Factsheet

Strategia, taloudelliset tavoitteet ja ei-taloudelliset tavoitteet

Glaston on 5.8.2021 julkaissut päivitetyn strategiansa, taloudelliset tavoitteensa sekä uudet ei-taloudelliset tavoitteensa.

Keskeisiä tavoitteita ovat selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus perustuen Glastonin omiin strategisiin hankkeisiin sekä odotettuun markkinakasvuun.

Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia, ja Glastonin tavoitteena on ylittää selvästi tämä markkinakasvu. Keskeisiä strategisia kehityshankkeita liikevaihdon ja kannattavuuden parantamiseksi on määritetty kaikilla Glastonin liiketoiminta-alueilla sekä palveluliiketoiminnassa. Näitä hankkeita tukevat konsernin laajuiset kulmakivihankkeet, joiden tavoitteena on parantaa kaupallisen ja operatiivisen toiminnan erinomaisuutta.

Glastonin ydinteknologiat ja elinkaariratkaisut ovat edelleen strategian keskiössä. Yhtiö aikoo kasvattaa markkinaosuutta kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Toimialansa edelläkävijänä Glaston suunnittelee lisäävänsä investointeja innovaatioihin ja kehitykseen. Lisäksi Glaston jatkaa toimia toimialan digitalisaation edistämiseksi. Kannattavuuden paranemista tukevat liikevaihdon kasvu, optimaalinen tuotevalikoima sekä tuottavuuden parantaminen.

Strategian yhteydessä määritetyn uuden vision mukaisesti Glaston haluaa johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä innovatiivisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Yhtiön päämääränä on edelleen rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla.

Koska lasinjalostusteknologioiden toimiala on edelleen hajanainen, Glaston on jatkossakin kiinnostunut olemaan mukana toimialan konsolidoitumisessa.

 

Kuuntele toimitusjohtaja Anders Dahlblomin CMD-esitys strategiasta.

Glastonin uudet taloudelliset tavoitteet 2021–2025 ovat: 

 • Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää selvästi tavoiteltavan kohdemarkkinan  yli 5 %:n kasvun (addressable equipment market) (1   
 • Vertailukelpoinen EBITA on 10 % strategiakauden lopussa (2 
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on 16 % strategiakauden lopussa (3

 

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi Glaston on asettanut seuraavat uudet kestävää liiketoimintaa edistävät ei-taloudelliset strategiset tavoitteet:

 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40.
 • Konsernin laajuinen työturvallisuustavoite: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa  (mitattuna tapaturmataajuudella, LTA).
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta).
 • Glastonin CO2 -päästöt (Scope 1 + 2) (4 suhteessa liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasoa pienemmät. Vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästöt olivat 2 777 hiilidioksiditonnia liikevaihdon ollessa 170,1 miljoonaa euroa.

 

1) Glastonin arvio euroina. Glastonin tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025. Tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvuvauhdin odotetaan ylittävän maailmanlaajuisen tasolasimarkkinan kasvun, jonka odotetaan olevan 3–4 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025 Grand View Research, 2021, mukaan.
Glastonin tuotevalikoima on suunnattu sellaisiin tasolasin loppukäyttötarkoituksiin, jotka kasvavat keskimääräistä nopeammin (esim. eristyslasi). Kohdemarkkinat sisältävät myös asiakkaiden korvausinvestoinnit koneiden käyttöiän päätyttyä. Kaudella 2021–2025 korvausinvestoinnit johtuvat tuottavuuden kasvusta, mikä johtuu erityisesti automaatiosta sekä teknologian ja lainsäädännön muutoksista. Myös inflaatio selittää osan volyymi- ja europohjaisten markkina-arvioiden eroista.
2) Laskentakaava: Vertailukelpoinen EBITA: Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, ilman kauppahinnan allokaatiota ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
3) Laskentakaava: Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo
4) Scope 1 päästöt: Suorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka aiheutuvat Glastonin hallinnassa olevista tai omistamista lähteistä (esim. polttoöljyyn, dieseliin ja maakaasuun liittyvät päästöt).
Scope 2 päästöt: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka liittyvät sähkön, lämmön ja jäähdytyksen hankintaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Anders Dahlblom tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksessa:

