Strategia ja strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta)

Glaston asettaa strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille

Glastonin hallitus on hyväksynyt muutetun liikevaihtotavoitteen ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoitteen sekä pidennetyn strategisten tavoitteiden tavoitejakson.

Elokuussa 2021 tehdyn edellisen strategiapäivityksen jälkeen maailmantaloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja Glastonin tavoiteltavat kohdemarkkinat alkoivat heikentyä vuonna 2023. Näiden muutosten vuoksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseen suunniteltua aikaa on pidennetty vastaamaan tämänhetkisiä odotuksia. Glaston on muuttanut strategisten tavoitteiden saavuttamisen aikataulua vuodesta 2025 keskipitkään aikaväliin (3−5 vuotta) lukuun ottamatta päästövähennystavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2032 mennessä.

Glaston on myös päivittänyt liikevaihtotavoitettaan hieman ja odottaa keskimääräisen vuosikasvun ylittävän lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoite on jatkossa yli 16 %. Tavoitteena on edelleen, että vertailukelpoinen EBITA on 10 %.

Tällä hetkellä Glaston arvioi, että arkkitehtuurilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvu palautuu vähitellen vuoden 2023 -6 %:sta noin 5 %:iin vuosien 2025−2026 aikana. Liikenne-, näyttö- ja aurinkopaneelilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan odotetaan kasvavan yli 5 % vuosittain.

Lisätietoa 15.2.2024 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Glastonin strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta):

 • Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun
 • Vertailukelpoinen EBITA 10 %
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 16 %
 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40
 • Konserninlaajuinen tavoite nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa, kehitystä mitataan miljoonaa työtuntia kohden (LTIFR)
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta)
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet:
  • Puolittaa absoluuttiset scope 1- ja scope 2 ‑kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2032 mennessä, verrattuna lähtövuoteen 2022 (1 491 tCO2e)
  • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin vähentäminen 58 prosenttia suhteutettuna myytyyn lasinjalostuskapasiteettiin (m2) vuoteen 2032 mennessä. Lähtövuosi 2022: 0,0043 tCO2/m2

Toimitusjohtajan katsaus

Väliaikainen toimitusjohtaja Antti Kaunonen tilinpäätöstiedotteessa 2023,  julkaistu 15.2.2024:

”Markkinoiden epävarmuudesta ja geopoliittisten jännitteiden kasvusta huolimatta 2023 oli tasaisen etenemisen vuosi Glastonille.

Vuoden aikana lasinjalostuskoneiden markkinat kehittyivät epäyhtenäisesti. Ajoneuvomarkkinoilla kehitys oli hyvää erityisesti Kiinassa, kun taas arkkitehtuurimarkkinat hidastuivat useiden alueiden rakennustoiminnan heikentymisen seurauksena.  Viimeisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 11 % ja oli 57,6 miljoonaa euroa liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiasegmentin hyvän tilauskertymän ansiosta. Lisäksi päivitystuotteiden tilauskertymä elpyi viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden tilauskertymä laski 13 % heijastaen arkkitehtuurimarkkinoiden hidastumista.

Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana jaksona, ja oli 59,7 miljoonaa euroa, kun taas koko vuoden liikevaihto kasvoi 3 %. Viimeisen neljänneksen ja koko vuoden kannattavuus parani. Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA oli 4,6 miljoonaa euroa (EBITA-marginaali 7,6 %) arkkitehtuurisegmentin edellisvuotta paremman kehityksen vauhdittamana. Liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiasegmentin kannattavuuden kehitys oli epätyydyttävä.

Strategian toteutus eteni suunnitelmien mukaisesti. Uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.10., ja organisaatiomuutos saatiin valmiiksi ja toteutettua neljänneksen aikana. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteuttamista ja parantaa asiakaskokemusta elinkaariratkaisuilla sekä parantaa toiminnan tehokkuutta. Strateginen toimenpiteemme, ajoneuvolasin esikäsittelylaitteiden tuotannon käynnistäminen Kiinan Tianjinissa, saatiin päätökseen viimeisellä neljänneksellä perusosaamisen ja tietotaidon siirtämisen myötä. Hanke rasitti segmentin kannattavuutta vuonna 2023, mutta hanke on osoittautunut jo onnistuneeksi esikäsittelylaitteiden tilausmäärien käännyttyä selvään kasvuun Kiinassa.

