Glaston Oyj Abp         TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                                   11.2.2020 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tilinpäätöstiedotteesta 2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net

Glaston Oyj Abp:n Bystronic glass -yritysosto saatettiin päätökseen 1.4.2019. Glaston Oyj Abp on laatinut tilintarkastamattomat taloudelliset pro forma -tiedot havainnollistaakseen Bystronic glassin hankinnan vaikutuksia konsernin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä parantaakseen taloudellisten tietojen vertailukelpoisuutta. Tässä vuosikatsauksessa esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset pro forma -tiedot vuodelta 2018 esitetään ikään kuin yrityskauppa olisi toteutunut jo 1.1.2018. Taloudelliset pro forma -tiedot on otsikoitu pro forma -tiedoiksi niissä vuosikatsauksen kohdissa, joissa tietoja esitetään. Tämän tiedotteen raportoidut luvut kaudelta 1.1.–31.3.2019 sekä vertailutiedot 1.1.–31.12.2018 eivät sisällä Bystronic glassin lukuja.

LOKA–JOULUKUU 2019 LYHYESTI 
•    Saadut tilaukset olivat 49,2 (34,0) miljoonaa euroa. 
•    Liikevaihto oli 47,3 (27,8) miljoonaa euroa. 
•    Vertailukelpoinen EBITA oli 2,5 (3,0) miljoonaa euroa eli 5,2 (10,9) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 1,3 (2,6) miljoonaa euroa eli 2,8 (9,2) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,3 (-1,3) miljoonaa euroa. 
•    Liiketulos (EBIT) oli -0,9 (1,2) miljoonaa euroa. 
•    Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,003 (0,043) euroa.
•    Liiketoiminnan rahavirta oli 8,8 (4,6) miljoonaa euroa. 


KATSAUSKAUSI TAMMI–JOULUKUU 2019 LYHYESTI
•    Saadut tilaukset olivat 162,2 (107,6) miljoonaa euroa. 
•    Tilauskanta kauden lopussa oli 79,5 (38,2) miljoonaa euroa. 
•    Liikevaihto oli 181,0 (101,1) miljoonaa euroa.
•    Vertailukelpoinen EBITA oli 9,7 (7,6) miljoonaa euroa eli 5,4 (7,5) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 5,9 (5,7) miljoonaa euroa eli 3,3 (5,6) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7,2 (-1,8) miljoonaa euroa. 
•    Liiketulos (EBIT) oli -1,3 (3,8) miljoonaa euroa. 
•    Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,011 (0,076).
•    Liiketoiminnan rahavirta oli 10,8 (0,0) miljoonaa euroa. 
•    Korolliset nettovelat olivat 33,0 (13,9) miljoonaa euroa. 
•    Hallitus ehdottaa pääomanpalautusta 0,02 (0,014 osakeantikorjattu) euroa/osake. 


LOKA–JOULUKUU 2019 LYHYESTI (vertailuluku pro forma)
•    Saadut tilaukset olivat 49,2 (63,4) miljoonaa euroa. 
•    Liikevaihto oli 47,3 (44,9) miljoonaa euroa. 
•    Vertailukelpoinen EBITA oli 2,5 (0,1) miljoonaa euroa eli 5,2 (0,2) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 1,3 (-1,1) miljoonaa euroa eli 2,8 (-2,4) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,3 (-1,8) miljoonaa euroa.
•    Liiketulos (EBIT) oli -0,9 (-2,9) miljoonaa euroa. 

PRO FORMA TAMMI–JOULUKUU 2019 LYHYESTI
•    Saadut tilaukset olivat 184,6 (216,7) miljoonaa euroa. 
•    Tilauskanta kauden lopussa oli 79,5 (99,9) miljoonaa euroa. 
•    Liikevaihto oli 204,6 (201,8) miljoonaa euroa. 
•    Vertailukelpoinen EBITA oli 12,1 (11,5) miljoonaa euroa eli 5,9 (5,7) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 7,5 (6,7) miljoonaa euroa eli 3,6 (3,3) % liikevaihdosta. 
•    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7,2 (-2,3) miljoonaa euroa. 
•    Liiketulos (EBIT) oli 0,3 (4,4) miljoonaa euroa. 

