Glaston Oyj Abp             Pörssitiedote                 28.8.2017 klo 15.00

 

Kutsu Glaston Oyj Abp:n YLIMÄÄRÄISEEN yhtiökokoukseen 

Yhtiön osakkeenomistaja, jolla on yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, on vaatinut yhtiötä kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Täten Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. syyskuuta 2017 klo 10.00 alkaen Asianajotoimisto Hannes Snellmanin tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Yhtiön osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kahdeksan (8). 

7. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Yhtiön osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tero Telaranta valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Tero Telaranta on antanut suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaasta on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net.

8. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sisältäen yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Kokouskutsu sisältäen yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.10.2017.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.9.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 18.9.2017 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
sähköpostitse  agneta.selroos@glaston.net
puhelimitse numeroon 010 500 6105; tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 18.9.2017 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.9.2017.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki. 

4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja ääntä.

 

Helsingissä, elokuun 28. päivänä 2017 

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

 

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

 

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.  Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net 

 

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net


Array:

» PDF