”Kolmannella vuosineljänneksellä uusien tilausten määrä nousi 36 % 45,4 miljoonaan euroon. Eniten elpymistä tapahtui Heat Treatment -liiketoiminnassamme, jonka vertailukauden tilaukset olivat hyvin alhaiset koronapandemiasta johtuen. Tammi-syyskuun saadut tilaukset olivat yhteensä 158,5 miljoonaa euroa, mikä ylitti jo koko vuoden 2020 tilauskertymätason.  Edellisten vuosineljännesten vahva tilauskertymän kasvu vaikutti suotuisasti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,4 miljoonaa euroa, joka oli 29 % enemmän edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA parani huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna (+145 %) korkeamman liikevaihdon ja myös synergiaetujen ja Heat Treatment -liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin ansiosta. Vertailukelpoinen EBITA oli 3,2 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali oli 6,9 %, mikä on korkein saavuttamamme neljännesvuosittainen marginaali uudelle Bystronic glass-liiketoiminnan sisältävälle Glastonille.

Strategiamme vuosille 2021−2025 saatiin valmiiksi elokuussa, ja sen tavoitteena on selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus. Tällä hetkellä käynnissä on useita strategisia kehityshankkeita. Yksi niistä keskittyy yhteisiin johtamisperiaatteisiin, joilla on merkittävä rooli strategiamme toteuttamisessa ja sen sisällyttämisessä osaksi jokapäiväistä työntekoamme. Työturvallisuus on korkealla agendallamme ja olemme asettaneet konsernin laajuisen työturvallisuustavoitteen: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Saavuttaaksemme tämän tavoitteen pitää meidän integroida turvallisuus osaksi toimintatapojamme, ja turvallisuuden kehittämiseksi ja johtamiseksi olemme perustaneet eri funktioiden edustajista koostuvan turvallisuustyöryhmän. Toinen strateginen kehityshanke on Menestys innovoimalla asiakkaiden kanssa, joka keskittyy Glastonin teknologiajohtajuuden vahvistamiseen integroimalla asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen saumattomasti yhteen nopeamman innovaatio- ja kehitystyön kanssa. Strategisena painopistealueenamme on kestävä liiketoiminta. Kehitämme kestävän liiketoiminnnan toimintaohjelmaamme järjestelmällisesti ja olemme luoneet johtamisrakenteet ja selkeät vastuut kestävän liiketoiminnan käytäntöjen toteuttamiseksi Glastonilla. Lisäksi teemme kestävän liiketoiminnan kehitystyötä luodaksemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja täyttääksemme jatkuvasti kasvavat sidosryhmien odotukset ja lainsäädännön vaatimukset.

Toimitusketjuihin liittyvät häiriöt jatkuivat tällä vuosineljänneksellä johtaen eräiden komponenttien toimitusaikojen pidentymiseen ja raaka-aineiden hintojen, rahtikustannusten ja logistiikan saatavuusongelmien kasvuun. Tilanteen hallinta vaatii päivittäin ylimääräistä työtä työntekijöiltämme, ja sillä on ollut jonkin verran vaikutusta liikevaihdon ajoitukseen erityisesti varaosien kohdalla. Emme odota näiden haasteiden häviävän lähiaikoina, minkä vuoksi keskitymme vahvasti toimitusketjun häiriöiden vähentämiseen. Haluamme pitää lupauksemme asiakkaillemme ja siksi työskentelemme Glastonilla sinnikkäästi, jotta voimme reagoida nopeasti ja pitää kiinni luvatuista toimitusajoista.

Lähes kahden vuoden tauon jälkeen meillä oli vihdoin mahdollisuus tavata asiakkaitamme kasvotusten kahdessa messutapahtumassa: syyskuun puolivälissä Glassbuild America -messuilla Atlantassa ja lokakuussa VITRUM-messuilla Milanossa. Messuille osallistuminen oli minulle erittäin tärkeä kokemus, sillä pääsin vihdoinkin tapaamaan henkilökohtaisesti useita glastonlaisia sekä lukuisia asiakkaita. Sekä me yrityksenä että asiakkaamme arvostimme kovasti tapahtumien järjestämistä, niiden aktiviteettitasoa ja messuosastollamme käytyjä mielenkiintoisia keskusteluja, vaikka kävijämäärät olivat pienempiä kuin COVID-19:ää edeltävänä aikana.

Positiivinen kehitys lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologioiden ristiinmyynnissä on jatkunut, mistä esimerkkinä on lähes viiden miljoonan euron sopimus, jonka teimme amerikkalaisen asiakkaan kanssa. Tuoteyhdistelmä heijastelee tarvetta kehittyneille lasinjalostusteknologioille, mikä on seurausta liikekiinteistöjen rakentamista koskevien turvallisuus- ja laatumääräysten tiukkenemisesta. Tämä on kasvava trendi, joka näkyy monilla markkina-alueillamme.

Katsastuskaudella yleinen luottamus talouteen kasvoi lisäten investointeja ja asiakkaidemme liiketoiminnan aktiviteettia. Odotamme asiakasaktiviteetin pysyvän hyvällä tasolla vuoden 2021 viimeiselläkin neljänneksellä.”

Tulosohjeistus

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 PYSYVÄT ENNALLAAN
(julkaistu tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksessa 28.10.2021)

Saadut tilaukset elpyivät selvästi tammi-syyskuun aikana, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Ennätyssuuren toisen neljänneksen tilauskertymän jälkeen kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä palautui odotetusti COVID-19:ää edeltävälle tasolle.

Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana. Lyhyellä aikavälillä ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden rakenteellisista muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Yleisesti ottaen näkymät ovat normaalia epävarmempia, mikä johtuu komponenttien hintojen noususta ja pidemmistä toimitusajoista.

Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja vertailukelpoinen EBITA nousee 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

Edelliset näkymät

Tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksessa 5.8.2021 julkistetut näkymät:
GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄ VUODELLE 2021

Saatujen tilausten voimakas elpyminen vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Vuoden 2021 alun alhainen tilauskanta (20 % alhaisempi kuin edellisenä vuonna) vaikutti Glastonin liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liiketulokseen tammi−kesäkuussa 2021. Ensimmäisen vuosipuoliskon vahva tilauskertymän kasvu vaikuttaa kuitenkin positiivisesti vuoden 2021 toisen puoliskon kehitykseen.
Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan. Loppuvuonna tilauskertymän odotetaan kuitenkin palaavan COVID-19:a edeltäville tasoille ennätyksellisen toisen vuosineljänneksen jälkeen. Lyhyellä aikavälillä ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden rakenteellisista muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Näkymiin liittyy normaalia enemmän epävarmuutta, johtuen komponenttien hinnan noususta ja pidemmistä toimitusajoista sekä mahdollisesti edelleen jatkuvista matkustusrajoituksista.
Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja tarkentaa näkymiään koskien vertailukelpoista EBITA:a, jonka arvioidaan nousevan 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa. (Edelliset näkymät: Glaston Oyj Abp arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta vuonna 2021.)

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 ENNALLAAN

Julkaistu 29.4.2021 tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksessa.

Saatujen tilausten voimakas elpyminen vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä ja elpymisen jatkuminen vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä ennakoivat sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Glastonin tilauskanta oli vuoden 2021 alkaessa 20 prosenttia alhaisempi edellisvuoteen verrattuna, mikä vaikuttaa liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tilauskertymän elpyminen vaikuttaa positiivisesti vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Glaston odottaa hyvää kehitystä lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoilla, mutta markkinoiden näkyvyys on edelleen normaalia lyhyempi johtuen COVID-19-pandemiasta ja sen vaikutuksista talouden aktiviteettiin, investointeihin ja matkustusrajoituksiin. Ajoneuvolasin jalostusteknologian kysyntä on volatiilia ja epävarmaa COVID-19:n, markkinoiden rakennemuutosten ja ajoneuvojen toimitusketjun häiriöiden vuoksi.

Koska positiivisen markkinakehityksen odotetaan jatkuvan, Glaston Oyj Abp arvioi liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan edellisvuoden tasosta vuonna 2021. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Julkaistu 9.2.2021 tilinpäätöstiedotteessa.

Tilausten voimakas elpyminen vuoden 2020 loppua kohti ja markkinaympäristön jatkuminen positiivisena vuoden 2021 ensimmäisinä viikkoina ennakoivat sekä kone- että palveluliiketoiminnalle positiivista kehitystä koko vuodelle. Vuoden 2020 heikommasta tilauskertymästä johtuen Glastonin tilauskanta oli vuoden 2021 alkaessa 20 % alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Tämä vaikuttaa Glastonin liikevaihtoon ja vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Markkinoiden elpymisen nopeuteen ja laajuuteen liittyvä epävarmuus on edelleen normaalia suurempaa johtuen COVID-19-pandemiasta ja sen vaikutuksista talouskehitykseen, investointeihin ja matkustusrajoituksiin.