Jatkoimme investointeja tuotekehitykseen automaatio ja digitalisaatio kehitystyön eturintamassa. Asiakkaamme haluavat yhä enemmän automaatiota alkaen käytön helpottamisesta ja päättyen täysin automatisoituihin tuotantolinjoihin. Automaatio tuo merkittäviä etuja tuotannon tehokkuuteen ja laatuun, ja se optimoi myös energiankulutusta tehostamalla prosesseja.

Kestävän liiketoiminnan toimenpiteet etenivät. Asetimme loppuvuodesta uudet tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, jotka lähetimme Science Based Targets ‑aloitteelle hyväksyttäväksi. Glaston sitoutuu puolittamaan absoluuttiset scope 1- ja scope 2 ‑kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2032 mennessä verrattuna lähtövuoteen 2022. Tavoite on linjassa ilmaston lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen rajaamisen kanssa. Glaston sitoutuu vähentämään myös scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjensä intensiteettiä 58 prosenttia suhteutettuna myytyyn lasinjalostuskapasiteettiin (m2) saman tavoitejakson aikana.

Turvallisuus oli edelleen keskeinen painopistealue koko vuoden ajan. Konserninlaajuinen turvallisuustavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2023 tapaturmien määrä kasvoi neljällä yhteensä kymmeneen, ja tapaturmataajuus (LTIFR) oli 6,3, mikä osoittaa, että meidän on keskityttävä entistä enemmän työturvallisuuteen. Työntekijöidemme sitoutumisaste oli sama kuin edellisenä vuonna, 70. Tavoitteemme on, että sitoutumisaste on yli 75/100.

Aloitimme kuluvan vuoden tarkastelemalla strategiaamme uudelleen. Maailmantalouden merkittävien muutosten ja Glastonin kohdemarkkinoiden vuonna 2023 alkaneen heikentymisen vuoksi olemme muuttaneet strategisten tavoitteidemme saavuttamisen aikatavoitetta vuodesta 2025 keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta). Lisäksi olemme päivittäneet liikevaihtotavoitteemme ja vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuotto -tavoitteemme. Arvioimme keskimääräisen liikevaihdon vuosikasvun ylittävän kohdemarkkinoiden kasvun ja vertailukelpoisen sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) olevan yli 16 %. Vertailukelpoinen EBITA-tavoite, 10 %, säilyy muuttumattomana.

Vuosi 2023 oli tapahtumarikas vuosi Glastonille, ja haluan kiittää työntekijöitämme ja myös asiakkaitamme. Haluan myös kiittää osakkeenomistajiamme heidän luottamuksestaan yhtiötä kohtaan.

Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta on näkyvissä ensimmäisiä merkkejä siitä, että arkkitehtuurimarkkinat alkavat hitaasti elpyä vuoden 2023 alhaiselta tasolta, ja Kiinan vetämänä arvioimme Mobility-markkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan. Tämän pohjalta odotamme vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman vuoteen 2023 verrattuna.”

Tulosohjeistus

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2024:
(julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2024)

Markkinoiden aktivoitumisesta on nähtävissä varhaisia merkkejä ja Glaston arvioi arkkitehtuurilasinjalostuslaitteiden markkinoiden alkavan elpyä hiljalleen jossain kohtaa vuoden 2024 aikana. Euroopassa kysynnän odotetaan pysyvän nykytasolla, ja arvioidun elpymisen tapahtuvan vuoden loppua kohden. Amerikoissa kysynnän odotetaan jatkuvan nykytasolla. Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden kysynnän odotetaan pysyvän kohtuullisella tasolla. Ajoneuvolasinjalostuskoneiden markkinoilla varovaisen positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan Kiinan vauhdittamana. Maailmantalouden epävarmuus ja geopoliittiset jännitteet jatkuvat, ja asiakkaiden päätöksenteko on tavallista epävarmempaa.

