Glaston Oyj Abp               Pörssitiedote 4.4.2019 klo 17.10

A. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta yhteensä noin 1 157 067 euroa, eli 0,03 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 25.4.2019.

Hallituksen kokoonpano
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen nykyiset jäsenet Teuvo Salminen, Sebastian Bondestam, Antti Kaunonen, Sarlotta Narjus, Kai Mäenpää ja Tero Telaranta valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että kokouspalkkiota maksetaan aikaisemman käytännön mukaisesti jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut, ja että kokouspalkkiota korotetaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksista Suomessa ja 1 500 euroa kokouksista ulkomailla ja muille jäsenille 500 euroa kokouksista Suomessa ja 1 000 euroa kokouksista ulkomailla. Hallituksen kokouksesta, joka pidetään per capsulam maksetaan puolet normaalipalkkiosta. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan hallitustyöstä aiheutuvat matka- ja majoituskulut sekä muut välittömät kulut. Lisäksi päätettiin, että palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen suorittamisesta hallituksen jäsenille luovutaan.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että perustettavien tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona jokaisesta kokouksesta, johon jäsen on osallistunut, 500 euroa. Kokouspalkkion lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10 000 euroa ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 7 500 euroa.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen esityksestä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristina Sandin.

Hallituksen valtuutus
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen, kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus).

Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka, ja se kumoaa aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Valtuutus ei sen sijaan kumoa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle myöntämiä osakeantivaltuutuksia 7 600 000 osakkeen ja 46 000 000 osakkeen antamiseksi kyseisen yhtiökokouksen päätöksestä tarkemmin ilmenevin tavoin.

Ylikurssirahaston alentaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaista sidottuun omaan pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 25 269 825 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön ylikurssirahastoon on kertynyt merkittävä määrä varoja niin kutsutun vanhan osakeyhtiölain (734/1978) nojalla vuoteen 2004 asti tehtyjen kirjausten perusteella, ja erityisesti yhtiön pörssilistaukseen liittyneessä osakeannissa vuonna 1997, jolloin osakkeen senhetkisen nimellisarvon ylittävä osa uusien osakkeiden merkintähinnasta kirjattiin yhtiön ylikurssirahastoon. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn läpiviemistä.

Lisäksi päätettiin, että kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudelleen Teuvo Salmisen ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Bondestamin.

Lisäksi hallitus päätti järjestäytymiskokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uusien tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien perustamisesta.

Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:

Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Teuvo Salminen (puheenjohtaja) ja Tero Telaranta.

Palkitsemisvaliokunta
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Sebastian Bondestam (puheenjohtaja), Sarlotta Narjus ja Antti Kaunonen.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tero Telarantaa. Lisäksi hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokuntien jäseniä valittaessa on otettu huomioon hallituksen valiokuntien jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Helsingissä, 4.4.2019
GLASTON OYJ ABP
Arto Metsänen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Taina Tirkkonen, lakiasiain- ja henkilöstöjohtaja, puh. 010 500 6934
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 010 500 5070

 

 

Glaston Oyj Abp

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net