiteknologioiden sekä ajoneuvo-, näyttö- ja aurinkoenergiateknologioiden tilauskertymät laskivat vertailujaksoon verrattuna. Eristyslasiteknologioiden tilauskertymä kasvoi hieman heikommista markkinoista huolimatta. Myös palveluiden tilauskertymä kasvoi hieman.Tilauskertymän maantieteellinen jakautuminen ei ollut Glastonille tyypillinen Aasian ja Tyynenmeren alueen noustessa Kiinan vauhdittamana ensimmäistä kertaa suurimmaksi alueeksi EMEA-alueen ja Amerikan edelle.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 55,8 miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin esikäsittelylaitteiden hyvästä tilauskertymästä Kiinassa vuoden 2023 toisella puoliskolla. Vertailukelpoinen EBITA parani ja oli 3,6 miljoonaa euroa. Liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergia -segmentin volyymin kasvu oli merkittävin tulokseen vaikuttava tekijä.

Koska maailmantaloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja Glastonin kohdemarkkinat alkoivat heikentyä vuonna 2023, ilmoitimme helmikuussa strategisten tavoitteidemme saavuttamisen aikataulun muuttamisesta vuodesta 2025 keskipitkälle aikavälille (3−5 vuotta). Myös liikevaihto- ja ROCE-tavoitteita päivitettiin hieman. Arvioimme liikevaihdon keskimääräisen vuosikasvun ylittävän kohdemarkkinoiden kasvun ja vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) olevan yli 16 %. Vertailukelpoisen EBITAn tavoite, 10 %, pysyi ennallaan. Meille on erittäin selvää, että nämä tavoitteet eivät ole saavutettavissa pelkästään konemyynnin avulla, ja palveluliiketoiminnan rooli on ratkaiseva EBITA-tavoitteen saavuttamiseksi. Jatkamme palveluvalikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme kyvykkyyksien kehittämistä.

Tällä hetkellä arkkitehtuurimarkkinat ovat hidastuneet. Olemme jo ryhtyneet kustannussäästötoimenpiteisiin ja teemme lisätoimia tilanteen mukaan. Glastonilla on laaja ja monipuolinen tuote- ja palveluvalikoima, ja markkinamme koostuvat monista eri markkina-alueista ja maista, mikä tarjoaa vakautta. Jatkuva tuotekehityksemme vahvistaa kilpailuasemaamme, ja alan trendit, erityisesti automaatio ja keskittyminen energiatehokkaisiin lasituotteisiin, tukevat strategista suuntaamme.

Turvallisuus oli edelleen keskeinen painopistealue. Tammi–maaliskuussa ei sattunut poissaoloon johtaneita onnettomuuksia. Nolla tapaturmaa ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että olisimme turvassa. Meidän pitää jatkaa työturvallisuuskulttuurin kehittämistä ja esimerkiksi kiinnitettävä enemmän huomiota läheltä piti -tilanteisiin ja vaarallisiin työolosuhteisiin. Tämä koskee myös Glastonin tilojen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, kuten asiakkaiden tiloissa työskenteleviä työntekijöitä.

Yhtiön uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessi saatiin päätökseen vuosineljänneksen aikana, ja Toni Laaksonen nimitettiin Glastonin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään syyskuun 2024 lopussa. Toivotamme Tonin lämpimästi tervetulleeksi Glastoniin.”

 

 

Tulosohjeistus

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2024 ENNALLAAN
(julkaistu Q1 2024 osavuosikatsauksessa 3.5.2024)

Varovainen kehitys arkkitehtuurilasinjalostuslaitteiden markkinoilla jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hitaasta vuoden alusta huolimatta Glaston arvioi arkkitehtuurilasinjalostuslaitteiden markkinoiden alkavan elpyä jossain kohtaa vuoden 2024 aikana. Ajoneuvolasinjalostuslaitteiden markkinoilla myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan Kiinassa. Maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden ja lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden jatkuessa asiakkaiden päätöksenteko on tavallista epävarmempaa.

Glaston aloitti vuoden edellisvuotta pienemmällä tilauskannalla. Ottaen kuitenkin huomioon odotukset hitaasti vuoden aikana paranevasta markkina-aktiviteetista Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman vuoden 2023 raportoidusta tasosta. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 219,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 14,9 miljoonaa euroa.