Glaston aloittaa vuoden edellisvuotta pienemmällä tilauskannalla. Ottaen huomioon odotettavissa oleva parempi markkina-aktiviteetti vuoden aikana Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan hieman vuoden 2023 raportoidusta tasosta. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 219,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 14,9 miljoonaa euroa.

Edelliset näkymät

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023:
Liikevaihtoennuste tarkennettu – vertailukelpoinen EBITA -ennuste ennallaan
(julkaistu Q3/2023 katsauksessa 26.10.2023)

Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä markkinoiden kasvava epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus jatkuivat. Arkkitehtuurimarkkinat hidastuivat edelleen, ja heikentyneen kysyntäympäristön odotetaan jatkuvan Euroopassa ja Kiinassa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Amerikoissa kysyntänäkymät ovat paremmat. Heikkenevistä markkinoista huolimatta kysyntää tukevat edelleen tarve modernisoida nykyistä laitekantaa ja vahvat megatrendit, jotka lisäävät kiinnostusta energiatehokkaita lasiratkaisuja kohtaan.

Glaston on koko vuoden 2023 ajan keskittynyt strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja maailmanmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Epävarmuuksien johdosta Glaston Oyj Abp tarkentaa liikevaihtoennustettaan ja arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan marginaalisesti tai olevan vuoden 2022 tasolla. Glaston arvioi edelleen vertailukelpoisen EBITAn nousevan 13,7–15,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2023
julkaistu puolivuosikatsauksessa 1.8.2023

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla havaittiin merkkejä markkinoiden lisääntyvästä epävakaudesta sekä asiakkaiden varovaisuudesta. Arkkitehtuurimarkkinoiden hidastumisen johdosta kysyntäympäristön odotetaan heikkenevän Euroopassa ja Kiinassa loppuvuoden aikana, mutta Amerikoissa kysyntänäkymät ovat paremmat. Heikkenevistä markkinoista huolimatta kysyntää tukevat edelleen vahvat megatrendit, jotka lisäävät kiinnostusta energiatehokkaita lasiratkaisuja kohtaan.

Vuonna 2023 Glaston keskittyy edelleen strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja globaaliin liiketoimintaympäristöön liittyvän epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Glastonin vuoden 2023 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä tukee jatkossakin hyvä tilauskanta.

Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuoden 2022 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 13,7–15,7 miljoonaan euroon. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023 ENNALLAAN
julkaistu 26.4.2023 Q1/2023 osavuosikatsauksessa

Vuonna 2023 Glaston arvioi markkinoiden pysyvän aktiivisina tietyistä alueellisista eroista huolimatta. Energiatehokkaisiin lasiratkaisuihin kohdistuvat markkinoiden megatrendit tukevat edelleen Glastonin toimintaa, mutta arkkitehtuurimarkkinoiden aktiivisuuden hidastuminen voi vaikuttaa kysyntään Euroopassa. Amerikoissa Glaston odottaa kysynnän pysyvän vahvana, kun taas Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden näkymät ovat epävarmat.

Vuonna 2023 Glaston keskittyy edelleen strategiansa toteuttamiseen, mistä aiheutuu kustannuksia ja investointeja, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Geopoliittisten jännitteiden jatkuessa ja maailmanmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä asiakkaiden investointipäätöksiin liittyy tavallista enemmän ennakoimattomuutta.

Vuoden 2023 alkaessa Glastonin tilauskanta oli 46 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna, mikä tukee yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Automotive-tuotannon käynnistäminen Kiinassa vaikuttaa edelleen negatiivisesti kannattavuuteen vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta. Vuonna 2022 konsernin koko vuoden liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2023
julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2023

Vuonna 2023 Glaston arvioi yleisen markkina-aktiivisuuden pysyvän hyvällä tasolla alueellisista eroista huolimatta. Vaikka megatrendit tukevat energiatehokkaiden ikkunoiden käyttöä, arkkitehtuurimarkkinoiden hidastuminen voi vaikuttaa kysyntään Euroopassa. Amerikoissa Glaston odottaa kysynnän pysyvän vahvana, kun taas Kiinassa arkkitehtuurimarkkinoiden näkymät ovat epävarmat.

