Factsheet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Glaston on tarkistanut strategiaansa ja päivittänyt strategiakauden 2018–2021 taloudelliset tavoitteensa Bystronic glass -yritysoston tuloksena.

Strategian perusta säilyy ennallaan: jatkamme kasvun hakemista ydinliiketoiminnassamme ja huollossa digitalisaation avulla. Bystronic glassin ja Glastonin vahvuuksien yhdistäminen sekä Bystronic glassin liiketoimintaamme tuoman osaamisen hyödyntäminen luovat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää vahva kone- ja huoltotarjonta ja tavoitella uusia kasvumahdollisuuksia. Yhteisen liiketoimintamallin käyttöönotto tukee meitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, ja Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisen synergiapotentiaalin saavuttamisessa täysimääräisesti.

Strategiamme kokonaistavoite on ennallaan: Glaston on alan innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toteuttaa asiakkaidensa kunnianhimoisimmatkin lasiin liittyvät tavoitteet

Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Ympäristön kannalta kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä, turvallisuusmääräysten tiukentuminen sekä visuaalisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten kasvu vaikuttavat yhä enemmän asiakkaidemme toimintatapoihin ja heidän lasinjalostusteknologiakumppaneiltaan vaatimiin spesifikaatioihin.

Strategiamme on jaettu neljään avainteemaan:
YDINLIIKETOIMINNAN KASVU
UUDET KASVUMAHDOLLISUUDET
HUOLTOPALVELUT
YHTEINEN LIIKETOIMINTAMALLI

 

PÄIVITETYT TALOUDELLISET TAVOITTEET:

 • Markkinakasvun* ylittävä liikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA)** yli 8 % strategiakauden lopussa
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)** yli 14 % strategiakauden lopussa

*Tasolasimarkkinan kasvu yli syklin.

**Tunnuslukujen laskentakaavat:

Vertailukelpoinen liikevoitto ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA): Tulos ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + nettorahoituskulut x 100) /Oma pääoma + (korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo)

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vt. toimitusjohtaja Sasu Koivumäki tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksessa:

Epäyhtenäinen neljännes: Insulating Glass -segmentti kehittyi hyvin, Heat Treatment ja Services -alueiden kehitys odotettua hitaampaa – kannattavuus oli olosuhteisiin nähden tyydyttävä

”Glastonin kehitys oli vuoden kolmannella neljänneksellä epäyhtenäinen. Insulating Glass (IG) -liiketoiminta kehittyi hyvin ja toipui Euroopassa odotettua nopeammin. Alueella saatiin edellisen neljänneksen hitaan kehityksen jälkeen useita suurempia tilauksia. Eristyslasilaitteiden ja palveluiden tilauskertymä kasvoi 3 % vertailukaudesta. Tämä takaa IG-liiketoiminnalle erittäin hyvän alun vuodelle 2021. Toisaalta Heat Treatment (HT) – ja IG-segmenttien laitteiden kysynnässä on huomattava ero HT -liiketoiminnan laitteiden ja huoltopalveluiden markkinoiden jatkuessa erittäin haastavina. Lämpökäsitellyn lasin päämarkkinan, toimistorakentamisen ennusteet ovat heikot, kun taas IG-alueelle tärkeät asuntorakentamisen markkinat jatkavat kasvuaan. Näin ollen, näemme selvän tarpeen sopeuttaa Heat Treatment -liiketoimintaa markkinoiden kysynnän tämänhetkiseen tasoon. Lisäksi ajoneuvolasimarkkinoiden ylikapasiteetti aiheuttaa edelleen haasteita Automotive-liiketoiminnalle. Jatkamme viime vuonna aloitettuja työajanlyhennystoimenpiteitä ja seuraamme tilanteen kehitystä erittäin tarkasti. Services-liiketoiminnassa näkyi piristymistä kolmannella neljänneksellä erittäin hiljaisen toisen neljänneksen jälkeen, mutta palautuminen jäi odotettua hitaammaksi. Tämä johtui pääasiassa edelleen jatkuvista ulkomaanmatkustusta ja tehdasvierailuja koskevista rajoituksista.

