Glaston Oyj Abp            PÖRSSITIEDOTE                 5.8.2021 klo 12.45

Glastonin hallitus on hyväksynyt päivitetyn strategian ja keskeiset tavoitteet vuosille 20212025. Keskeisiä tavoitteita ovat selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus perustuen Glastonin omiin strategisiin hankkeisiin sekä odotettuun markkinakasvuun.

Glastonin lasinjalostuslaitteiden tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan strategiakaudella vuosittain keskimäärin yli 5 prosenttia, ja Glastonin tavoitteena on ylittää selvästi tämä markkinakasvu. Keskeisiä strategisia kehityshankkeita liikevaihdon ja kannattavuuden parantamiseksi on määritetty kaikilla Glastonin liiketoiminta-alueilla sekä palveluliiketoiminnassa. Näitä hankkeita tukevat konsernin laajuiset kulmakivihankkeet, joiden tavoitteena on parantaa kaupallisen ja operatiivisen toiminnan erinomaisuutta. 

Glastonin ydinteknologiat ja elinkaariratkaisut ovat edelleen strategian keskiössä. Yhtiö aikoo kasvattaa markkinaosuutta kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Toimialansa edelläkävijänä Glaston suunnittelee lisäävänsä investointeja innovaatioihin ja kehitykseen. Lisäksi Glaston jatkaa toimia toimialan digitalisaation edistämiseksi. Kannattavuuden paranemista tukevat liikevaihdon kasvu, optimaalinen tuotevalikoima sekä tuottavuuden parantaminen.

Strategian yhteydessä määritetyn uuden vision mukaisesti Glaston haluaa johtaa globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä innovatiivisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. Yhtiön päämääränä on edelleen rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla.

”Tämän strategian pohjana ovat Bystronic glassin ja Glastonin muodostaman kokonaisuuden vahvuudet. Keskitymme hyödyntämään täysimääräisesti ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää käytettävissämme oleva laaja lasinjalostusteknologioiden valikoima, hyvät asiakassuhteet, ammattitaitoinen henkilöstö, alan johtavat palvelut ja suuri asennettu konekanta. Vahvat globaalit megatrendit ja selkeästi kasvavat markkinat sekä liiketoiminta-aluekohtaiset ja koko yrityksen laajuiset hankkeemme vauhdittavat kasvua ja antavat meille luottamusta asettaa kunnianhimoiset taloudelliset tavoitteet”, sanoo Glastonin toimitusjohtaja Anders Dahlblom.

”Glaston tavoittelee kestävän liiketoiminnan osalta seuraavaa tasoa asettamalla taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös uudet ei-taloudelliset tavoitteet. Niissä korostuvat liiketoimintamme kestävyys sekä ympäristö-, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan sitoumuksiemme (ESG) strateginen merkitys. Odotan innolla astumista tälle strategiselle matkalle yhdessä sitoutuneen Glaston-tiimimme kanssa", Dahlblom jatkaa.

Taloudelliset tavoitteet

Glastonin uudet taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2025 ovat: 

         Vuosittainen keskimääräinen liikevaihdon kasvu (CAGR) ylittää selvästi tavoiteltavan kohdemarkkinan yli 5 %:n kasvun (addressable equipment market) (1

–          Vertailukelpoinen EBITA on 10 % strategiakauden lopussa (2
–          Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) on 16 % strategiakauden lopussa (3

Koska lasinjalostusteknologioiden toimiala on edelleen hajanainen, Glaston on jatkossakin kiinnostunut olemaan mukana toimialan konsolidoitumisessa.

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA STRATEGISENA PAINOPISTEALUEENA

Toimialansa innovatiivisena edelläkävijänä Glaston pyrkii edelleen johdattamaan toimialaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Suurin osa Glastonin liiketoiminnasta kohdistuu arkkitehtuurisegmentissä toimiviin asiakkaisiin. Yhtiön tuotteiden keskeiset teknologiat mahdollistavat rakennusten energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen.