Vuonna 2023 Glaston jatkaa strategiansa toteuttamiseen keskittymistä, mikä aiheuttaa kustannuksia ja investointeja, ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. Toimitusketjun häiriöt ja geopoliittiset jännitteet jatkuvat, ja tämänhetkiset talouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia.

Vuoden 2023 alkaessa Glastonin tilauskanta oli 46 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Tämä tarjoaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2023 ja tukee yrityksen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2022 tasosta. Kuten tyypillistä Glaston odottaa ensimmäisen vuosineljänneksen olevan vuoden heikoin, mihin lisäksi vaikuttavat päivitystuotteiden alhainen liikevaihto ja uusien tuotteiden korkeampi osuus. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 213,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 13,6 miljoonaa euroa.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022
(julkaistu tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksessa 27.10.2022)

Kolmannella neljänneksellä yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä tulevilla vuosineljänneksillä. Glaston aloitti vuoden 2022 vankalla tilauskannalla. Vahva tilauskertymä tammi–syyskuussa tukee edelleen Glastonin koko vuoden 2022 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Elokuussa 2021 julkaistun päivitetyn strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta.

Markkinoiden yleisen vahvan kysynnän vastaisesti inflaatio, energiakustannusten nousu, raaka-aineiden hinnat ja talouskasvun hidastuminen aiheuttavat epäröintiä joidenkin asiakkaiden investointipäätöksissä. Toimitusketjun häiriöiden odotetaan jatkuvan, mikä tarkoittaa normaalia suurempaa epävarmuutta Glastonin lyhyen aikavälin liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä. Tilanteen parantumisesta huolimatta COVID-19-pandemian vaikutuksia ei voida sulkea täysin pois etenkään Kiinassa.

Epävarmuudet huomioon ottaen Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja vertailukelpoisen EBITAn nousevan 12−14 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.)

 

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022
(julkaistu tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksessa 4.8.2022)

Vuoden 2022 alkupuoliskolla yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä. Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä vuonna 2022 tukevat vuoden alun vankka tilauskanta ja hyvä tilauskertymä vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Elokuussa 2021 julkaistun uudistetun strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta.

Tämänhetkiset maailmantalouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Epävarmuutta aiheuttavat erityisesti jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin. Yhä jatkuvan COVID-19-pandemian vaikutukset lisäävät epävarmuutta erityisesti Kiinassa.

Epävarmuudesta huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022 ENNALLAAN
(julkaistu tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksessa)

Vuonna 2021 Glastonin markkinat elpyivät ja kasvoivat voimakkaasti. Myönteinen kehitys jatkui vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä ennakoi hyvää kehitystä sekä kone- että palveluliiketoiminnalle. Vuoden alussa Glastonin tilauskanta oli 48 % korkeampi vuoteen 2021 verrattuna, mikä tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä aiheuttaa kustannuksia ja investointeja, ja niiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä.

Tämänhetkiset talouden ja asiakkaiden investointien kehitysnäkymät ovat tavallista epävarmempia. Useat samanaikaiset tekijät aiheuttavat epävarmuutta: niitä ovat esimerkiksi jo pitkään jatkuneet toimitusketjun häiriöt, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat vaikutukset energian ja raaka-aineiden hintoihin sekä yhä jatkuva COVID-19-pandemia.

Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp odottaa markkinoiden kehityksen jatkuvan myönteisenä ja arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITAn kasvavan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022
(julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2022)

Vuonna 2021 Glastonin markkinoilla nähtiin jatkuvaa elpymistä ja voimakasta kasvua. Arvioimme positiivisen kehityksen jatkuvan vuonna 2022, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnalle myönteistä kehitystä. Vuoden 2022 alussa tilauskantamme oli 48 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna, mikä antaa vahvan lähtökohdan vuodelle 2022 ja tukee Glastonin liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Vuonna 2022 Glaston keskittyy strategiansa toteuttamiseen, mikä johtaa kustannusten ja investointien kasvuun, mutta vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy viiveellä. COVID-19-pandemian ja toimitusketjun häiriöistä on tullut pidempiaikainen haaste, ja talouden kehitykseen sekä asiakkaiden investointeihin liittyy normaalia suurempi epävarmuus.