Koska markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan, Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2021 liikevaihdon ja vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2020 tasosta. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN
julkaistu Q3/2020 osavuosikatsauksessa 27.10.2020:

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämänhetkinen arvio on, että viimeisen neljänneksen saadut tilaukset paranevat kolmannesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia pienempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arvioon liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

 

Tulosohjeistus, julkaistu 6.8.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn  laskevan vuoden 2019 tasosta. Yhtiön tämän hetken arvio on, että markkinat elpyvät vähitellen ja että kolmannen ja neljännen neljänneksen saadut tilaukset paranevat toisesta neljänneksestä, mutta pysyvät edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Vuotta 2019 alhaisempi tilauskertymä ja palveluliiketoiminnan normaalia alhaisempi volyymi vaikuttavat liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020. Arviointiin liittyy edelleen epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua nopeasti riippuen COVID-19 -pandemian ja yleisen taloudellisen ilmapiirin kehittymisestä.

Tulosohjeistus, julkaistu 28.4.2020:

GLASTONIN NÄKYMIÄ VUODELLE 2020 TARKENNETTU

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITAn heikkenevän vuoden 2019 tasolta. Heikon näkyvyyden ja nopeiden markkinaliikkeiden takia heikkenemisen laajuutta ei tässä vaiheessa voida luotettavasti arvioida. Yhtiön tämän hetken arvio on, että toisen ja kolmannen neljänneksen saadut tilaukset tulevat olemaan normaalia alhaisemmalla tasolla. Joidenkin tilauksien toimitusten siirtyminen vaikuttaa lähiajan liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Arvioihin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, ja tilanne saattaa muuttua hyvinkin nopeasti.

Glaston Oyj Abp julkaisi 20.3.2020 pörssitiedotteen, jossa todettiin, että koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia yhtiö perui 11.2.2020 annetun tulosohjeistuksensa. Lisäksi todettiin, että yhtiön vertailukelpoinen EBITA ei todennäköisesti kasva vuonna 2020.

Tulosohjeistus julkaistu 20.3.2020: Glaston Oyj Abp:n vertailukelpoisen EBITAn kasvu vuonna 2020 epätodennäköistä  

Koronavirustilannetta seuranneen maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen merkittävän heikentymisen ja yhtiön liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden nopeiden muutosten takia Glaston peruu 11.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen, jossa yhtiö arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta.

Heikon näkyvyyden ja voimakkaiden markkinaliikkeiden takia Glaston ei toistaiseksi julkaise uutta ohjeistusta vuodelle 2020. Glaston pyrkii täsmentämään näkymiään vuodelle 2020 kun vaikutuksia voidaan luotettavammin arvioida.

Glastonin näkymät julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 11.2.2020:
GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta (vuoden 2019 vertailukelpoinen pro forma EBITA 12,1 miljoonaa euroa).

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 28.10.2019 Q3/2019 osavuosikatsauksessa)

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa).

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuivat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin toteutunutta liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin tulos painottuu toiselle vuosipuoliskolle.

Glastonin näkymät 2019, julkaistu 8.8.2019 puolivuosikatsauksessa 2019: 

Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa). Taloudelliseen ennusteeseen ja yhtiön arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa.

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat segmentin vuoden 2019 tulokseen. Segmentin liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle ja etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan usea vuoden 2018 lopussa saatu tilaus.

Liiketoiminta-alueet

Glaston-konserni kehittää, valmistaa ja myy koneita ja niihin liityviä palveluja lasinjalostajille. Nämä jalostavat ja myyvät laseja rakennus-, ajoneuvolasi-, aurinkoenergialaite- sekä kaluste ja laiteteollisuuden käyttöön. 

Jotta rakenteemme selkeämmin vastaisi liiketoiminnan dynamiikkaa ja markkina-ajureita muutimme 1.1.2021  yhtiömme konsernirakennetta kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Glaston Heat Treatment Technologies, Glaston Insulating Glass Technologies ja Glaston Automotive & Display Technologies. 

Glaston Heat Treatment Technologies

Glaston tarjoaa laajan ja teknisesti edistyksellisen valikoiman lasin lämpökäsittelykoneita, huolto-, päivitys-ja modernisointipalveluita sekä varaosia lasin tasokarkaisuun, taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja laminointiin.