Glaston on sitoutunut omassa toiminnassaan tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja hyvän työpaikan, olemaan vastuullinen kumppani asiakkailleen, hyödyntämään tehokkaasti resursseja ja vähentämään tuotantoprosessiensa ympäristövaikutuksia. Lisäksi Glaston kehittää jatkuvasti tuoteportfoliotaan vastaamaan energiatehokkaampien ja ympäristön kannalta kestävämpien lasiratkaisujen voimakkaasti kasvavaan kysyntään.

Uudet ei-taloudelliset tavoitteet:

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi Glaston on asettanut seuraavat uudet kestävää liiketoimintaa edistävät ei-taloudelliset strategiset tavoitteet:

 • Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40.
 • Konsernin laajuinen työturvallisuustavoite: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (mitattuna tapaturmataajuudella, LTA).
 • Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta).
 • Glastonin CO2 -päästöt (Scope 1 + 2) (4 suhteessa liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasoa pienemmät. Vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästöt olivat 2 777 hiilidioksiditonnia liikevaihdon ollessa 170,1 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTA-ALUEET KESKITTYVÄT KASVUUN

Glaston hyödyntää kasvussaan ydinteknologioitaan ja elinkaariratkaisujaan arkkitehtuurin, autoteollisuuden, näyttö- ja aurinkoenergiateollisuuden asiakassegmenteissä sekä kolmella alueella: Amerikat, APAC ja EMEA. Kiina on koko Glastonin kattava painopistealue, koska sen yksittäinen kasvupotentiaali on suurin kaikissa asiakassegmenteissä ja kaikilla Glastonin liiketoiminta-alueilla.

Seuraavat keskeiset strategiset hankkeet on määritetty:

 • Insulating Glass hyödyntää markkinoiden kehittyneintä ja automatisoiduinta eristyslasiteknologian tarjontaansa vahvistamalla ja laajentamalla läsnäoloaan kaikissa tärkeimmissä asiakassegmenteissä ja tärkeimmillä alueilla, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja APAC-alueella. Toimet kohti hiilineutraaliutta Euroopassa vauhdittavat jo vahvasti kasvua EMEA-alueella. Kun rakennusten energiankulutuksen alentaminen korostuu, kysynnän odotetaan kasvavan myös muilla alueilla. 
 • Heat Treatment jatkaa systemaattista kehitystyötään lisätäkseen automaation tasoa kohti täysin automatisoitua karkaisulinjaa ja tuotteiden modulaarisuutta sekä laajentaakseen tarjontaa. Huomiota kiinnitetään myös kustannustehokkuuden ja laadun optimointiin esimerkiksi kehittämällä edelleen asennusprosesseja erinomaisen asiakaskokemuksen varmistamiseksi. Glaston näkee houkuttelevia mahdollisuuksia myös aurinkopaneelilasien prosessointiteknologioissa, joissa kysyntää vauhdittaa siirtyminen uusiutuvaan energiaan.
 • Automotive & Display keskittyy autoteollisuuteen ja valikoituihin näyttöratkaisuihin sekä alan kattavimman tuotevalikoiman kaupallistamiseen. Lisäksi Glaston kehittää edelleen lämpökäsittelytuotteitaan täydentääkseen markkinoiden johtavan esikäsittelytuote-valikoimansa integroiduksi tarjoomaksi.
 • Services tavoittelee kasvua tuotevalikoimansa kaikilla osa-alueilla: varaosissa, kenttähuollossa ja päivityksissä. Huomiota kiinnitetään erityisesti Insulating Glass- ja Automotive & Display -laitteiden päivitysten kehittämiseen. Muita painopistealueita ovat palvelujen parempi saavutettavuus, varaosatilausten nopeus ja helppous sekä ennaltaehkäisevän kunnossapidon ja etätuen konseptien kehittäminen. Digitalisaatio, datan käyttö ja tekoälyominaisuudet ovat jatkossakin tärkeitä osa-alueita uusien palvelumallien luomisessa. 

GLASTONIN KULMAKIVIHANKKEET

Liiketoiminta-aluekohtaisten hankkeiden toteuttamista tuetaan parantamalla kaupallisen ja operatiivisen toiminnan erinomaisuutta seuraavien viiden konserninlaajuisen kulmakivihankkeen  avulla:

 1. Menestys innovoimalla asiakkaiden kanssa keskittyy Glastonin teknologiajohtajuuden vahvistamiseen (ml. digitalisaatio) integroimalla asiakastuntemuksen saumattomasti yhteen nopeamman innovaatio- ja kehitystyön kanssa.
 1. Digitaalisen muutoksen johtoasema sisältää työkalujen ja infrastruktuurin rakentamisen kaikissa Glastonin toiminnoissa tavoitteena johtaa toimialan digitaalista muutosta.
   
 2. Glastonin työntekijöiden tukeminen kohti menestystä on olennaista halutun yrityskulttuurin rakentamisessa. Johtajuuden kehittäminen ja yhteisten johtamisperiaatteiden hyödyntäminen ovat avainasemassa strategian täytäntöönpanossa ja sen sisällyttämisessä osaksi jokapäiväisestä työtä.
   
 3. Kestävän liiketoiminnan ja jatkuvan parantamisen edistäminen mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen vahvistamalla jatkuvan parantamisen kulttuuria ja edistämällä järjestelmällisesti kestävän liiketoiminnan agenda.
 1. Globaali hankinnan ja tuotannon hallinta mahdollistaa toiminnan tehokkuuden ja kasvun yhdenmukaisemmilla hankinta- ja tuotantoprosesseilla.

Glastonin päivitetty strategia on luotu selkeästi vahvemman orgaanisen kasvun ja kannattavuuden saavuttamiseksi. Tiekartta vuosille 2021–2025 perustuu Glastonin liiketoiminta-aluekohtaisiin strategisiin hankkeisiin. Strategian onnistunutta toteutusta tukevat vahva johtajuus ja konserninlaajuiset kulmakivihankkeet.

Glaston Oyj Abp
Hallitus

1) Glastonin arvio euroina. Glastonin tavoiteltavan kohdemarkkinan (addressable equipment market) odotetaan kasvavan keskimäärin yli 5 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025. Tavoiteltavan kohdemarkkinan kasvuvauhdin odotetaan ylittävän maailmanlaajuisen tasolasimarkkinan kasvun, jonka odotetaan olevan 3–4 prosenttia vuodessa kaudella 2021–2025 Grand View Research, 2021, mukaan.

Glastonin tuotevalikoima on suunnattu sellaisiin tasolasin loppukäyttötarkoituksiin, jotka kasvavat keskimääräistä nopeammin (esim. eristyslasi). Kohdemarkkinat sisältävät myös asiakkaiden korvausinvestoinnit koneiden käyttöiän päätyttyä. Kaudella 2021–2025 korvausinvestoinnit johtuvat tuottavuuden kasvusta, mikä johtuu erityisesti automaatiosta sekä teknologian ja lainsäädännön muutoksista. Myös inflaatio selittää osan volyymi- ja europohjaisten markkina-arvioiden eroista.

2) Laskentakaava: Vertailukelpoinen EBITA: Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, ilman kauppahinnan allokaatiota ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

3) Laskentakaava: Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + rahoituskulut x 100)/Oma pääoma + korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo

4) Scope 1 päästöt: Suorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka aiheutuvat Glastonin hallinnassa olevista tai omistamista lähteistä (esim. polttoöljyyn, dieseliin ja maakaasuun liittyvät päästöt).
Scope 2 päästöt: epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (GHG), jotka liittyvät sähkön, lämmön ja jäähdytyksen hankintaan.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Anders Dahlblom, puh. +358 10 500 500
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. +358 10 500 500

 

Glaston Oyj Abp

Pia Posio
Viestintä-, markkinointi- ja IR-johtaja

Puh. +358 10 500 5076

Glaston Oyj Abp

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net