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2021 tasosta. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 11,1 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 PYSYVÄT ENNALLAAN
(julkaistu tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksessa 28.10.2021)

Saadut tilaukset elpyivät selvästi tammi-syyskuun aikana, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Ennätyssuuren toisen neljänneksen tilauskertymän jälkeen kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä palautui odotetusti COVID-19:ää edeltävälle tasolle.

Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana. Lyhyellä aikavälillä ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden rakenteellisista muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Yleisesti ottaen näkymät ovat normaalia epävarmempia, mikä johtuu komponenttien hintojen noususta ja pidemmistä toimitusajoista.

Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja vertailukelpoinen EBITA nousee 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksessa 5.8.2021 julkistetut näkymät:
GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄ VUODELLE 2021

Saatujen tilausten voimakas elpyminen vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Vuoden 2021 alun alhainen tilauskanta (20 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna) vaikutti Glastonin liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liiketulokseen tammi−kesäkuussa 2021. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva tilauskertymän kasvu vaikuttaa kuitenkin positiivisesti vuoden 2021 toisen puoliskon kehitykseen.
Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan. Loppuvuonna tilauskertymän odotetaan kuitenkin palaavan COVID-19:a edeltäville tasoille ennätyksellisen toisen vuosineljänneksen jälkeen. Lyhyellä aikavälillä ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden rakenteellisista muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Näkymiin liittyy normaalia enemmän epävarmuutta, johtuen komponenttien hinnan noususta ja pidemmistä toimitusajoista sekä mahdollisesti edelleen jatkuvista matkustusrajoituksista.
Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja tarkentaa näkymiään koskien vertailukelpoista EBITA:a, jonka arvioidaan nousevan 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa. (Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta vuonna 2021.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 ENNALLAAN

Julkaistu 29.4.2021 tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksessa.

Saatujen tilausten voimakas elpyminen vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä ja elpymisen jatkuminen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ennakoivat sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Glastonin tilauskanta oli vuoden 2021 alkaessa 20 prosenttia alhaisempi edellisvuoteen verrattuna, mikä vaikuttaa liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tilauskertymän elpyminen vaikuttaa positiivisesti vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Glaston odottaa hyvää kehitystä lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoilla, mutta markkinoiden näkyvyys on edelleen normaalia lyhyempi johtuen COVID-19-pandemiasta ja sen vaikutuksista talouden aktiviteettiin, investointeihin ja matkustusrajoituksiin. Ajoneuvolasin jalostusteknologian kysyntä on volatiilia ja epävarmaa COVID-19:n, markkinoiden rakennemuutosten ja ajoneuvojen toimitusketjun häiriöiden vuoksi.

Koska positiivisen markkinakehityksen odotetaan jatkuvan, Glaston Oyj Abp arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta vuonna 2021. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä näyttöteollisuuden käyttöön. 

Toimintamme on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Architecture ja Mobility, Display & Solar.  Liiketoiminta-alueet sisältäen niiden vastaavan palveluliiketoiminnan, muodostavat yhtiön raportointisegmentit.


Glaston Architecture 

Architecture-liiketoiminta-alue sisältää Glastonin tasokarkaisu- ja tasolaminointiteknologiat sekä Insulating Glass -teknologiat.

Glaston tarjoaa laajan ja teknisesti edistyksellisen valikoiman lasin lämpökäsittelykoneita, huolto-, päivitys-ja modernisointipalveluita sekä varaosia lasin tasokarkaisuun ja laminointiin.

Glaston on markkinoiden tunnetuin lasinkarkaisukoneiden valmistaja ja nopeiten kasvava laminointilinjojen valmistaja. Laaja ja vahva prosessiosaaminen erottaa meidän kilpailijoistamme, mikä mahdollistaa kykymme tarjota asiakkaillemme edistyksellisintä teknologiaa alhaisimmilla tuotantokustannuksilla.