Edellisten vuosineljännesten alhaisen tilauskertymän ja joidenkin tilausten lykkääntymisen seurauksena liikevaihtomme laski kaikissa segmenteissä. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 35,9 miljoonaa euroa. Sekä HT- että Automotive-liiketoimintojen laitteiden ja palveluiden heikko kysyntä vaikutti selvästi kannattavuuteemme, joka kuitenkin säilyi kokonaisuutena tyydyttävällä tasolla nopeiden toimenpiteidemme ja synergiaetujen ansiosta. HT-segmentin varaosien ja huoltotöiden kysyntä oli alhaisella tasolla, mutta IG-segmentin palveluiden kysyntä oli hyvä. Emerging Technologies (ET) -segmentin markkinat pysyivät nykyisen kriisin johdosta hiljaisina koko kolmannen vuosineljänneksen ajan, mutta ET jatkoi valikoitujen konsultointihankkeiden kehittämistä yhdessä kumppaniensa kanssa.

Glastonilla on markkinoiden laajin ja monipuolisin lasinjalostustuotteiden ja -palveluiden valikoima. Tämä, yhdistettynä innovaatiojohtajuuteen luo Glastonille vahvan aseman markkinoilla. Pysyäksemme kehityksen eturintamassa olemme vuonna 2020 merkittävästi panostaneet ydinliiketoimintamme teknologiaportfolion sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tämän työn uusimpana tuloksena Glaston esitteli lokakuun puolivälin virtuaalisilla Glasstec-messuilla uuden kuppilaikkateknologian arkkitehtuurilasin reunahiontaan. Tiukemmat turvallisuusmääräykset ja laatuvaatimukset ajavat reunahiotun lasin kysyntää.

COVID-19 -pandemian lyhyen aikavälin liiketoiminnallisten vaikutusten hillitseminen on edelleen keskeinen painopiste toiminnassamme, ja Glaston on valmis ottamaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden sekä yhtiön taloudellisen vakauden turvaamiseksi keväällä toteutetut toimet nopeasti uudelleen käyttöön. Seuraamme jatkuvasti tilanteen kehittymistä, tilauksiamme ja tilauskantaamme sekä yhtiön kassavirtaa ja likviditeettiä.”

Tulosohjeistus

Tulosohjeistus julkaistu 27.10.2020:

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämänhetkinen arvio on, että viimeisen neljänneksen saadut tilaukset paranevat kolmannesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia pienempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arvioon liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

Edelliset näkymät

Tulosohjeistus, julkaistu 6.8.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn  laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämän hetken arvio on, että markkinat elpyvät vähitellen ja että kolmannen ja neljännen neljänneksen saadut tilaukset paranevat toisesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arviointiin liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

Tulosohjeistus, julkaistu 28.4.2020:

GLASTONIN NÄKYMIÄ VUODELLE 2020 TARKENNETTU

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn heikkenevän vuoden 2019 tasolta. Heikon näkyvyyden ja nopeiden markkinaliikkeiden takia heikkenemisen laajuutta ei tässä vaiheessa voida luotettavasti arvioida. Yhtiön tämän hetken arvio on, että toisen ja kolmannen neljänneksen saadut tilaukset tulevat olemaan normaalia alhaisemmalla tasolla. Joidenkin tilauksien toimitusten siirtyminen vaikuttaa lähiajan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Arvioihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti.

Glaston Oyj Abp julkaisi 20.3.2020 pörssitiedotteen, jossa todettiin, että koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia yhtiö perui 11.2.2020 annetun tulosohjeistuksensa. Lisäksi todettiin, että yhtiön vertailukelpoinen EBITA ei todennäköisesti kasva vuonna 2020.

