Glaston Oyj Abp                            Pörssitiedote            10.4.2018 klo 17.20

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 26.4.2018.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen nykyiset jäsenet Teuvo Salminen, Anu Hämäläinen, Sarlotta Narjus, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi päätettiin valita samaksi toimikaudeksi uusiksi jäseniksi Antti Kaunonen ja Sebastian Bondestam. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Teuvo Salmisen ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan 15 prosentilla. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 46 000 euroa, varapuheenjohtajalle 34 500 euroa ja hallituksen muille jäsenille 23 000 euroa.

Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa ja muille jäsenille 500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Lisäksi päätettiin, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamista hallituksen jäsenille.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen esityksestä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Kristina Sandin, KHT.

Hallituksen valtuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus). Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Yhteistilillä olevat osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet
Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeudet kaikkiin sellaisiin Glaston Oyj Abp:n yhteistilillä olleisiin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ollut vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen yhtiökokouksen päätöstä, on menetetty. Osakkeiden lisäksi myös osakkeisiin liittyvät oikeudet, kuten nostamattomat osingot, menetetään. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhteistilillä oli 30.1.2018 yhteensä 75 200 Glaston Oyj Abp:n osaketta.

Helsingissä, 10.4.2018
GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
puh. 010 500 500
                                           

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net


Array:

» Release