Glaston on markkinoiden tunnetuin lasinkarkaisukoneiden valmistaja ja nopeiten kasvava laminointilinjojen valmistaja. Laaja ja vahva prosessiosaaminen erottaa meidän kilpailijoistamme, mikä mahdollistaa kykymme tarjota asiakkaillemme edistyksellisintä teknologiaa alhaisimmilla tuotantokustannuksilla.

Lisätietoa tuotteistamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Glaston Insulating Glass Technologies

Glaston tarjoaa räätälöityjä ja joustavia eristyslasin valmistusratkaisuja vaativimpiinkin asiakastarpeisiin. Glastonilla on yli 25 vuoden kokemus ”warm edge” -teknologian johtavana kehittäjänä ja TPS® (Thermo Plastic Spacer) -välilistaratkaisun keksijänä.

Eristyslasin kysyntää vauhdittaa rakennusten kasvavat energiatehokkuusvaatimukset. Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Glaston Automotive & Display Technologies

Glaston on johtava toimija ajoneuvolasien esikäsittelylinjojen markkinassa yli 40 prosentin markkinaosuudellaan. Tarjoamme sekä vakiotuotteita sekä räätälöityjä ratkaisua ajoneuvo- ja näyttölasien jalostamiseen aina raakalasista lopputuotteeseen asti.

Ajoneuvoteollisuudessa lasin käyttö sekä ajoneuvojen ulko- että sisäpinnoissa on kasvussa. Uudet lasityypit sekä lasiin liittyvät toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimukset lisäävät lasin prosessoinnin monimuotoisuutta sekä laatuvaatimuksia.

Tuotevalikoimamme löytyy Products-osiosta englanniksi.

Tutkimus ja tuotekehitys

Glaston on toimialansa edelläkävijä, joka tunnetaan lasialalla teknologiajohtajuudesta sekä korkeasta laadusta. Asemamme on erityisen vahva teknologisesti vaativimpien tuotteiden kehittäjänä. Tuotekehitystä teemme  tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden, kuten tutkimuslaitosten, yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Glastonin kehittämät edistyksellisimmät lasinjalostuskoneet ovatkin nousseet standardien asemaan monessa maassa. Hallussamme on patentit kaikkiin merkittäviin ratkaisuihimme.

Tuotekehityksen kärjessä ovat uudet digitaaliset ja IoT-pohjaiset tuotteet, jotka mahdollistavat siirtymisen kohti täysin automatisoitua lasin prosessointia.

Glaston osallistui teollisuuden koneoppimishanke MIDAS:iin, jossa kehitettiin ja otettiin käyttöön useita tekoälysovelluksia karkaisuprosessin laadun ja hallinnan parantamiseksi. Tekoälykehityksen pohjan luo Glaston Insight -palveluun lähes 200 karkaisukoneesta kerätty data. Tälle alustalle Glaston kehittää uusia teknologioita kuten syväoppivia neuroverkkoja, joilla lisätään karkaisuprosessin automatisointia sekä luodaan ennakoivan huollon toiminnallisuuksia.

Kehittyvät lasiteknologiat ja lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten esimerkiksi älylasit, ovat yhä vahvemmin tulossa markkinoille, ja esimerkiksi älylasituotteiden energiansäästöpotentiaali lisää niiden kysyntää entisestään. Glaston tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden tuotantoon sekä aurinkoenergiasovelluksiin.

Glaston on ollut mukana kalifornialaisessa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodesta 2015 lähtien. Heliotrope Technologies kehittää markkinoille uutta elektokromista älylasiteknologiaa, joka antaa loppukäyttäjälle mahdollisuuden säätää esimerkiksi rakennukseen tai autoon tulevan lasin lämmön- ja valon läpäisevyyden tarkasti sekä nopeasti.

 

Lue lisää tärkeimmistä innovaatioistamme tästä.

Miksi sijoittaa Glastoniin?

 • Globaalit megatrendit tukevat Glastonin tuotteiden kysyntää
 • Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia, ja Glastonin tavoitteena on ylittää selvästi tämä markkinakasvu.

 

*) Lähde: Glastonin arvio

 • Pitkä historia lasinjalostuslaitteiden kehittämisestä
 • Teknologiajohtajuus perustuu jatkuvaan, asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, jolloin voimme tuoda jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin
 • Tuotekehityksen keskiössä on digitalisaatio, joka mahdollistaa siirtymisen kohti automaattista lasin prosessointia

Toimialansa innovatiivisena edelläkävijänä Glaston pyrkii edelleen johdattamaan toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Suurin osa Glastonin liiketoiminnasta kohdistuu arkkitehtuurisegmentissä toimiviin asiakkaisiin. Yhtiön tuotteiden keskeiset teknologiat mahdollistavat rakennusten energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen.

Yritysostot -ja myynnit

AjankohtaYhtiö/toimialaTapahtumaKuvaus
1981Tamglass OyOstoKyro hankkii omistukseensa vuonna 1970 perustetun Tamglass Oy:n koko osakekannan. 54,7 miljoonan markan liikevaihtoa tekevän Tamglassin viennin osuus on jo 93 %, ja henkilöstöä yhtiöllä on 148. Kyrosta tulee oston myötä monialayhtiö.
1985TecnomenOstoKyro laajentaa elektroniikkatoimiaan ostamalla Tamglassille automaatio- ja ohjausjärjestelmiä toimittavan Tecnomenin, joka toimii jo myös telekommunikaatioalalla.
1986Yhtiön metsänomistus ja sähkönjakelutoimialaMyyntiYhtiö myy koko metsäomistuksensa Suomi-Salamalle ja sähkön paikallisjakeluverkostonsa Oy Nokia Ab:lle.
1995Yhtiön metsäteollisuustoimialaMyyntiKyro myy metsäteollisuustoimialansa Metsä-Serla Oy:lle keskellä koko toimialan suurta myllerrystä.
1996Cattin MachinesOstoTamglass-ryhmään ostetaan sveitsiläinen turvalasikonevalmistaja Cattin Machines.
2002Finton OyOstoTamglass-ryhmän lasinjalostusliiketoiminta täydentyy lahtelaisella parvekelasivalmistaja Finton Oy:llä.
2002Uniglass OyOstoTamglass-ryhmän koneliiketoiminta täydentyy tamperelaisella tasokarkaisukonevalmistajalla Uniglass Oy:llä.
2003Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A. ja Glasto Holding B.V. sekä Suomen Lämpölasi OyOstoKyro Oyj Abp osti italialaisen Z. Bavelloni Immobiliare S.p.A.:n ja hollantilaisen Glasto Holding B.V.:n kaikki osakkeet sekä enemmistöosuuden eristyslasielementtejä valmistavasta Suomen Lämpölasi Oy:stä. Tamglassin ja Bavellonin muodostamasta Glaston Technologiesista tulee maailman suurin lasinjalostuskonealan kokonaistoimittaja. Lisäksi lasinjalostuksen tarjonta laajenee Suomen suurimmaksi.
2005Vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintaMyyntiKonserni myy vuoden lopussa vesivoiman ja kaukolämmön jakeluliiketoimintansa.
2007EnergiatoimialaMyyntiKyro myy energiatoimialansa M-real Oyj:lle.
2007A+W Software AG GroupOstoGlaston ostaa saksalaisen A+W Software Groupin, josta muodostuu Glastonin kolmas liiketoiminta-alue, Software Solutions.
2009Tamglass Lasinjalostus Oy:n eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Lasinjalostus Oy myy eristys- ja arkkitehtuurilasin jalostustoiminnot INTERPANE Glass Oy:lle.
2010LasinjalostustoiminnotMyyntiGlaston Oyj Abp:n yhteisyritys, lasinjalostusyhtiö INTERPANE Glass Oy:n myynti Rakla Finland Oy:lle.
2013A+W Software GmbHMyyntiMyyty Constellation Software Inc:in tytäryhtiölle Friedman Corporationille.
2014GlassrobotsOstoGlaston ostaa teollisoikeudet kaikkiin Glassrobots-tuotteisiin.
2015EsikäsittelykoneliiketoimintaMyyntiGlaston Italy S.p.A:n osakekannan myynti Glaston Italy S.p.A:n paikalliselle johdolle.
2017Esikäsittelykoneliiketoiminta Yhdysvalloissa ja KanadassaMyyntiGlaston jatkaa Bavelloni-esikäsittelykoneiden jälleenmyyjänä Meksikossa, Singaporessa ja Brasiliassa
2018TyökaluliiketoimintaMyyntiTyökaluliiketoiminnan myynti Bavelloni S.p.A:lle
2019Bystronic glassOstoGlaston ostaa Bystronic Maschinen AG:n ja Bystronic Lenhardt GmbH:n tytäryhtiöineen (”Bystronic glass”) Conzzeta Groupilta