GLASTON OYJ ABP     PÖRSSITIEDOTE     15.2.2024 klo 8.25

Glastonin hallitus on hyväksynyt muutetun liikevaihtotavoitteen ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoitteen sekä pidennetyn strategisten tavoitteiden tavoitejakson.

Elokuussa 2021 tehdyn edellisen strategiapäivityksen jälkeen maailmantaloudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja Glastonin tavoiteltavat kohdemarkkinat alkoivat heikentyä vuonna 2023. Näiden muutosten vuoksi strategisten tavoitteiden saavuttamiseen suunniteltua aikaa on pidennetty vastaamaan tämänhetkisiä odotuksia. Glaston on muuttanut strategisten tavoitteiden saavuttamisen aikataulua vuodesta 2025 keskipitkään aikaväliin (3−5 vuotta) lukuun ottamatta päästövähennystavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2032 mennessä.

Glaston on myös päivittänyt liikevaihtotavoitettaan hieman ja odottaa keskimääräisen vuosikasvun ylittävän lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun. Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) -tavoite on jatkossa yli 16 %. Tavoitteena on edelleen, että vertailukelpoinen EBITA on 10 %.

Tällä hetkellä Glaston arvioi, että arkkitehtuurilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvu palautuu vähitellen vuoden 2023 -6 %:sta noin 5 %:iin vuosien 2025−2026 aikana. Liikenne-, näyttö- ja aurinkopaneelilasin jalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan odotetaan kasvavan yli 5 % vuosittain.

”Strategiamme toteuttamisen ensimmäisinä vuosina painopiste on ollut kilpailukykyisen tarjonnan kehittämisessä ja lanseeraamisessa markkinoille, ja investointimme asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteetin parantamiseen alkavat tuottaa tulosta. Jatkamme tarjontamme kehittämistä kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi ja keskitymme samalla entistä enemmän kasvattamaan elinkaarenaikaista liikevaihtoa, hyödyntämään maailmanlaajuisia mittakaavaetuja sekä parantamaan edelleen toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Uskomme, että strategisten toimenpiteiden priorisointi, asiakaskokemukseen keskittyminen ja kestävä kehitys teknologian ja prosessien kehittämisen ytimessä antavat meille hyvät edellytykset saavuttaa strategiset tavoitteemme”, sanoo Glaston Oyj Abp:n väliaikainen toimitusjohtaja Antti Kaunonen.

 

Tähtäimessä kasvu ja kannattavuus

Megatrendit tukevat edelleen Glastonin liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutos, energiatehokkaiden ratkaisujen lisääntynyt kysyntä ja kasvava paine tuottaa uusiutuvaa energiaa ovat osa-alueita, joille Glastonilla on hyvät edellytykset tarjota ratkaisuja. Nämä megatrendit edistävät etenkin Glastonin eristyslasiteknologioiden kysyntää. Aurinkoenergiamarkkinoiden kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi Glaston on tuonut markkinoille CHF Solar -tuotesarjan aurinkopaneelilasin prosessointiin, ja ensimmäisiä linjoja ollaan parhaillaan asentamassa asiakkaalle.

Elokuun 2021 jälkeen Kiinan markkinatilanne on muuttunut pääasiassa arkkitehtuurilasin markkinoiden hidastumisen vuoksi. Aurinkopaneeli- ja ajoneuvolasimarkkinoiden vahvasta kasvusta huolimatta markkinoilla vallitsee yleinen epävarmuus. Vuonna 2023 Kiinan osuus Glaston-konsernin liikevaihdosta laski 8 %:iin (12 % vuonna 2022), kun taas Kiinan tilauskertymä on selvästi elpynyt edellisten vuosineljännesten aikana, koska strategiset investoinnit ja Kiinan operatiivisen rakenteen kehittäminen ovat alkaneet tuottaa tulosta. Glaston näkee edelleen Kiinan kasvumarkkinana valikoitujen tuotteiden osalta ja hakee lisää kasvumahdollisuuksia Kiinassa valmistetuille tuotteille useilla muilla hintatietoisilla maantieteellisillä alueilla. 

Teknologiajohtajana Glaston aikoo jatkaa investointeja tuotekehitykseen vastaavalla tasolla kuin vuonna 2023, jolloin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus liikevaihdosta oli 4,2 %. Kehitysprojekteja priorisoidaan kasvu- ja katepotentiaalin, asiakkaiden ja markkinoiden erityistarpeiden sekä Glastonin kestävän kehityksen  etenemissuunnitelman perusteella. Lisäksi eristyslasilinjojen tuotantokapasiteetin laajennustarvetta arvioidaan vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Uusien innovatiivisten ja teknisesti kehittyneiden tuotteiden lisäksi Glastonin asiakkaat odottavat tuotteilta pitkää elinkaarta, minkä mahdollistaa Glastonin maailmanlaajuinen palvelutuotteiden tarjooma. Asiakastyytyväisyys Net Promoter Score -suositteluindeksillä mitattuna on erittäin hyvällä tasolla ja ylittää tavoitteen, joka on yli 40. Palautteen määrää ja prosessia kehitetään edelleen kattamaan asiakkaan koko elinkaaren uusien koneiden toimituksista huoltotoimiin vuodesta 2024 alkaen.

Glaston on investoinut tulevaisuudessa tarvittaviin kyvykkyyksiin ja myös tehnyt organisaatioonsa muutoksia, joiden tavoitteena on nopeuttaa strategian toteuttamista ja parantaa asiakaskokemusta markkinoiden kehitykseen mukautuvilla elinkaariratkaisuilla. Yhtiö jatkaa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimiaan kehittämällä edelleen kaupallista osaamista sekä hyödyntämällä parempaa tehokkuutta ja maailmanlaajuisia mittakaavaetuja.

Maailmanlaajuisen läsnäolon parempi hyödyntäminen hankinnassa sekä toimitusketjun ja innovaatioportfolion hallinnassa edistävät kustannustehokkuutta. Konserninlaajuisia kulmakivihankkeita vahvistetaan myös toiminnallisen menestyksen edistämiseksi, ja jotta ne tukevat vahvemmin liiketoiminta-alueiden suunniteltuja kasvutavoitteita.

Koska lasinjalostusteknologioiden toimiala on edelleen pirstaloitunut, Glaston on jatkossakin kiinnostunut olemaan mukana toimialan konsolidoitumisessa ja strategisissa kumppanuuksissa.

 

Glastonin kestävä liiketoiminta

Osaavat ja sitoutuneet työntekijät ovat avainasemassa Glastonin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin tärkeyttä nostetaan jatkuvasti esiin. Työntekijöiden sitoutumisastetta koskevan tavoitteen, yli 75 (100:sta), saavuttamiseksi keskitytään erityisesti osaamisen kehittämiseen sekä osallistavan kulttuurin luomiseen jatkuvan vuoropuhelun ja palautteen avulla.

Glastonin konserninlaajuinen tavoite on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuodesta 2021 lähtien tässä on edistytty hyvin, mutta parantamisen varaa on yhä ja turvallisuuskulttuurin edistäminen jatkuu.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaikuttaa lasinjalostukseen voimakkaasti. Energiatehokkaampien, ympäristön kannalta kestävämpien ja turvallisuusvaatimukset täyttävien lasiratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Glaston panostaa jatkossakin kykyynsä edistää lasiteollisuuden arvoketjun ilmastotyötä.

Vuonna 2022 Glaston saavutti ensimmäiset päästövähennystavoitteensa scope 1- ja scope 2 päästöjen osalta. Marraskuussa 2023 Glaston asetti uudet tieteeseen perustuvat päästötavoitteet, jotka sisältävät suorien scope 1- ja scope 2 päästöjen ja erityisesti epäsuorien scope 3 päästöjen vähentämisen vuoteen 2032 mennessä. Glaston on toimittanut tavoitteet Science Based Targets aloitteelle vahvistettaviksi ja arvioi, että lopulliset vahvistetut tavoitteet julkaistaan vuoden 2024 toisella puoliskolla.

 

Glastonin strategiset tavoitteet keskipitkälle aikavälille (3–5 vuotta):

-          Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää tavoiteltavien kohdemarkkinoiden kasvun

-          Vertailukelpoinen EBITA 10 %

-          Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 16 %

-          Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40. 2023: 62

-          Konserninlaajuinen tavoite nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa, kehitystä mitataan miljoonaa työtuntia kohden (LTIFR). 2023: 6,3

-          Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta). 2023: 70

-          Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet:

  • Puolittaa absoluuttiset scope 1- ja scope 2 kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2032 mennessä, verrattuna lähtövuoteen 2022 (1 491 tCO2e). 2023: 1 238 tCO2e
  • Scope 3 –kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetin vähentäminen 58 prosenttia suhteutettuna myytyyn lasinjalostuskapasiteettiin (m2) vuoteen 2032 mennessä. Lähtövuosi 2022: 0,0043 tCO2/m2. Vuoden 2023 scope 3 tiedot julkaistaan vuoden 2023 vuosikertomuksessa

 

Glaston Oyj Abp
Hallitus

 

Lisätietoja:
Antti Kaunonen, väliaikainen toimitusjohtaja, puh. +358 10 500 500
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, puh. +358 10 500 500

Glaston Oyj Abp
Pia Posio, viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 500 5076Glaston lyhyesti
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, liikenne-, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Glaston on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Glastonilla on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset mediat, glaston.net