Glaston Oyj Abp Pörssitiedote                  10.3.2021 klo 14.00

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13. huhtikuuta 2021 klo 15.00 alkaen Glaston Oyj Abp:n tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla ("Väliaikaislaki"). Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaislain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Kaikki osakkeenomistajat kutsutaan virtuaaliseen osakkeenomistajien tapahtumaan, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen klo 16.00. Tapahtumassa osakkeenomistajat voivat seurata hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esityksiä. Näiden jälkeen seuraa Q&A-tilaisuus. Q&A-tilaisuudessa esitettävät kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset tulee tehdä erikseen ennakkoon.

 

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Pauliina Tenhunen. Mikäli Pauliina Tenhusella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön viestintäpäällikkö Agneta Selroos. Mikäli Agneta Selroosilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat valtuuttaneet asiamiehen edustamaan ja äänestämään ennakkoon kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan yhtiökokouksen osallistujalistan pohjalta.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja   tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla, yhtiön viimeistään 22.3.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 72 146 705 euroa, josta tilikauden tappio on 3 151 611 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja eikä vähemmistöosinkoa voi vaatia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 1 685 798 euroa, joka on 0,02 euroa osakkeelta.

Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen maksupäivä on 23.4.2021.
 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1–31.12.2020

10. Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Koska yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla, yhtiön viimeistään 22.3.2021 julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/ katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen jäsenille ehdotetaan seuraavat vuosipalkkiot:

 • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa,
 • hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kiinteästä vuosipalkkiosta osa voidaan maksaa yhtiön osakkeina. Hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Glaston Oyj Abp:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella siten, että osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Glaston Oyj Abp:n tammi−maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti, jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut seuraavasti:
 

 • hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa ja 1 500 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
 • hallituksen muille jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla
 • per capsulam pidetyistä kokouksista maksetaan puolet normaalipalkkiosta.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle ehdotetaan korvattavaksi hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut yhtiön normaalin käytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina, ja siten tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa ja lisäksi kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaassa ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen   
     
     Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7) varsinaisen                    yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Veli-Matti Reinikkala, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Tero Telaranta ja Michael Willome valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Arja Talma valitaan hallitukseen uutena jäsenenä.

Arja Talmalla (KTM, eMBA) on laaja kokemus talous- ja yleisjohdon tehtävistä. Arja Talma toimi yli 10 vuotta johtotehtävissä Kesko-konsernissa, muun muassa Keskon kauppapaikoista ja sijoituksista vastaavana johtajana 2013–2015, Rautakeskon toimitusjohtajana vuosina 2011−2013 ja talous- ja rahoitusjohtajana vuosina 2005−2011. Hän oli Keskon konsernijohtoryhmän jäsen vuosina 2005−2014. Vuosina 1987-2001 Arja Talma toimi tilintarkastajana, KHT-tilintarkastajana ja osakkaana KPMG Wideri Oy Ab:ssä. Vuodesta 2015 alkaen Arja Talma on keskittynyt päätoimisesti hallitustyöskentelyyn, ja hän toimii Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, Aktia Pankki Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Tero Telarantaa kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Tero Telaranta on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Ahlstrom Capital B.V.:stä, jonka omistusosuus yhtiöstä on 26,39 %, johtuen asemastaan Ahlström Capital Oy:n johtajana (Director, Industrial Investments). Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta suosittaa, että Veli-Matti Reinikkala jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaisi aikaisemmat vastaavat valtuutukset.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/. Glaston Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, vuosikatsaus sekä palkitsemisraportti ovat niin ikään saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 22.3.2021 alkaen. Vuosikatsauksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.4.2021 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

 1. Ilmoittautuminen, asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta. Osakkeenomistajia pyydetään käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttamaan Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n lakimies Roopert Laitinen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Lisätietoja yhtiön osoittamasta asiamiehestä on saatavilla osoitteesta https://www.castren.fi/fi/ihmiset/roopert-laitinen/.

Yhtiön osoittaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjan ja siihen liittyvän aineiston toimittamiseen liittyviä kustannuksia.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/ viimeistään 17.3.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan valtakirjassa olevien ohjeiden mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen yk2021@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2021, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 17.3.2021 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 1.4.2021 klo 16.00 mennessä.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajan ei tarvitse erikseen ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta 17.3.2021–8.4.2021 välisenä aikana klo 16.00 mennessä postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2021, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yk2021@glaston.net. Asiamiesten toimittamien ennakkoäänten on oltava perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Lisätietoja on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/ tai puhelimitse numerosta 010 500 6105.

Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn omistajan puolesta.

Lisätietoja hallintarekisteröidyistä osakkeen omistajista on saatavilla myös yhtiön yllä mainituilla internetsivuilla.

 1. Osakkeenomistajien virtuaalinen tapahtuma varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen

Osakkeenomistajat on kutsuttu osallistumaan virtuaalisesti järjestettävään osakkeenomistajien tapahtumaan, joka järjestetään verkkoyhteydellä virallisen yhtiökokouksen jälkeen klo 16.00 alkaen. Osakkeenomistajat ovat tervetulleita seuraamaan webcastin esityksiä osoitteessa https://glaston.videosync.fi/postagm-2021/register.

Tapahtumassa tullaan esittämään yhtiökokouksen päätökset sekä yleiskatsaus tilikaudesta 2020. Glaston Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkalan ja toimitusjohtaja Anders Dahlblomin esitysten jälkeen seuraa Q&A-tilaisuus, jossa osallistujat voivat esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta.

Osakkeenomistajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että Q&A-tilaisuudessa esitettävät kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset tulee tehdä erikseen ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yk2021@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2021, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki viimeistään 15.3.2021 klo 16.00 mennessä, mihin mennessä vastaehdotusten tulee olla perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/ viimeistään 17.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen yk2021@glaston.net tai postitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yhtiökokous 2021, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki 25.3.2021 klo 16.00 asti, mihin mennessä näiden kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon

osakeyhtiölain mukaiset vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.glaston.net/fi/yhtiokokous-2021/ viimeistään 31.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 84 289 911 osaketta ja 84 289 911 ääntä.

Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2021

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätiedot:
Päivi Lindqvist, talousjohtaja, puh.
+358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Pia Posio, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 500

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net                       


Array:

» Glaston Kutsu yhtiökokoukseen 2021