Tulosohjeistus julkaistu 20.3.2020: Glaston Oyj Abp:n vertailukelpoisen EBITAn kasvu vuonna 2020 epätodennäköistä  

Koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Glaston peruu 11.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen, jossa yhtiö arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta.

Heikon näkyvyyden ja voimakkaiden markkinaliikkeiden takia Glaston ei toistaiseksi julkaise uutta ohjeistusta vuodelle 2020. Glaston pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.

Glastonin näkymät julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta (vuoden 2019 vertailukelpoinen pro forma EBITA 12,1 miljoonaa euroa).

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 28.10.2019 Q3/2019 osavuosikatsauksessa)

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle.

Glastonin näkymät 2019, julkaistu 8.8.2019 puolivuosikatsauksessa 2019: 

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa). Taloudelliseen ennusteeseen ja yhtiön arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa.

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat segmentin vuoden 2019 tulokseen. Segmentin liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle ja etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan usea vuoden 2018 lopussa saatu tilaus.

Näkymät vuodelle 2019, julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 12.2.2019:
Yhtiön liiketoiminta on kausiluonteista ja historiallisesti vuoden ensimmäinen neljännes on yleensä heikoin ja viimeinen neljännes vahvin. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan alhaiset johtuen viime vuoden kolmannen neljänneksen ja neljännen neljänneksen alkupuolen uusien tilauksien alhaisesta määrästä.

Glastonin tiedonantopolitiikasta poiketen ja Bystronic glass -yrityskaupan aikataulusta johtuen, Glaston tulee antamaan tietoa koko vuoden 2019 näkymistään myöhemmässä vaiheessa.

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä kaluste ja laiteteollisuuden käyttöön. 

Jotta rakenteemme selkeämmin vastaisi liiketoiminnan dynamiikkaa ja markkina-ajureita muutimme 1.1.2020  yhtiömme konsernirakennetta kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Glaston Heat Treatment Technologies, Glaston Insulating Glass Technologies ja Glaston Automotive & Emerging Technologies. 

Glaston Heat Treatment Technologies

Glastonilla on laaja ja teknologialtaan edistyksellinen valikoima lasinjalostuskoneita lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin sekä näihin liittyviä huolto-, päivitys- ja modernisointipalveluja. Lasinjalostuskoneissa merkittävimmän tuoteryhmän muodostavat tasokarkaisukoneet, ja FC Series™-karkaisulinjalla on vahva asema markkinoilla.

Glastonin  globaalit huoltplavelut vastaavat vaativimpiinkin asiakastarpeisiin ja mahdollistaa asiakkaidemme tuotannon häiriöttömän ja tehokkaan käytön koneiden koko elinkaaren ajan. Kattava palveluverkosto on yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistämme.

Glaston Insulating Glass Technologies

Energiatehokkuus ja tarve parantaa rakennusten energiataloutta vaikuttavat myönteisesti eristyslasiyksiköiden kysyntään.

Huhtikuussa 2019 toteutetun Bystronic glass -yritysoston ansiosta  Glaston voi tarjota asiakkailleen  edistyksellisiä  ratkaisuja ja komponentteja kokonaisiin eristyslasin tuotantolinjoihin asti. Valikoimassa on kaksin- tai kolminkertaiset lasiyksiköt, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksiköiden maksimikoko on 3,30 metriä (korkeus) x 9,0 metriä (pituus).

Glaston Automotive & Emerging Technologies

Ajoneuvoteollisuudessa lasin käyttö on lisääntymässä ja erityisesti ohuen lasin käyttö kasvaa. Tarjoamme kattavia standardoituja tai räätälöityjä ratkaisuja ajoneuvo- sekä kaluste- ja laitelasin esikäsittelyyn sekä näyttölasin jalostukseen esimerkiksi autojen tai kuluttajatuotteiden näyttöjä varten.

Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten älylasit, ovat vahvasti tulossa markkinoille. Strategiamme mukaisesti etsimme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusista lasiteknologioista tavoitteena kehittää ja kaupallistaa innovatiivisia lasiratkaisuja. Emerging Technologies -yksikömme etsii jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kehittyvien lasiteknologioiden alueella.

Tutkimus ja tuotekehitys

Teknologiajohtajuutemme perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Tuotekehitystämme ohjaa yhä syvempää teknologista osaamista vaativien ratkaisujen kehittäminen sekä digitalisaation tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Karkaisukoneiden energiansäästö ja energiankulutuksen optimointi ovat olleet Glastonin tuotekehityksen tärkeimpiä ajureita. Työ on ollut tuloksellista, sillä  esimerkiksi matalaemissiivisten lasien karkaisuprosessissa energiankulutus on laskenut keskimäärin 30 % viimeisten 10 vuoden aikana.

Glaston hyödyntää uutta teknologiaa ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kehittääkseen tuottteistaan entistä parempia, tehokkaampia ja toimintavarmempia. Glaston tuo lasinvalmistukseen uusia sensori-, prosessointi-, liityntä- ja pilvipalveluteknologioita. Hyödyntämällä pilvipalveluita ja IIoT:n tarjoamia mahdollisuuksia autamme asiakkaitamme käyttämään koneitaan mahdollisimman tehokkaasti.

Glaston on ollut mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodesta 2015 lähtien. Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta elektokromista älylasiteknologiaa, joka antaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden säätää esimerkiksi rakennukseen tai autoon tulevan lasin lämmön- ja valon läpäisevyyden tarkasti sekä nopeasti. Lisäksi etuna jo markkinoilla oleviin ratkaisuihin nähden on huomattavasti alhaisemmat tuotantokustannukset.

Innovaatioiden lisäämiseksi ja uusien digitalisaation tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi Glaston järjesti kesällä 2017 lasiteollisuuden ensimmäisen startup-tapahtuman, Step Changen. Step Change pyrkii edistämään toimialan kehitystä ja tapaamisia uusien innovoijien, potentiaalisten kumppanien, asiakkaiden ja sijoittajien välillä. Yhtiö järjesti toisen Step Change -tapahtuman kesäkuussa 2019 Glass Performance Days -konferenssin yhteydessä. Glass Performance Days on foorumi, joka on omistettu maailmanlaajuisen lasiteollisuuden kehittämiseen.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Tasolasimarkkinoiden ennustetaan kasvavan keskimäärin +4,3 % (CAGR) vuosina 2016-2021*)
 • Glastonin ja Bystronic glassin toisiaan täydentävä tarjoama ja markkina-asema tuo kilpailuetua sekä mahdollisuuden tarjota laajemmalle asiakaskunnalle monipuolisempi koneiden ja palveluiden valikoima

 

*) Lähde: The Freedonia Group, 2018

 

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia
 • Yhtiön suurempi koko mahdollistaa T&K-panostusten riittävän tason teknologiajohtajuuden turvaamiseksi
 • Asennetun konekannan laajentaminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia elinkaaripalveluihin
 • Bystronic glassin yritysosto vahvistaa myyntimixiä kasvattaen huoltopalveluista ja varaosista saatavien tulojen osuutta
 • Lisäpotentiaalia laajentamalla huoltopalvelujen päivitystarjontaa kolmansien osapuolten laitteisiin, uusista ansaintamalleista sekä Emerging Technologies -tuotealueen mahdollisesta kasvusta
 • Uusi strategia, joka perustuu yhdistetyn yhtiön vahvuuksiin
 • Synergiaetuja useista lähteistä, kuten kustannussynergioista ja yleisistä toimintaa tehostavista toimenpiteistä
 • Parhaiden käytäntöjen implementoiminen Glastonista Bystronic glassin liiketoiminnan puolelle tukee edelleen yhtiön rahavirtaprofiilia

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta