Glaston Oyj Abp            Pörssitiedote 4.4.2023 klo 17.15

A. GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022: Veli Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta, Michael Willome, Anders Dahlblom (toimitusjohtaja) ja Sasu Koivumäki (toimitusjohtajan sijainen).

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta.


Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 6.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 20.4.2023.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen nykyiset jäsenet Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Arja Talma, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja siten hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 33 000 euroa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten,  että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla, ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Hallituksen kokouksista, jotka pidetään per capsulam, maksetaan puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten kaikille tarkastus- ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n ”Yhtiökokoukset” muuttamista siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä. Muutettu 10 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

10 § Yhtiökokoukset
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai Espoossa. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Hallituksen valtuutus päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2023/ viimeistään 18.4.2023.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Veli-Matti Reinikkalan ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (puheenjohtaja), Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta
Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen ja Michael Willome.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Sebastian Bondestamia ja Tero Telarantaa. Lisäksi hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokuntien jäseniä valittaessa on otettu huomioon hallituksen valiokuntien jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Helsingissä, 4.4.2023


GLASTON OYJ ABP
Anders Dahlblom
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Kaisa Latva, lakiasiainjohtaja, puh. 010 500 500

 


Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä yhdeksässä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.


Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net