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020
Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen EBITA:n paranevan vuoden 2019 tasolta (vuoden 2019 vertailukelpoinen pro forma EBITA 12,1 miljoonaa euroa).
 

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN: Tarve energiatehokkaille ratkaisuille ajaa eristyslasikoneiden kysyntää

”Ilmastonmuutos on yksi Glastoniin vaikuttavista megatrendeistä ja energiatehokkuuden parantaminen tukee vahvasti eristyslasikoneiden kysyntää sekä USA:ssa että Euroopassa. Meillä on vahva asema markkinoilla ja varsinkin Bystronic glassin TPSR (Thermo Plastic Spacer) -teknologian kysyntä on ollut hyvää läpi vuoden. Kyseinen teknologia muun muassa tehostaa eristyslasin tuotantoprosessia, sekä parantaa ikkunoiden laatua ja energiatehokkuutta. Sen sijaan haasteet lämpökäsittelypuolella ovat jatkuneet ja neljännen neljänneksen alussa ryhdyimmekin toimenpiteisiin toiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Nyt näyttäisi siltä, että pohja on saavutettu EMEA-alueella, ja viimeisellä neljänneksellä kysyntä vilkastui edellisiltä hiljaisilta neljänneksiltä. Neljänneksen saadut lämpökäsittelykonetilaukset jäivät kuitenkin selvästi alle vuoden 2018 vilkkaan viimeisen neljänneksen, jolloin järjestettiin Glasstec-messut. Myös ajoneuvolasimarkkinoiden matalasuhdanne jatkui.

Emerging Technologies -yksikkö sai merkittävän tilauksen vuoden viimeisellä  neljänneksellä. Projekti alkoi kehitys- ja suunnitteluprojektina kuljetus- ja lentoteollisuudessa toimivalle yhdysvaltalaiselle asiakkaalle. Suunnitteluprojekti saatiin päätökseen kolmannella vuosineljänneksellä, ja se johti laitetilaukseen neljännellä neljänneksellä. Tilaus koski taivutuskarkaisulinjaa vaativien, ei-sylinterimäisten lasien tuotantoon. Projektin mahdollisti kykymme vastata asiakkaan vaatimuksiin korkeasta lopputuotteen laadusta sekä tuotantotehokkuudesta. Heliotrope-projektin tuotekehitys etenee, lähestyen teollistettavissa olevaa tuotetta. Neuvottelut yhtiön lähitulevaisuuden rahoittamisesta saatiin päätökseen neljänneksellä, eikä Glaston osallistunut rahoitukseen.

Vuosi 2019 oli Glastonille merkittävä Bystronic glass -yrityskaupan ja yrityksen integraation myötä ja haluan kiittää kaikkia työntekijöitä panoksesta läpi vuoden. Markkina- ja muista haasteista huolimatta, pro forma -liikevaihtomme säilyi edellisvuoden tasolla, ja samalla vertailukelpoinen (pro forma) EBITA parani odotuksiemme mukaisesti. 

Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta vuonna 2019. Bystronic glass -yrityskauppa otettiin hyvin vastaan asiakaspiirissämme, ja meillä on ollut menestystä tuotteidemme ristiinmyynnissä. Bystronic glassin integrointi Glastoniin on jatkunut hyvin, ja olemme onnistuneet yhdistämään toimintojamme odotettua nopeammin.Suunnitellut operatiivisten toimintojen yhdistämiset on tehty,uusi organisaatio julkistettu ja päällekkäisiä toimintoja on poistettu. Jo tehdyt toimenpiteet johtavat yli neljän miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin. Yrityskaupan yhteydessä arvioimme saavuttavamme tämän suuruiset säästöt vasta vuoteen 2021 mennessä. 

Pidemmän aikavälin projektit, kuten erilaisten IT- ja asiakashallintajärjestelmien yhdistäminen, Bystronic glass -brändin integrointi Glastoniin sekä yhteisen digitaalisen tuotealustan kehittäminen ovat seuraavat askeleet integraation loppuunsaattamisessa. 

Haluan myös kiittää osakkeenomistajiamme luottamuksestanne vuonna 2019. Vuosi 2020 on yhtiölle yhtä lailla merkittävä, sillä vietämme tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuottamme. Jatkamme myös liiketoimintamme kehittämistä asiakkaidemme eduksi panostamalla vahvasti innovaatioon ja kestävään kehitykseen, parantaen samalla operatiivista tuloksentekokykyämme”. 

LÄHIAJAN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä epävarmuus varsinkin Euroopan lämpökäsittelykoneiden markkinoilla jatkui, mutta kysynnässä näkyi lievää elpymistä. Eristyslasikoneiden kysyntä on jatkunut hyvänä kaikilla markkina-alueilla, ja tämän odotetaan jatkuvan myös vuoden 2020 puolelle. Haasteet ajoneuvolasimarkkinoilla ovat jatkuneet ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan ainakin lyhyellä tähtäimellä. 

Vuoden 2019 lopussa Kiinassa alkanut koronavirusepidemia aiheuttaa epävarmuutta markkinanäkymiin, ja saattaa pitkittyessään tai laajentuessaan vaikuttaa yhtiön kehitykseen. 

Yhtiön liiketoiminnan projektiluonteisuuden takia tilausten määrä saattaa vaihdella merkittävästi vuosineljänneksestä toiseen, mikä vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen noin 3–6 kuukauden viiveellä. Yhtiön huoltopalvelut, joiden osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 30 %, ovat vähemmän syklisiä ja tuovat vakautta liiketoimintaan. 


GLASTON-KONSERNIN PRO FORMA AVAINLUVUT
 

M€ Toteuma
10–12/19
Pro forma
10–12/18
  Pro forma
1–12/19
Pro forma
1–12/18
Saadut tilaukset 49,2 63,4 184,6 216,7
josta huoltotoiminnot 15,8 15,2 68,3 64,2
josta huoltotoiminnot, % 32 % 24 % 37 % 30 %
Tilauskanta kauden lopussa 79,5 99,9 79,5 99,9
Liikevaihto 47,3 44,9 204,6 201,8
josta huoltotoiminnot 16,9 17,9 66,6 63,8
josta huoltotoiminnot, % 36 % 40 % 33 % 32 %
Käyttökate (EBITDA) 1,3 -0,5 9,5 13,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2,3 -1,8 -7,2 -2,3
Vertailukelpoinen EBITDA 3,5 1,3 16,7 15,9
Vertailukelpoinen EBITDA, % 7,4 % 2,9 % 8,2 % 7,9 %
Vertailukelpoinen EBITA 2,5 0,1 12,1 11,5
Vertailukelpoinen EBITA, % 5,2 % 0,2 % 5,9 % 5,7 %
Liiketulos (EBIT) -0,9 -2,9 0,3 4,4
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT)  1,3 -1,1 7,5 6,7
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % 2,8 % -2,4 % 3,6 % 3,3 %
Tulos ennen veroja -1,8 -3,8 -3,0 1,1
Kauden tulos -2,4 -3,0 -5,6 0,9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Glastonin toimitusjohtaja Arto Metsänen ja talousjohtaja Päivi Lindqvist esittelevät katsausta julkaisupäivänä analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle kello 14.30 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14, 2 krs. Helsinki.

Suoraa webcast-esitystä voi myös seurata ja kysymyksiä esittää seuraavan linkin kautta, joka löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.glaston.net.

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

 

Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500


 

 

GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 5070

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla yhdessätoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net


Array:

» Release