 

Edelliset näkymät

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2024
(julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2024)

Markkinoiden aktivoitumisesta on nähtävissä varhaisia merkkejä ja Glaston arvioi arkkitehtuurilasinjalostuslaitteiden markkinoiden alkavan elpyä hiljalleen jossain kohtaa vuoden 2024 aikana. Euroopassa kysynnän odotetaan pysyvän nykytasolla, ja arvioidun elpymisen tapahtuvan vuoden loppua kohden. Amerikoissa kysynnän odotetaan jatkuvan nykytasolla. Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden kysynnän odotetaan pysyvän kohtuullisella tasolla. Ajoneuvolasinjalostuskoneiden markkinoilla varovaisen positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan Kiinan vauhdittamana. Maailmantalouden epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet jatkuvat, ja asiakkaiden päätöksenteko on tavallista epävarmempaa.

Glaston aloittaa vuoden edellisvuotta pienemmällä tilauskannalla. Ottaen huomioon odotettavissa oleva parempi markkina-aktiviteetti vuoden aikana Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman vuoden 2023 raportoidusta tasosta. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 219,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 14,9 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023:
Liikevaihtoennuste tarkennettu – vertailukelpoinen EBITA -ennuste ennallaan
(julkaistu Q3/2023 katsauksessa 26.10.2023)

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä markkinoiden kasvava epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus jatkuivat. Arkkitehtuurimarkkinat hidastuivat edelleen, ja heikentyneen kysyntäympäristön odotetaan jatkuvan Euroopassa ja Kiinassa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Amerikoissa kysyntänäkymät ovat paremmat. Heikkenevistä markkinoista huolimatta kysyntää tukevat edelleen tarve modernisoida nykyistä laitekantaa ja vahvat megatrendit, jotka lisäävät kiinnostusta energiatehokkaita lasiratkaisuja kohtaan.

Glaston on koko vuoden 2023 ajan keskittynyt strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja maailmanmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Epävarmuuksien johdosta Glaston Oyj Abp tarkentaa liikevaihtoennustettaan ja arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan marginaalisesti tai olevan vuoden 2022 tasolla. Glaston arvioi edelleen vertailukelpoisen EBITAn nousevan 13,7–15,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2023
julkaistu puolivuosikatsauksessa 1.8.2023

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla havaittiin merkkejä markkinoiden lisääntyvästä epävakaudesta sekä asiakkaiden varovaisuudesta. Arkkitehtuurimarkkinoiden hidastumisen johdosta kysyntäympäristön odotetaan heikkenevän Euroopassa ja Kiinassa loppuvuoden aikana, mutta Amerikoissa kysyntänäkymät ovat paremmat. Heikkenevistä markkinoista huolimatta kysyntää tukevat edelleen vahvat megatrendit, jotka lisäävät kiinnostusta energiatehokkaita lasiratkaisuja kohtaan.

Vuonna 2023 Glaston keskittyy edelleen strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja globaaliin liiketoimintaympäristöön liittyvän epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Glastonin vuoden 2023 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä tukee jatkossakin hyvä tilauskanta.

Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuoden 2022 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 13,7–15,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023 ENNALLAAN
julkaistu 26.4.2023 Q1/2023 osavuosikatsauksessa

Vuonna 2023 Glaston arvioi markkinoiden pysyvän aktiivisina tietyistä alueellisista eroista huolimatta. Energiatehokkaisiin lasiratkaisuihin kohdistuvat markkinoiden megatrendit tukevat edelleen Glastonin toimintaa, mutta arkkitehtuurimarkkinoiden aktiivisuuden hidastuminen voi vaikuttaa kysyntään Euroopassa. Amerikoissa Glaston odottaa kysynnän pysyvän vahvana, kun taas Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden näkymät ovat epävarmat.

Vuonna 2023 Glaston keskittyy edelleen strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja maailmanmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointipäätöksiin liittyy tavallista enemmän ennakoimattomuutta.

Vuoden 2023 alkaessa Glastonin tilauskanta oli 46 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna, mikä tukee yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Automotive-tuotannon käynnistäminen Kiinassa vaikuttaa edelleen negatiivisesti kannattavuuteen vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023
julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2023

Vuonna 2023 Glaston arvioi yleisen markkina-aktiivisuuden pysyvän hyvällä tasolla alueellisista eroista huolimatta. Vaikka megatrendit tukevat energiatehokkaiden ikkunoiden käyttöä, arkkitehtuurimarkkinoiden hidastuminen voi vaikuttaa kysyntään Euroopassa. Amerikoissa Glaston odottaa kysynnän pysyvän vahvana, kun taas Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden näkymät ovat epävarmat.