Eristyslasiteknologioissa Glaston tarjoaa räätälöityjä ja joustavia valmistusratkaisuja vaativimpiinkin asiakastarpeisiin. Glastonilla on yli 25 vuoden kokemus ”warm edge” -teknologian johtavana kehittäjänä ja TPS® (Thermo Plastic Spacer) -välilistaratkaisun keksijänä.

Eristyslasin kysyntää vauhdittaa rakennusten kasvavat energiatehokkuusvaatimukset.

Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

 Glaston Mobility, Display & Solar 

Mobility, Display & Solar -liiketoiminta-alue sisältää esikäsittely- ja lämpökäsittelyteknologiat ajoneuvo- näyttölasi- ja aurinkopaneelilasiteollisuudelle. Tarjoamme sekä vakiotuotteita sekä räätälöityjä ratkaisua ajoneuvo-, näyttö- ja aurinkoenergialasien jalostamiseen aina raakalasista lopputuotteeseen asti. Teknologiamme mahdollistavat lasin leikkaamisen ja hionnan oikeaan muotoon, lasin taivuttamisen, karkaisun ja taivutuskarkaisun lasin lopulliseen muotoon, jota käytetään eri sovelluksissa. Vaativien aurinkoenergialasien tuottamiseen Glaston tarjoaa edistyksellisiä esikäsittely- ja lämpökäsittelytekniikoita.

Ajoneuvoteollisuudessa lasin käyttö sekä ajoneuvojen ulko- että sisäpinnoissa on kasvussa. Uudet lasityypit sekä lasiin liittyvät toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimukset lisäävät lasin prosessoinnin monimuotoisuutta sekä laatuvaatimuksia. Glaston on johtava toimija ajoneuvolasien esikäsittelylinjojen markkinassa yli 40 prosentin markkinaosuudellaan.

Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Tutkimus ja tuotekehitys

Glaston on toimialansa edelläkävijä, joka tunnetaan lasialalla teknologiajohtajuudesta sekä korkeasta laadusta. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Tuotekehitystä teemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden, kuten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Glaston keskittyy edelleen vahvasti täysin automatisoitujen linjojen kehittämiseen eristyslasi- ja lämpökäsittelyteknologioissa sekä ajoneuvo- ja näyttöteknologioissa.

Yksi uusimmista innovaatioistamme on karkaisuprosessin Autopilot, joka ennakoi suurta muutosta koko lasinjalostusteollisuudelle, sillä se vähentää koneenkäyttäjän syötteiden tarvetta ja tarjoaa prosessin ohjauksen ilman parametreja.

Vuonna 2022 lämpökäsittelyprosessien automatisoinnissa otettiin uusia edistysaskeleita kehittämällä uutta tekoälypohjaista mittalaiteteknologiaa.

Eristyslasiteknologioissa kehitystyön keskiössä oli MULTI’ARRISSER -reunahiontakoneen tuoteperheen kehitystyön loppuunsaattaminen. Asiakkaiden kaksinkertaisten lasiyksiköiden kysynnän kasvaessa Insulating Glass ‑teknologioissa aloitettiin tiivistysrobottien tuotetarjoaman laajentaminen keskisegmentin tiivistyskoneista.

Automotive-liiketoiminnassa Glaston esitteli loppuvuodesta uuden sukupolven CHAMP EVO ‑esikäsittelylinjan ja MATRIX EVO ‑taivutusuunin.

Vuonna 2022 tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 4,3 (3,8) %.

Lue lisää tärkeimmistä innovaatioistamme tästä.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia, ja Glastonin tavoitteena on ylittää selvästi tämä markkinakasvu.

 

*) Lähde: Glastonin arvio

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia

Toimialansa innovatiivisena edelläkävijänä Glaston pyrkii edelleen johdattamaan toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Suurin osa Glastonin liiketoiminnasta kohdistuu arkkitehtuurisegmentissä toimiviin asiakkaisiin. Yhtiön tuotteiden keskeiset teknologiat mahdollistavat rakennusten energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen.

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta