Glaston Oyj Abp       Pörssitiedote                  6.5.2020 klo 13.05

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28. toukokuuta 2020 klo 10.00 alkaen Glaston Oyj Abp:n tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä toimittamalla äänestysohjeet asiamiehelle ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat kokouskutsun päivänä yhteensä 53,4 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevia ehdotuksia. Mainitut suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhtiökokoukseen valtuuttamalla asiamiehekseen yhtiön osoittaman asiamiehen.
 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii laamanni Johan Aalto. Mikäli Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön viestintäpäällikkö Agneta Selroos. Mikäli Agneta Selroos ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat valtuuttaneet asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla, yhtiön 12.3.2020 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa eikä pääomanpalautusta. Koska Glaston Oyj Abp:n tulos vuodelta 2019 oli tappiollinen, vähemmistöosinkoa ei voida vaatia.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1–31.12.2019

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Koska yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla, yhtiön tämän kokouskutsun liitteenä julkistama palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän kokouskutsun liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteesta www.glaston.net.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen jäsenille ehdotetaan seuraavat vuosipalkkiot:

 • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa,
 • hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa;

ja kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
 • hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
 • per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättymiseen asti.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Kai Mäenpää, Sarlotta Narjus ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Michael Willome valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Michael Willome on työskennellyt sveitsiläisen monialakonserni Conzzeta AG:n toimitusjohtajana vuodesta 2016. Michael Willomella on laajaa kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hän on aiemmin toiminut lukuisissa eri johtotehtävissä globaaleilla markkinoilla toimivissa yhtiöissä, kuten erikoiskemikaaliyhtiö Clariant AG:ssa sekä lääkeyhtiö Novartiksessa. Lisäksi hänellä on vahvaa osaamista lasinjalostusteollisuudesta, sillä Bystronic glass oli osa Conzzeta-konsernia 1994−2019. Michael Willome on opiskellut kauppatieteitä St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä (lic.oec. HSG), M.A. ja hän on Sveitsin kansalainen.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020/.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Siten nimitystoimikunta suosittaa, että Teuvo Salminen jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Sebastian Bondestam hallituksen varapuheenjohtajana.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n kolmas virke poistetaan. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.”

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan siten, että viittaus Keskuskauppakamariin korvataan Patentti- ja rekisterihallituksella, sillä tilintarkastusvalvonta on siirtynyt PRH:n tehtäväksi 1.1.2016 alkaen. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 13 §:n muuttamista siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 13 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta. Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 § muutetaan siten, että 13 § viittaa ainoastaan yhteen tilintarkastajaan, sillä yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen 13 § kuuluisi muutosten jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6) tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;
7) palkitsemisraportin vahvistamisesta;
8) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
9) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

10) hallituksen jäsenet;
11) tilintarkastaja

sekä käsiteltävä:

12) muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020/. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, vuosikatsaus sekä palkitsemispolitiikka ovat niin ikään saatavilla mainituilla internetsivuilla. Vuosikatsauksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.6.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajan aiemmin tehtyä ilmoittautumista ja antamaa valtakirjaa yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 2.4.2020, ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen. Alun perin suunniteltua varsinaista yhtiökokousta varten annetut valtakirjat eivät ole voimassa 28.5.2020 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 1.  Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

 1. Ilmoittautuminen, asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Osakkeenomistajia pyydetään COVID19-pandemiasta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Henrik Hautamäki tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely ja yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta www.hannessnellman.com/people/all/henrik-hautamaeki/.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020/ viimeistään 12.5.2020, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan valtakirjassa olevien ohjeiden mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen yk2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 12.5.2020 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 20.5.2020 klo 16.00 mennessä.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan ei tarvitse erikseen ilmoittautua yhtiökokoukseen. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta 12.5.2020–25.5.2020 välisenä aikana klo 16.00 mennessä postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yk2020@glaston.net. Asiamiesten toimittamien ennakkoäänten on oltava perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020/ tai puhelimitse numerosta 010 500 6105.

Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn omistajan puolesta.

Lisätietoja hallintarekisteröidyistä osakkeen omistajista on saatavilla myös yhtiön yllä mainituilla internetsivuilla.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yk2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki viimeistään 11.5.2020 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä vastaehdotusten tulee olla perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020/ viimeistään 12.5.2020.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen yk2020@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2020, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 13.5.2020 klo 16.00 asti, mihin mennessä näiden kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon osakeyhtiölain mukaiset vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2020/ viimeistään 18.5.2020. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 84 289 911 osaketta ja 84 289 911 ääntä.

Helsingissä, toukokuun 6. päivänä 2020

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

 

Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, Lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla yhdessätoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Liite                  Toimielinten palkitsemispolitiikka


Array:

» Glaston palkitsemispolitiikka