Vuonna 2023 Glaston jatkaa strategiansa toteuttamiseen keskittymistä, mikä aiheuttaa kustannuksia ja investointeja, ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Toimitusketjun häiriöt ja geopoliittiset jännitteet jatkuvat, ja tämänhetkiset talouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Vuoden 2023 alkaessa Glastonin tilauskanta oli 46 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Tämä tarjoaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2023 ja tukee yrityksen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta. Kuten tyypillistä Glaston odottaa ensimmäisen vuosineljänneksen olevan vuoden heikoin, mihin lisäksi vaikuttavat päivitystuotteiden alhainen liikevaihto ja uusien tuotteiden korkeampi osuus. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022
(julkaistu tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksessa 27.10.2022)

Kolmannella neljänneksellä yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä tulevilla vuosineljänneksillä. Glaston aloitti vuoden 2022 vankalla tilauskannalla. Vahva tilauskertymä tammi–syyskuussa tukee edelleen Glastonin koko vuoden 2022 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Elokuussa 2021 julkaistun päivitetyn strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta.

Markkinoiden yleisen vahvan kysynnän vastaisesti inflaatio, energiakustannusten nousu, raaka-aineiden hinnat ja talouskasvun hidastuminen aiheuttavat epäröintiä joidenkin asiakkaiden investointipäätöksissä. Toimitusketjun häiriöiden odotetaan jatkuvan, mikä tarkoittaa normaalia suurempaa epävarmuutta Glastonin lyhyen aikavälin liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä. Tilanteen parantumisesta huolimatta COVID-19-pandemian vaikutuksia ei voida sulkea täysin pois etenkään Kiinassa.

Epävarmuudet huomioon ottaen Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja vertailukelpoisen EBITAn nousevan 12−14 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.)

 

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022
(julkaistu tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksessa 4.8.2022)

Vuoden 2022 alkupuoliskolla yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä. Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä vuonna 2022 tukevat vuoden alun vankka tilauskanta ja hyvä tilauskertymä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Elokuussa 2021 julkaistun uudistetun strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta.

Tämänhetkiset maailmantalouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Epävarmuutta aiheuttavat erityisesti jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin. Yhä jatkuvan COVID-19-pandemian vaikutukset lisäävät epävarmuutta erityisesti Kiinassa.

Epävarmuudesta huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022 ENNALLAAN
(julkaistu tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa)

Vuonna 2021 Glastonin markkinat elpyivät ja kasvoivat voimakkaasti. Myönteinen kehitys jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä ennakoi hyvää kehitystä sekä kone- että palveluliiketoiminnalle. Vuoden alussa Glastonin tilauskanta oli 48 % korkeampi vuoteen 2021 verrattuna, mikä tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä aiheuttaa kustannuksia ja investointeja, ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä.

Tämänhetkiset talouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Useat samanaikaiset tekijät aiheuttavat epävarmuutta: niitä ovat esimerkiksi jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin sekä yhä jatkuva COVID-19-pandemia.

Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp odottaa markkinoiden kehityksen jatkuvan myönteisenä ja arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022
(julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2022)

Vuonna 2021 Glastonin markkinoilla nähtiin jatkuvaa elpymistä ja voimakasta kasvua. Arvioimme positiivisen kehityksen jatkuvan vuonna 2022, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnalle myönteistä kehitystä. Vuoden 2022 alussa tilauskantamme oli 48 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna, mikä antaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2022 ja tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä johtaa kustannusten ja investointien kasvuun, mutta vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. COVID-19-pandemian ja toimitusketjun häiriöistä on tullut pidempiaikainen haaste, ja talouden kehitykseen sekä asiakkaiden investointeihin liittyy normaalia suurempi epävarmuus.

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 11,1 miljoonaa euroa.

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä näyttöteollisuuden käyttöön. 

Toimintamme on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Architecture ja Mobility, Display & Solar.  Liiketoiminta-alueet sisältäen niiden vastaavan palveluliiketoiminnan, muodostavat yhtiön raportointisegmentit.


Glaston Architecture 

Architecture-liiketoiminta-alue sisältää Glastonin tasokarkaisu- ja tasolaminointiteknologiat sekä Insulating Glass -teknologiat.

Glaston tarjoaa laajan ja teknisesti edistyksellisen valikoiman lasin lämpökäsittelykoneita, huolto-, päivitys-ja modernisointipalveluita sekä varaosia lasin tasokarkaisuun ja laminointiin.

Glaston on markkinoiden tunnetuin lasinkarkaisukoneiden valmistaja ja nopeiten kasvava laminointilinjojen valmistaja. Laaja ja vahva prosessiosaaminen erottaa meidän kilpailijoistamme, mikä mahdollistaa kykymme tarjota asiakkaillemme edistyksellisintä teknologiaa alhaisimmilla tuotantokustannuksilla.

Eristyslasiteknologioissa Glaston tarjoaa räätälöityjä ja joustavia valmistusratkaisuja vaativimpiinkin asiakastarpeisiin. Glastonilla on yli 25 vuoden kokemus ”warm edge” -teknologian johtavana kehittäjänä ja TPS® (Thermo Plastic Spacer) -välilistaratkaisun keksijänä.

Eristyslasin kysyntää vauhdittaa rakennusten kasvavat energiatehokkuusvaatimukset.

Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

 Glaston Mobility, Display & Solar 

Mobility, Display & Solar -liiketoiminta-alue sisältää esikäsittely- ja lämpökäsittelyteknologiat ajoneuvo- näyttölasi- ja aurinkopaneelilasiteollisuudelle. Tarjoamme sekä vakiotuotteita sekä räätälöityjä ratkaisua ajoneuvo-, näyttö- ja aurinkoenergialasien jalostamiseen aina raakalasista lopputuotteeseen asti. Teknologiamme mahdollistavat lasin leikkaamisen ja hionnan oikeaan muotoon, lasin taivuttamisen, karkaisun ja taivutuskarkaisun lasin lopulliseen muotoon, jota käytetään eri sovelluksissa. Vaativien aurinkoenergialasien tuottamiseen Glaston tarjoaa edistyksellisiä esikäsittely- ja lämpökäsittelytekniikoita.

Ajoneuvoteollisuudessa lasin käyttö sekä ajoneuvojen ulko- että sisäpinnoissa on kasvussa. Uudet lasityypit sekä lasiin liittyvät toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimukset lisäävät lasin prosessoinnin monimuotoisuutta sekä laatuvaatimuksia. Glaston on johtava toimija ajoneuvolasien esikäsittelylinjojen markkinassa yli 40 prosentin markkinaosuudellaan.

Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Tutkimus ja tuotekehitys

Glaston on toimialansa edelläkävijä, joka tunnetaan lasialalla teknologiajohtajuudesta sekä korkeasta laadusta. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Tuotekehitystä teemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden, kuten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Tuotekehityksemme kantavia teemoja ovat lasinjalostuksen
automaatioon ja robotiikkaan liittyvät hankkeet ja innovaatiot, jotka mahdollistavat siirtymisen kohti täysin automatisoitua lasin prosessointia.

Yksi uusimmista innovaatioistamme on karkaisuprosessin Autopilot, joka ennakoi suurta muutosta koko lasinjalostusteollisuudelle, sillä se vähentää koneenkäyttäjän syötteiden tarvetta ja tarjoaa prosessin ohjauksen ilman parametreja.

Tuotekehitys- ja innovaatiotoimiemme vahvistamiseksi entisestään ja kehitysprojektien markkinoilletuontiajan
nopeuttamiseksi perustimme vuonna 2023 konserninlaajuisen automaatio- ja innovaatiotoiminnon.

Lämpökäsittelyprosessien automaation ja laadun kehityksen tukemiseksi toimme viime vuonna markkinoille uuden tekoälypohjaisen mittauslaitteen. Lisäksi uuden automaatioalustan kehitys kaikille lämpökäsittelykoneille ja uusien jälkiasennusratkaisujen kehitys olemassa oleville
koneille jatkuivat. Asiakkaiden kaksinkertaisten lasiyksiköiden kysyntään paremmin vastaamiseksi paransimme Insulating
Glass -teknologioissa tiivistysrobottivalikoiman tarjontaa. Lisäksi Thermo Plastic Spacer (TPS®) -teknologian kehitys jatkui. Liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiasegmentin
tuotekehityksessä painopiste oli edelleen tuotteiden käyttökohteiden lisäämisessä.

Vuonna 2023 tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 4,2 (4,3) %.

Lue lisää tärkeimmistä innovaatioistamme tästä.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Glaston arvioi, että arkkitehtuurilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvu palautuu vähitellen vuoden 2023 -6 %:sta noin 5 %:iin vuosien 2025−2026 aikana. Liikenne-, näyttö- ja aurinkopaneelilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan odotetaan kasvavan yli 5 % vuosittain.

 

*) Lähde: Glastonin arvio

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia

Toimialansa innovatiivisena edelläkävijänä Glaston pyrkii edelleen johdattamaan toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Suurin osa Glastonin liiketoiminnasta kohdistuu arkkitehtuurisegmentissä toimiviin asiakkaisiin. Yhtiön tuotteiden keskeiset teknologiat mahdollistavat rakennusten energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen.

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta